Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zmiernenie rozsahu zrážok zo mzdy

25.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 20.10.2021 Vláda SR schválila novelu nariadenia Vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia. Novela upravuje rozsah zrážok zo mzdy v exekúcii tak, aby zohľadňovala aktuálnu hospodársku a ekonomickú situáciu a súčasne má motivovať povinných zaradiť sa na trh práce a uspokojiť pohľadávky oprávnených za súčasného zachovania príjmu povinného v takej výške, ktorá je potrebná pre zachovanie dôstojného života povinného.

Staré exekúcie a možnosti ich vymáhania

7.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Na koho sa vzťahujú staré exekúcie a kto je povinný nahradiť trovy? Je exekútor povinný vykonávať úkony, ktoré súvisia s vyhľadávaním majetku povinného? Ak má povinný majetok alebo pracuje na čierno, má exekútor v tomto prípade nejaké kompetencie?

Efektívnejšie vymáhanie exekúcii zrážkami zo mzdy

14.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 09.07.2021 bola v MPK zverejnená novela nariadenia č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia. Aktuálna právna úprava rozsahu zrážok zo mzdy alebo iných príjmov v exekúcii a suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému zo mzdy nezohľadňuje výšku mzdy povinného tak, aby základná suma proporcionálne rástla s ohľadom na výšku jeho mzdy.[1]

Náhrada ručiteľa od dlžníka pri neznámom pobyte dlžníka

8.6.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Dlžník si zobral pôžičku v banke, ktorej som ručiteľ. Dlžník pôžičku neplatil a na základe toho ju odo mňa vymáha exekútor. Dlžník sa údajne sa nachádza v zahraničí. Ako je možné zbaviť sa ručiteľského záväzku a získať späť od dlžníka, čo som za neho splatil?