Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Nepovinné očkovanie a súhlas druhého rodiča

27.9.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Aktualizované dňa 6.12.2022

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.

Posilnenie práv detí a ich rodičov v CMP

11.3.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 09.03.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok, ktorého cieľom je naplniť tézu v oblasti práv detí, v zmysle ktorej „v oblasti ľudských práv bude vláda Slovenskej republiky podporovať ochranu práv detí vo všetkých politikách štátu.“ Návrh zákona má súčasne prispieť k posilneniu práv detí a ich rodičov, ktoré garantuje Ústava Slovenskej republiky v článku 41 ods. 1 a 4.

„Vzdanie sa“ vlastníckeho podielu v BSM?

3.2.2022

Mgr. Helena Laposová

Byt je v BSM, manželia dlhodobo spolu nežijú. Všetky náklady spojené s bytom znáša manžel. Je možné, aby sa manžel vzdal svojho vlastníckeho práva? Aké iné spôsoby vyporiadania vlastníckych vzťahov prichádzajú do úvahy?