Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zákon o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

29.6.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 20.06.2023 NRSR schválila zákon o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Cieľom je upraviť všeobecnú bezpečnosť výrobkov, povinnosti hospodárskych subjektov a pôsobnosť verejnej správy. Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Novela zákona o ochrane spotrebiteľa

29.6.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 20.06.2023 NRSR schválila zákon o ochrane spotrebiteľa. Cieľom je odstránenie duplicít, aplikačných problémov, vnútorných rozporov jednotlivých ustanovení a terminologických odlišností.

Zákon o ochrane kolektívnych záujmov spotrebiteľov

29.6.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 21.06.2023 NRSR schválila zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Cieľom je zaviesť účinný procesný mechanizmus pre žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a upraviť vzťahy súvisiace s podávaním takýchto žalôb.

Predčasné splatenie úveru na bývanie

12.6.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 08.06.2023 bol v MPK zverejnený návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o úveroch na bývanie. Cieľom návrhu je umožniť spotrebiteľom bezplatne raz za mesiac požiadať o predčasnú splátku úveru na bývanie alebo jeho časti, ak kumulatívna výška predčasných splátok v kalendárnom roku nepresiahne 30% istiny úveru. Tomuto právu korešponduje zákaz veriteľom požadovať od spotrebiteľov poplatky, sankcie alebo náhrady nákladov.  

Zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov

17.5.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 03.05.2023 NRSR schválila zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Cieľom zákona je zaistiť, aby spotrebitelia mali k dispozícii účinný a efektívny procesný mechanizmus pre žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, a aby jeho dostupnosť zvýšila dôveru spotrebiteľov, posilnila ich postavenie pri uplatňovaní ich práv, prispela k spravodlivejšej hospodárskej súťaži a vytvorila rovnaké podmienky pre obchodníkov pôsobiacich na vnútornom trhu.