Osobné zranenia

Právnu ochranu a náhradu škody poskytuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. V prípade úrazov je poškodený oprávnený uplatňovať si náhradu za bolesť a náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia podľa zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia v platnom znení.

Unikátny zdroj informácií sprostredkúvame aj prostredníctvom zásadných súdnych rozhodnutí slovenských a európskych súdov.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (2)

Úvod do odškodňovania osôb poškodených násilnými trestnými činmi

27.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa budeme venovať  odškodneniu  osôb, ktorým bola v dôsledku úmyselných násilných trestných činov spôsobená ujma na zdraví. Cieľom tohto článku je poukázať na možnosť náhradného odškodnenia osôb poškodených úmyselnými násilnými trestnými činmi zo strany štátu. 


Konanie o poskytnutí odškodnenia osobám poškodených násilnými trestnými činmi

27.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

V tomto odbornom článku sa budeme venovať konaniu, na základe ktorého môžu osoby získať odškodnenie.
Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (5)

Zodpovednosť lyžiara za úraz na trati

30.1.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Aké sú povinnosti lyžiara na lyžiarskej trati? Ako je upravená zodpovednosť za spôsobenie úrazu pod vplyvom alkoholu inému lyžiarovi?

Pohryznutie susedovým psom

8.12.2016

g_Henrieta Pregova

Napadol ma susedov pes na mojom pozemku, pohrýzol ma a musel som ísť k lekárovi. Momentálne som PN. Čo mám robiť, aby sa podobná vec nestala iným susedom alebo opäť mne?

Zodpovednosť za zranenie v reštaurácii

26.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Ako hosť v reštaurácii som sa pokĺzol na podlahe, kde bola rozliata polievka. Po páde na podlahu som si zlomil ruku. Nesie v tomto prípade reštaurácia nejakú zodpovednosť?


Poškodenie zdravia jedlom v hoteli

26.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Z dôvodu, že mám ťažkú alergiu na mlieko, pozorne si vyberám jedlá z jedálneho lístka podľa označenia alergénov. Pri pobyte v hoteli som navštívil hotelovú reštauráciu, kde mali nesprávne označené alergény, a preto som si objednal a zjedol jedlo obsahujúce mlieko, na ktoré mám alergiu. Dostal som anafylaktický šok,  na čo som bol odvezený do nemocnice s následnou hospitalizáciou. Aké sú moje práva voči hotelu za to, že mali na jedálnom lístku nesprávne označené alergény?

K uplatneniu nárokov z nemajetkovej ujmy pri škode na zdraví

20.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Som amatérsky športovec, ktorému bola spôsobená dopravná nehoda. Môžem sa prostredníctvom ochrany osobnosti domáhať zvyšovania nárokov na bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia, nakoľko za značnú ujmu na svojich osobnostných právach považujem práve obmedzenie v športovej činnosti (nemôžem lyžovať, čomu sa amatérsky venujem)?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (11)

Ústavný súd SR z 10.10.2018 - Nález 25/2019 Z.z. - Zrušenie § 446 Občianskeho zákonníka

20.2.2019

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd Trenčín z 25.4.2017 - K nároku na náhradu nákladov spojených s pohrebom ako nárok na náhradu škody na zdraví z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

25.10.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 12.12.2017 - Náhrada škody spôsobenej v dôsledku vydania rozhodnutia o väzbe

7.5.2018

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 25.2.2016 - Zvýšenie alebo zníženie náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia

10.8.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 26.4.2016 - Zjednotenie výkladu v otázke povinností správnych orgánov v konaní o peňažnom príspevku na osobnú asistenciu a peňažnom príspevku na opatrovanie

27.6.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 25.2.2016 - Zmena výšky odškodnenia za bolesť alebo za sťaženie spoločenského uplatnenia

6.6.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 16.3.2016 - Komplexný posudok na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia

10.5.2016

Mgr. Matej Trnavský

Krajský súd v Nitre z 30.8.2013 - Náhodná udalosť nezakladajúca zodpovednosť za škodu

15.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd ČR z 24.8.2015 - K právu blízkych osôb požadovať náhradu nákladov za osobnú starostlivosť

8.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 27.8.2014 - Priznanie náhrady škody na zdraví, ku ktorej došlo pri dopravnej nehode v čase pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie

16.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 25.5.2010 - Nárok na pozostalostnú úrazovú rentu

16.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Register pojmov (6)

Bolesť

Zákonná definícia:
Bolesť je ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov.

Poskytovateľ náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia

Zákonná definícia:
Poskytovateľ náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia je osoba, ktorá je povinná poskytnúť náhradu podľa osobitných predpisov

Posudzujúci lekár

Zákonná definícia:
Posudzujúci lekár je lekár, ktorý naposledy liečil poškodeného v súvislosti s poškodením na zdraví; ak ide o chorobu z povolania, lekár so špecializáciou v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia príslušného oddelenia alebo príslušnej kliniky zdravotníckeho zariadenia.

Poškodenie na zdraví

Zákonná definícia:
Poškodenie na zdraví je poškodenie zdravia spôsobené úrazom, chorobou z povolania alebo iným poškodením na zdraví.

Poškodený

Zákonná definícia:
Poškodený je osoba, ktorá utrpela poškodenie na zdraví.

Sťaženie spoločenského uplatnenia

Zákonná definícia:
Sťaženie spoločenského uplatnenia je stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh.