Osobný bankrot

Konanie o oddlžení môže nastať až po skončení konkurzného konania (malého konkurzu). Aktívne legitimovaným na podanie návrhu je dlžník - fyzická osoba, ktorá podáva návrh, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu, musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov. Súd oddlženie dlžníka povolí, ak zistí, že dlžník počas konkurzného konania riadne plnil svoje povinnosti ustanovené týmto zákonom, inak jeho návrh na oddlženie zamietne. O povolení oddlženia rozhodne súd bezodkladne po zrušení konkurzu.

V odborných príspevkoch budeme prinášať komplexne vypracovanú problematiku z pohľadu:

  • právneho a daňového,
  • možnej náhrady škody,
  • priradenia k možnému trestnému činu/priestupku,
  • ako aj sumárnu možnú právnu ochranu.

Unikátny zdroj informácií sprostredkúvame aj prostredníctvom zásadných súdnych rozhodnutí slovenských a európskych súdov.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (5)

Nová právna úprava osobného bankrotu II.

30.1.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Prinášame Vám druhú časť odborného článku o novej právnej úprave oddlženia fyzických osôb.  

Nová právna úprava osobného bankrotu I.

23.1.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Prinášame Vám prvú časť odborného článku venujúcemu sa problematike osobného bankrotu.

Osobný bankrot časť III.

10.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Pokračovanie odborného článku na tému Osobný bankrot.

Osobný bankrot časť II.

10.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

V tomto odbornom článku nadviažeme na úvodný proces osobného bankrotu a budeme sa ďalej venovať jednotlivým etapám, ktoré nasledujú ďalej počas osobného bankrotu.

Osobný bankrot časť I.

10.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

V tomto odbornom článku sa budeme venovať inštitútu, ktorým je osobný bankrot. Priblížime Vám celý proces a podmienky, ktoré je potrebné spĺňať na to, aby v konečnom dôsledku došlo k oddĺženiu fyzickej osoby nepodnikateľa. 
Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (3)

Má osobný bankrot vplyv na zastavenie trestného stíhania?

8.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Zastaví sa trestné stíhanie pre trestný čin neodvedenia dane a poistného vyhlásením bankrotu fyzickej osoby?

Vyhlásenie osobného bankrotu fyzickou osobou

10.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Som fyzická osoba – nepodnikateľ a v dôsledku nesplácania úverov z bánk mi narastajú dlhy voči veriteľom. Moje dlhy sú vo výške cca 70 000 Eur. Mám stály mesačný príjem a som vlastníkom osobného motorového vozidla v hodnote 15 000 Eur. Môžem svoju situáciu riešiť cestou osobného bankrotu? Ako prebieha celý postup?

Vyhlásenie osobného bankrotu jedného z manželov a zánik BSM

8.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Sme manželia a máme 3 deti. Manžel podľahol hazardným hrám v dôsledku čoho prišiel o prácu. Manželove dlhy rastú, momentálne nemá žiaden príjem a môj príjem už nepostačuje na zaobstaranie potrieb pre domácnosť a platenie pôžičiek. Vlastníme spoločne 3 izbový byt a motorové vozidlo, takisto každý z nás ma majetok, ktorý sme nadobudli ešte pred uzavretím manželstva. Bolo by pre nás vhodným riešením, ak by manžel podal návrh na vyhlásenie osobného bankrotu?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (5)

Ústavný súd ČR z 8.11.2018 - Umelé oplodnenie po smrti manžela

25.10.2019

Mgr. Monika Ivanová

Ústavný súd ČR z 25.7.2007 - Možnosť vyhlásenia konkurzu na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom

9.10.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd ČR z 16.4.2015 - Oddlženie fyzickej osoby plnením splátkového kalendára

9.10.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd SR z 21.9.2010 - K miere a povahe zodpovednosti konkurzného súdu za postup správcu konkurznej podstaty vo vzťahu na samotnú povahu a dĺžku konkurzného konania

8.10.2015

Bc. Monika Širilová

Krajský súd v Bratislave z 11.4.2013 - Zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku

8.10.2015

Bc. Monika Širilová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (4)

Prihláška pohľadávky

4.9.2020

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Prihláška zabezpečenej pohľadávky

4.9.2020

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popretie pohľadávky veriteľom

4.9.2020

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Súhrnná prihláška pohľadávok

4.9.2020

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Register pojmov (29)

Bežné právne úkony

Zákonná definícia:
Bežné právne úkony podnikateľa alebo osoby vykonávajúcej inú činnosť ako podnikanie sú právne úkony, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom ich podnikania alebo inej činnosti. Bežné právne úkony fyzickej osoby sú tiež tie právne úkony, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie jej životných potrieb, ako aj životných potrieb tých, voči ktorým má fyzická osoba vyživovaciu povinnosť. Za bežný právny úkon sa nepovažuje: a) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, b) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe, c) prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom, d) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov, e) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou, f) urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu, g) urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok.

