Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Elektronický vyšetrovací spis v trestnom konaní

13.9.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 06.09.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi.

Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2024 – 2028

7.9.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 30.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2024 – 2028. Ide v poradí o šiesty strategický dokument,  ktorý popisuje situáciu v oblasti obchodovania s ľuďmi so zhrnutím postupu a vývoja v Slovenskej republike v oblasti boja proti obchodovania s ľuďmi. Súčasťou materiálu v prílohe č. 1 je Akčný plán boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2024 – 2028 a v prílohe č. 2 aj implementačná stratégia.

Dotácie na pokrytie zvýšených výdavkov domácností

5.5.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 19.04.2023 vláda schválila nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. Cieľom návrhu je finančne prispieť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. domácnostiam s nízkym príjmom, ktorým ešte nebola poskytnutá tzv. inflačná pomoc.

Zabezpečenie dostatočnej legisvakačnej doby

3.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 02.03.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Cieľom návrhu, ako sa uvádza v dôvodovej správe k nemu, je „..skvalitniť tvorbu práva...“, a to splnením záväzku, z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky „2020 (2021) až 2024“, presadiť zásadu „aby pri návrhoch zákonov bola dodržaná dostatočná legisvakančná doba a aby návrhy zákonov s vplyvom na podnikateľské prostredie nadobúdali účinnosť vždy k 1. januáru príslušného kalendárneho roka“.