Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Bezpečnosť hračiek

10.6.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 07.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti hračiek a o zrušení smernice 2009/48/ES. Návrhom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti hračiek a o zrušení smernice 2009/48/ES sa nahrádza smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek. Cieľom návrhu nariadenia je posilniť ochranu detí pred nebezpečnými hračkami. Návrhom nariadenia sa zvyšuje úroveň bezpečnosti hračiek na trhu EÚ zavedením nového legislatívneho rámca. Reaguje sa tak na zistené nedostatky v doterajšej právnej úprave predovšetkým z hľadiska škodlivých chemikálií a online predaja hračiek, čím sa sleduje zvýšenie úrovne ochrany detí ako cieľovej skupiny týchto výrobkov.

Ochrana spotrebiteľa z dôvodov digitalizácie

16.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 24. apríla 2024 Národná rada SR schválila zákon o ochrane spotrebiteľa (ďalej len ,,zákon o ochrane spotrebiteľa“). Schváleným zákonom sa upravuje zjednotenie používaných termínov v súlade s legislatívou EÚ, aktualizácia informačných požiadaviek pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov obchodníka v súvislosti s digitalizáciou a nová úprava informačných povinností prevádzkovateľov online trhov, ktorí budú musieť vyslovene uviesť, či ponuka pochádza od obchodníka alebo nepodnikateľa, aby kupujúci mali transparentnú informáciu, či pri kúpe budú požívať ochranu priznanú im v právnom postavení spotrebiteľa.

Podmienky výkonu volebného práva

7.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 17. apríla 2024 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Zákon zavádza register kandidátov a kandidátnych listín.  Ministerstvo vnútra bude vytvárať, spravovať a prevádzkovať informačný systém Register kandidátov a kandidátnych listín vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, vo voľbách do Európskeho parlamentu, vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

6.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 30.04.2024 bol v MPK zverejnený návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/11/EÚ o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ako aj smernice (EÚ) 2015/2302, (EÚ) 2019/2161 a (EÚ) 2020/1828. Cieľom návrhu smernice je prispôsobiť existujúce pravidlá mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov novým obchodným modelom a novým trendom na spotrebiteľských trhoch.

Elektronické hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov (1)

29.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 26.04.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.