Pojmová definícia:
Bežné právne úkony vymedzujú rozsah dovoleného konania dlžníka pri nakladaní a správe svojho majetku po začatí konkurzného a reštrukturalizačného konania. Dlžník je povinný po začatí uvedených konaní obmedziť výkon svojej činnosti len na bežné právne úkony. Toto obmedzenie sa v konkurznom konaní týka každého dlžníka bez ohľadu na to, či je, alebo nie je podnikateľom. Konkurz však rozlišuje bežné právne úkony dlžníka, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť alebo iný predmet činnosti, a bežné právne úkony fyzickej osoby bez ohľadu na to, či vykonáva, alebo nevykonáva podnikateľskú činnosť. Pri podnikateľovi sa za bežné právne úkony budú považovať také úkony ktorými sa zabezpečí výkon podnikateľskej činnosti. dovolený rozsah predmetu týchto právnych úkonov je daný tým, že môže ísť len o nevyhnutné právne úkony (napr. uzatváranie kúpnych zmlúv, ktoré sú potrebné na nákup vstupov do výroby alebo na predaj vyrobených tovarov či služieb). Pri dlžníkovi, ktorý je fyzickou osobou, sa za bežné právne úkony považujú také úkony, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie jeho životných potrieb a životných potrieb tých, voči ktorým má vyživovaciu povinnosť. 

Dlžník v úpadku

Zákonná definícia:
Dlžník je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený. Ak dlžník podá návrh na vyhlásenie konkurzu, rozumie sa tým, že je v úpadku.

Pojmová definícia:
Dlžník je v úpadku, ak má viac veriteľov  a nie je schopný 30 dní po lehote splatnosti, plniť svoje záväzky. V oboch prípadoch ide o stav objektívny a pri skúmaní, či sú splnené podmienky na vyhlásenie konkurzu, je bez významu dôvod a spôsob, akým sa dlžník do stavu úpadku dostal. Nie je pritom rozhodujúce, či úpadok je dôsledkom činnosti úpadcu majúcej pôvod v jeho hospodárení, či je výsledkom viac-menej objektívnych udalostí, alebo či k nemu viedla činnos´t tretíc osôb spočívajúca prípadne aj v protiprávnom konaní.   Dlžník, ktorý má viac veriteľov a po dlhší čas nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, je v úpadku, i keď hodnota jeho majetku prevyšuje pohľadávky všetkých veriteľov. 

konkurz

Pojmová definícia:
Forma riešenia úpadku dlžníka, pri ktorom sú na základe rozhodnutia o vyhlásení konkurzu pohľadávky veriteľov uspokojené z výnosu získaného speňažením jeho majetku.Konkurzné konanie je takým typom civilného konania, pri ktorom spravidla ide o pomerné uspokojovanie veriteľov, a preto musí súd v uznesení o vyhlásení konkurzu vyzvať veriteľov na prihlásenie svojich pohľadávok, stanoviť lehotu na prihlásenie a poučiť ich o spôsobe prihlasovania pohľadávok.

Majetok podliehajúci konkurzu

Zákonná definícia:
Konkurzu podlieha:  a) majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu, b) majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu, c) majetok, ktorý zabezpečuje úpadcové záväzky, d) iný majetok, ak to ustanovuje tento zákon.

Pojmová definícia:
Na účely konkurzného konania je potrebné zistiť majetok, ktorý podlieha konkurzu. Ide o tzv. konkurznú podstatu. Túto tvorí majetok (veci, práva, pohľadávky a iné majetkové hodnoty, napr. ochranná známka, patent, logo), ktorý mal dlžník v čase vyhlásenia konkurzu vrátane majetku, ktorý dlžník nadobudol počas konkurzu. Zisťovanie majetku podliehajúceho konkurzu zabezpečuje správca. Správca pri zisťovaní podstaty vychádza najmä zo zoznamu majetku predloženého úpadcom, z vyjadrení úpadcu a iných osôb. Úpadca je povinný zostaviť a odovzdať správcovi zoznam majetku do 15 dní od vyhlásenia konkurzu, ak nebol už pripojený k návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo poskytnutý predbežnému správcovi.

