Zmena zákona o zájazdoch z dôvodu mimoriadnej situácie

Dňa 29. 05. 2020 nadobudla účinnosť novela č. 136/2020 Z. z., ktorou sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z. 

Právny stav k: 29.05.2020

Dňa 29. 05. 2020 nadobudla účinnosť novela č. 136/2020 Z. z., ktorou sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z. (ďalej ako „zákon o zájazdoch“)

Novelou sa v zákone o zájazdoch za § 33 vkladá § 33a.

Cieľom zákona je v súvislosti s dynamickým šírením pandémie infekčného ochorenia COVID-19 reagovať na prijímanie prísnych reštrikčných bezpečnostných a zdravotných opatrení vo všetkých krajinách sveta spojených s obmedzeniami, respektíve zákazom vstupov do krajín, prechodom štátnych hraníc, funkčnosťou medzinárodného, ale aj vnútroštátneho leteckého, vlakového, autobusového a lodného spojenia.

Cestujúci nemajú možnosť využiť zájazd a cestovné kancelárie zájazdy poskytujú len v obmedzenom režime. Zákon upravuje možnosť cestovnej kancelárie:

1.odložiť poskytnutie zájazdu,

2.možnosť určitých skupín cestujúcich odklad zájazdu odmietnuť,

3.usporiadanie vzťahov medzi cestovnou kanceláriou a cestujúcim.

________________________________________

Konkrétne zmeny:

§ 33a ods. 1

Zákon určuje, na ktoré zájazdy sa vzťahuje. Písmeno a) rieši takú situáciu, keď cestujúci má záujem o zájazd a cestovná kancelária mu vie zájazd aj poskytnúť a vie mu navrhnúť konkrétnu zmenu zájazdu. Písmeno b) rieši situáciu, keď cestovná kancelária nevie cestujúcemu zájazd poskytnúť.

ods. 2

Upresňuje, že pokiaľ cestujúci využije zmenu zmluvy o zájazde, tzn. vyberie si alternatívu a vycestuje na zájazd, sú s cestovnou kanceláriou povinní si vzájomne vyrovnať rozdiel v cene zájazdu, ktorý bude poskytnutý a sumou, ktorá bola doposiaľ zaplatená na základe zmluvy o zájazde.

ods. 3

Ak cestovná kancelária využije právo svoje plnenie odložiť, je nutné, aby o tom existoval dôkaz pre obidve zmluvné strany. Cestovná kancelária na tento účel vypracuje a zašle cestujúcemu oznámenie o náhradnom zájazde.

ods. 4

Ustanovenie určuje výnimky, kedy bude môcť cestujúci odmietnuť poskytnutie náhradného zájazdu.

ods. 5

Umožňuje sa aj čiastočné odmietnutie náhradného zájazdu, ak cestujúci, ktorý je na zmluve o zájazde (tzn. nie ten, ktorý zmluvu o zájazde uzatváral) spadá do jednej z výnimiek v odseku 4.

ods. 6

Ak cestujúci, ktorý odmietne poskytnutie náhradného zájazdu a dokáže, že spadá pod výnimky, cestovná kancelária mu vráti všetky platby, ktoré prijaté na základe zmluvy o zájazde bez toho, aby si účtovala akékoľvek odstupné, keďže nejde o odstúpenie od zmluvy, ktoré by bolo bezdôvodné. Ustanovenia tak rieši situáciu, že aj iný cestujúci ako ten, čo zmluvu uzatvoril, bude mať možnosť náhradný zájazd odmietnuť.

ods. 7

Cestovná kancelária by sa mala dohodnúť s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu do 31. augusta 2021. Ide o stanovenie lehoty, dokedy sa zmluvné strany musia dohodnúť na náhradnom riešení.

ods. 8

Explicitne sa upravuje povinnosť zmluvných strán vrátiť alebo doplatiť si rozdiel medzi sumou zaplatenou za pôvodný zájazd a cenou náhradného zájazdu

ods. 9

Cestovná kancelária by sa mala dohodnúť s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu do 31. augusta 2021. Ak sa tak nestane, uplatňuje sa nevyvrátiteľná domnienka, že cestovná kancelária od zmluvy odstúpila a cestovná kancelária je mu povinná vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijala. Cestujúci nie je povinný dokazovať nijakým spôsobom to, prečo sa s cestovnou kanceláriou nedohodol na náhradnom zájazde.

ods. 10

Ak v čase mimoriadnej situácie do účinnosti zákona cestujúci alebo cestovná kancelária odstúpili od zmluvy o zájazde z dôvodu mimoriadnej a neodvrátiteľnej okolnosti platí, že pôvodná zmluva o zájazde trvá, ak cestovná kancelária nevrátila cestujúcemu všetky platby zaplatené na základe zmluvy o zájazde.

ods. 11

Ak cestujúci v čase mimoriadnej situácie do účinnosti zákona cestujúci odstúpil od zmluvy s povinnosťou zaplatiť odstupné a do účinnosti zákona odstupné nezaplatil - v tom prípade uplatňuje sa odsek 1 a cestovná kancelária mu ponúkne zmenu zmluvy o zájazde alebo náhradný zájazd.

ods. 12

Ak je počas obdobia podľa odseku 1 možné cestovať na zájazd, avšak cestujúci zo subjektívnych dôvodov nechce na zájazd cestovať, v takýchto prípadoch cestujúci v časovom predstihu oznámi cestovnej kancelárii skutočnosť, že na zájazd nenastúpi. V tomto prípade cestovná kancelária poskytne cestujúcemu opäť odklad plnenia, pričom do 31. augusta 2021 by si mala s cestujúcim dohodnúť náhradný zájazd. V takejto situácii, kedy je objektívne možné cestovať, si nemôže cestujúci uplatniť výnimky podľa odseku 4 resp. 5, keďže ide o jeho subjektívnu nevôľu cestovať.

ods. 13

Ak si cestujúci zakúpil zájazd pred vyhlásením krízovej situácie, avšak nezaplatil za zájazd plnú cenu, ale len určitú časť zálohy. Následne si dohodol s cestovnou kanceláriou ďalšie splátky (napr. časť splátky ku koncu marca, časť ku koncu apríla). Z dôvodu krízovej situácie nepovažuje predkladateľ za vhodné, aby cestovná kancelária pri absencii istoty, že bude môcť poskytnúť cestujúcim zakúpené zájazdy, žiadala od cestujúcich úhradu splátok za tieto zájazdy. Cestujúci sa tak nezaplatením týchto splátok nemôže dostať do omeškania.

ods. 12

Ustanovenie zachováva ochranu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie aj po tom, čo je pôvodná zmluva o zájazde zmenená alebo je cestujúcemu zaslané oznámenie o poskytnutí náhradného zájazdu.

Celú dokumentáciu k zákonu nájdete TU.

Účinné znenie zákona nájdete TU.

Mgr. Vladimír Fujak