Malý konkurz

Zákonná definícia:
Súd uznesením o otvorení malého konkurzu uzná konkurz za malý, ak je vyhlásený na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom. Súd môže uznesením o otvorení malého konkurzu uznať konkurz za malý, ak sú splnené aspoň dva nasledujúce predpoklady: a) majetok podliehajúci konkurzu pravdepodobne neprevyšuje 165 000 eur, b) obrat úpadcu dosiahnutý v poslednom uzatvorenom účtovnom období pred vyhlásením konkurzu neprevýšil 333 000 eur, c) úpadca pravdepodobne nemá viac ako 50 veriteľov.

Pojmová definícia:
O tom, či konkurz bude malým konkurzom, musí súd v zásade rozhodnúť pri vyhlásení konkurzu. Pri vyhlásení konkurzu na inú ako fyzickú osobu alebo na fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, súd v rozhodnutí o vyhlásení konkurzu môže, ale nemusí uznať konkurz za malý. Z odôvodnenia súdu o uznaní konkurzu za malý musí vyplývať, ktoré dve z troch ustanovených podmienok boli splnené. Ak tak súd nerozhodne pri vyhlásení konkurzu, môže uznať konkurz za malý aj počas konkurzného konania. 

Mlčanlivosť

Zákonná definícia:
Správca je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone správcovskej činnosti. Táto povinnosť nezaniká pozastavením výkonu správcovskej činnosti ani vyčiarknutím zo zoznamu správcov.

Návrh na povolenie oddlženia

Zákonná definícia:
Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov

Pojmová definícia:
Dlžník má možnosť "zbaviť" sa svojich dlhov, dosiahnuť ich nevymáhateľnosť v konaní o oddlžení. Konanie sa môže začať len na návrh. Súd zamietne návrh na oddlženie, ak bol konkurz zrušený z toho dôvodu, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. 

Nezabezpečení veritelia

Zákonná definícia:
Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate. Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.

Pojmová definícia:
Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým zložkám majetku tvoriacich všeobecnú podstatu. Nezabezpečené pohľadávky možno uspokojiť najviac do takej výšky, v akej boli zistené. Ak by nebolo možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky. Ak by bolo treba uspokojiť pohľadávky spojené so záväzkom podriadenosti, tzv. podriadené pohľadávky, tieto sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý vo všeobecnej podstate zvýšil po úplnom uspokojení iných nezabezpečených pohľadávok.

Obchodný vestník

Zákonná definícia:
Obchodný vestník je informačný systém verejnej správy sprístupnený na webovom sídle vydavateľa, prostredníctvom ktorého povinné osoby zverejňujú údaje o sebe, o svojej činnosti alebo o činnosti tretích osôb podľa osobitných predpisov.

Pojmová definícia:
Dokument určený predovšetkým na zverejňovanie údajov, ktorých publikovanie si vyžaduje Obchodný zákonník a osobitné zákony. Vydáva ho Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v listinnej a elektronickej forme a to spravidla každý pracovný deň.

Oddlženie

Zákonná definícia:
Dlžník-fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov. O možnosti oddlženia súd dlžníka v konkurznom konaní primerane poučí.

Pojmová definícia:
Oddlženie je v zákone koncipované ako inštitút, ktorému musí predchádzať konkurz na majetok fyzickej osoby, teda ako inštitút, ktorý môže, ale nemusí nasledovať po zrušení konkurzu. Oddlženie dlžníka môže nastať až po tom, čo dlžník preukáže počas skúšobnej doby svoju schopnosť plniť svoje záväzky. Fyzická osoba bez ohľadu na to, či je podnikateľom alebo nepodniká, má právo (v prípade, ak sa dostane do pozície dlžníka a bude povinná podať na seba, ako na dlžníka, návrh na vyhlásenie konkurzu) podať spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu návrh na oddlženie alebo ho uplatniť aj počas konkurzného konania, najneskôr však do zrušenia konkurzu.

Platobne neschopný

Zákonná definícia:
Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Za jednu pohľadávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi.

Pojmová definícia:
Platobná neschopnosť sa v teórii konkurzného práva tradične považuje za trvalý a nie prechodný stav dlžníka uhrádzať svoje splatné finančné záväzky. Za platobnú neschopnosť sa považuje stav, keď dlžník odmieta uhrádzať niektoré finančné záväzky, pretože ich neuznáva alebo ich odmieta uhradiť z iných dôvodov. Platobná neschopnosť sa týka len záväzkov na finančné plnenie a je právne irelevantné, aký je ostatný majetok dlžníka. Rovnako je pre platobnú neschopnosť právne irelevantné, že dlžník niektoré záväzky uhrádza. Domnienka platobnej neschopnosti dlžníka je postavená na existencii aspoň dvoch veriteľov, s ktorých platením je dlžník v omeškaní viac ako 30 dní. V prípade, že by meškanie s platením finančného záväzku bolo len prechodné, dlžník môže odvrátiť hrozbu konkurzu zaplatením záväzku, čím osvedčí  svoju platobnú schopnosť 

Podnikanie

Zákonná definícia:
Sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na valstnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

podnikateľská činnosť

Pojmová definícia:
je to sústavná produktívna činnosť, vykonávaná podnikateľom, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnuť zisk, úlohou podnikania je zväčšiť kapitál podniku, možno to dosiahnuť vtedy, ak podnik svojou činnosť uspokojuje potreby iných ľudí

Pohľadávka

Pojmová definícia:
Pohľadávku možno vymedziť ako právo vznikajúce jednému účastníkovi – veriteľovi, požadovať plnenie od druhého účastníka – dlžníka, vzniknuté z určitého záväzkového vzťahu.

Pokuta

Zákonná definícia:
Podľa zákona č. 372/1990 Slovenskej národnej rady o priestupkoch je pokuta právnym následkom priestupku.

Pojmová definícia:
Pokuta patri medzi druhy sankcií a riadi sa zásadou NULLA POENA SINE LEGE ( žiadny trest bez zákona ). Pokutu nie je možné uložiť spolu s pokarhaním, iné sankcie možno ukladať samostatne alebo s inou sankciou.

Predbežný správca

Zákonná definícia:
Predbežný správca zisťuje, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežnému správcovi patria pri zisťovaní majetku dlžníka rovnaké oprávnenia ako správcovi v konkurze. Predbežný správca vykonáva funkciu do zániku účinkov začatia konkurzného konania. Ak je konkurzné konanie z dôvodu prebiehajúceho reštrukturalizačného konania prerušené, predbežný správca nekoná.

Predlžený

Zákonná definícia:
Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.

Reštrukturalizácia

Pojmová definícia:
Reštrukturalizácia je sofistikovaný procesom ozdravenia spoločnosti dlžníka predpísaný a vymedzený zákonom, potvrdzovaný príslušným súdom pod vedením a dozorom reštrukturalizačného správcu vybraného dlžníkom.

Reštrukturalizačný plán

Zákonná definícia:
Reštrukturalizačný plán je listina upravujúca vznik, zmenu alebo zánik práv a záväzkov osôb v nej uvedených, ako aj rozsah a spôsob uspokojenia tých účastníkov plánu, ktorí sú veriteľmi prihlásených pohľadávok, prípadne akcionármi dlžníka. Po potvrdení plánu súdom je plán záväzný pre všetkých účastníkov plánu.

Pojmová definícia:
Reštrukturalizácia prebieha podľa plánu schváleného a potvrdeného súdom. Do jeho schválenia dlžník vykonáva podnikateľskú činnosť pod dohľadom správcu. Po potvrdení je plán záväzný pre všetkých účastníkov plánu. Plán vypracúva buď správca, alebo dlžník. Plán vypracúva a predkladá na schválenie dlžník vtedy, ak dlžník podal návrh na začatie konania. Pokiaľ návrh na začatie reštrukturalizačného konania podal veriteľ, plán vypracúva a na schválenie veriteľskému výboru predkladá správca.

Správca

Zákonná definícia:
Správca je fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná do zoznamu správcov.

Spriaznená osoba fyzickej osoby

Zákonná definícia:
Spriaznenou osobou fyzickej osoby sa rozumie blízka osoba fyzickej osoby, ako aj právnická osoba, v ktorej má fyzická osoba alebo blízka osoba fyzickej osoby kvalifikovanú účasť.

Pojmová definícia:
Spriaznenou osobou fyzickej osoby je blízka osoba fyzickej osoby, za ktorú môžno považovať príbuzného v priamom rade, súrodenca a manžela, iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú trpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Účastníci konkurzného konania

Zákonná definícia:
Účastníkmi konkurzného konania sú dlžník (úpadca), navrhovateľ a veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Účastníkmi konkurzného konania sú aj ďalšie osoby, o ktorých právach alebo povinnostiach sa má v konkurznom konaní konať; tieto osoby sú účastníkmi konkurzného konania pre tú časť konkurzného konania, v ktorom sa koná a rozhoduje o ich právach alebo povinnostiach.

Ustanovenie správcu

Zákonná definícia:
Správcu v konkurznom konaní ustanovuje súd uznesením; za správcu môže ustanoviť len osobu zapísanú do zoznamu správcov. Súd ustanoví správcu na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom; to neplatí, ak ide o ustanovenie správcu na návrh schôdze veriteľov. Uznesenie o ustanovení správcu súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; uznesenie tiež doručí úpadcovi (dlžníkovi) a správcovi.

Uznesenie o vyhlásení konkurzu

Zákonná definícia:
V uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby v zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky; v uznesení tiež poučí veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok, následkoch nedodržania lehoty na prihlasovanie pohľadávok a následkoch nesprávneho prihlásenia pohľadávok odkazom na príslušné ustanovenia tohto zákona. Ak súd v konkurznom konaní už ustanovil predbežného správcu, do funkcie správcu ustanoví predbežného správcu.

Veriteľ

Zákonná definícia:
Veriteľom je: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ponúka alebo poskytuje spotrebiteľský úver v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Pojmová definícia:
  Veriteľ je strana záväzkového vzťahu, ktorej vzniká právo na na plnenie voči dlžníkovi. Základom záväzkovo-právneho vzťahu je veriteľsko-dlžnícky vzťah. Veriteľ je osoba, ktorá nemusí byť účastníkom konkurzného konania do vyhlásenia konkurzu, pokiaľ podá návrh na jeho vyhlásenie dlžník alebo iná osoba, ktorá má aktívnu legitimáciu. Veritelia musia byť účastníkom konania po vyhlásení konkurzu. Ak by sa veritelia na základe výzvy súdu v uznesení o vyhlásení konkurzu neprihlásili pohľadávky, nie je daný dôvod, aby konkurzné konanie pokračovalo, pretože cieľom konkurzného konania je uspokojenie pohľadávok veriteľov.  

Zabezpečení veritelia

Zákonná definícia:
Zabezpečená pohľadávka zabezpečeného veriteľa sa v zistenom rozsahu uspokojí z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti oddelenej podstate. Ak nie je možné uspokojiť zabezpečenú pohľadávku zabezpečeného veriteľa v celom rozsahu, vo zvyšnom rozsahu sa uspokojí ako nezabezpečená pohľadávka.

Pojmová definícia:
Veritelia, ktorí majú pohľadávky zabezpečené zabezpečovacím právom (záložné právo, zádržné právo, zabezpečovací prevod práva, zabezpečovací prevod pohľadávky, iné práva, ktoré majú podobný obsah a účinky), majú právo, aby ich pohľadávka bola uspokojená z výťažku zo speňaženia toho majetku, ktorým bola pohľadávka zabezpečená. V praxi často dochádza k tomu, že viac veriteľov má pohľadávku zabezpečenú tým istým majetkom. v prípade súbehu zabezpečovacích veriteľov konkurz ustanovuje, že veritelia sa uspokojujú podľa poradia rozhodujúceho na jeho uspokojenie. Poradím na uspokojenie sa rozumie časové poradie vzniku práva na zabezpečenie. 

Zabezpečovacie právo

Zákonná definícia:
Zabezpečovacím právom sa na účely tohto zákona rozumie záložné právo, zádržné právo, zabezpečovací prevod práva a zabezpečovací prevod pohľadávky vrátane iných práv, ktoré majú podobný obsah a účinky. Pohľadávka zabezpečená zabezpečovacím právom sa na účely tohto zákona považuje do výšky jej zabezpečenia za zabezpečenú pohľadávku.

Pojmová definícia:
Podľa existencie zabezpečenia sa pohľadávky delia na pohľadávky zabezpečené a pohľadávky nezabezpečené. Rozlišovanie pohľadávok podľa tohto kritéria má význam v konkurznom konaní pre určenie majetku a výťažku, ktorý sa použije na uspokojovanie pohľadávok veriteľov, a pre oprávnenia veriteľov pri správe a speňažovaní majetku.  Pre účely zákona o konkurze a reštrukturalizácií sa záložným právom rozumie záložné právo, zádržné právo, zabezpečovací prevod práva, zabezpečovací prevod pohľadávky vrátane iných práv, ktoré majú podobný obsah a účinky. Pohľadávka, ktorá je zabezpečená zabezpečeným právom sa pre účely zákona o konkurze a reštrukturalizácií považuje do výšky jej zabezpečenia za zabezpečenú.

Zodpovednosť za škodu

Zákonná definícia:
Správca zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí v súvislosti s výkonom správcovskej činnosti. Na zodpovednosť správcu sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Správca zodpovedá aj za škodu, ktorú v súvislosti s výkonom správcovskej činnosti spôsobí jeho zamestnanec alebo osoba, ktorú poveril vykonaním jednotlivých úkonov správcovskej činnosti; zodpovednosť zamestnanca alebo osoby poverenej vykonaním jednotlivých úkonov správcovskej činnosti podľa osobitných predpisov tým nie je dotknutá.

Živnosť

Zákonná definícia:
Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.