Poľovníctvo a lesy

Samotným právom a výkonom poľovníctva sa rozumie súhrn práv a povinností zver cieľavedome chovať a chrániť, loviť ju, ulovenú alebo inak usmrtenú zver a jej vývojové štádiá a zhody parožia si privlastňovať alebo predávať, zbierať vajcia pernatej zveri na účel jej vyliahnutia a chovu s povolením podľa osobitného predpisu a využívať na to v nevyhnutnej miere poľovné pozemky, poľné a lesné cesty.

Osobitosť výkonu práva poľovníctva spočíva v tom, že jeho výkon je viazaný na uznaný poľovný revír. Preto nie každý vlastník pozemku môže legitímne očakávať, že aj jeho pozemok mu umožní výkon tohto práva. Zároveň výkon práva poľovníctva si vyžaduje osobitný druh odbornej spôsobilosti javovo sa prejavujúci v tom, že ho môže vykonávať iba ten kto splní podmienky pre vydanie poľovného lístku a v konečnom dôsledku i pre vydanie zbrojného preukazu.

V právnom inštitúte poľovníctvo a lesy budeme rozoberať množinu právnych vzťahov týkajúcich sa všetkých aspektov výkonu práva poľovníctva a s tým spojenej problematiky lesného hospodárstva. 

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (21)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v platnom znení Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v platnom znení Zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v platnom znení Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v platnom znení Zákon č. 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli v platnom znení Zákon č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore v platnom znení Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkochv platnom znení Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v platnom znení Vyhláška č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v platnom znení Vyhláška č. 555/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach v platnom znení Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 12/2009 Z.z. o ochrane lesných pozemkov pri územno-plánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov v platnom znení Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 397/2006 Z.z. o lesnej stráži v platnom znení Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 31/1999 Z.z. o lesnej hospodárskej evidencii v platnom znení Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 65/1995 Z.z. o evidencii lesných pozemkov a stavieb v platnom znení Vyhláška MPRV SR č. 297/2011 Z.z. o lesnej hospodárskej evidencií v platnom znení Vyhláška MPRV SR č. 232/2006 Z.z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva v platnom znení Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 451/2006 Z.z. o odbornom lesnom hospodárovi v platnom znení

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (3)

Voľný pohyb osôb a zber lesných plodov v lese

10.10.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

V tomto článku sa budeme zaoberať problematikou vstupu do lesov a vykonávaniu zberu lesných plodov za účelom ich predaja.

K vyňatiu/obmedzeniu využívania lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov

27.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je v jednoduchosti rozobrať tie ustanovenia zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v platnom znení, ktoré dovoľujú zmeniť základné funkcie lesného pozemku. Práve tomu by mal slúžiť právny inštitút vyňatia alebo obmedzenia využívania lesných pozemkov z plnení funkcií lesa.

Súdna ochrana člena poľovníckej organizácie a status poľovníckej organizácie

3.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je bližšie rozobrať otázku, či sa súdna ochrana garantovaná Zákonom o združovaní občanov aplikuje aj na členov poľovníckej organizácie.
Odborné stanoviská (3)

Poľovné oblasti a lokality

12.8.2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podľa § 4 vyhlášky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov zverejňuje prehľad začlenenia poľovných revírov do poľovných oblastí a lokalít.

Usmernenie k plánovaniu chovu a lovu raticovej zveri a ku kontrole plnenia plánov

15.4.2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, ktorý podľa § 72 písm. a) a b) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v platnom znení riadi poľovníctvo na území Slovenskej republiky a riadi a usmerňuje okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady vo veciach poľovníctva, vydáva za účelom zníženia stavov raticovej zveri, a tým eliminácie škôd spôsobovaných touto zverou nasledovné usmernenie. 

Lov diviačej zveri v poľovníckej sezóne 2015/2016

6.2.2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ako ústredný orgán štátnej správy na úseku poľovníctva v zmysle § 72 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v platnom znení, v súvislosti s lovom diviačej zveri v poľovníckej sezóne 2015/2016 vydáva podľa § 72 písm. b) tohto zákona pre orgány štátnej správy poľovníctva nasledovné usmernenie. 
Prípadové štúdie (11)

K nároku vlastníka poľovného revíra na menný zoznam poľovníkov

3.4.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Som vlastník lesných pozemkov, ktoré tvoria poľovný revír. Mám nárok na menný zoznam poľovníkov pôsobiacich v poľovníckom združení, ktoré hospodári na mojom pozemku? Kde tento zoznam žiadať?

Výkon funkcie predsedu vo viacerých poľovníckych združeniach

12.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Môže predseda poľovníckeho združenia vykonávať funkciu predsedu aj v inom poľovníckom združení?

Postavenie poľovníckej stráže

22.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Má člen poľovníckej stráže pri výkone svojej funkcie v revíri postavenie verejného činiteľa? Má nárok na odmenu?

Lov zveri bez prevzatia povolenia na lov zveri

15.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Ak si člen združenia u hospodára nepodpíše a neprevezme povolenie na lov zveri, ale napriek tomu sa zapíše do knihy revíru a strieľa po zveri 30 metrov od najbližšieho domu – môže takto konať?

Zastrelenie psa poľovníkom v poľovnom revíri

2.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Môže mi poľovník zastreliť psa alebo mačku pohybujúcu sa v poľovnom revíri ?  Ako sa proti tomu brániť?

Poľovník bez platného zbrojného preukazu

30.5.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Ako sa posudzuje poľovník, ktorý ulovil trofejovú zver s už neplatným zbrojným preukazom?

Piknik v lese a voľné zakladanie ohňa

17.5.2016

Mgr. Matej Trnavský

S priateľmi sme boli na pikniku v lese a keď sme sa v ohnisku, ktoré sme predtým našli snažili založiť oheň pristúpil k nám člen lesnej stráže a upozornil náš, že na tomto mieste je zakázané zakladanie ohňa a môžeme za to dostať pokutu. Zakladanie ohňa je vraj možné len na vyznačených miestach. My sme sa domnievali, že neporušujeme zákon. Čo sa rozumie vyznačeným miestom?

 

Dopravná nehoda a usmrtená lesná zver

11.3.2016

Mgr. Matej Trnavský

Mal som dopravnú nehodu spôsobenú stretom s divou zverou. Ako v takomto prípade postupovať, ak zrazím divú zver, aby som neporušil žiadne právne predpisy?

 

K potrebe súhlasu na výrub ovocných stromov

3.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Chceli by sme vykonať revitalizáciu ovocných stromov. Vyžaduje sa v takomto prípade súhlas dotknutého orgánu s výrubom?

K náhrade škody spôsobenej zverou a miera spolu zavinenia

3.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Som užívateľom poľovného pozemku, na ktorom mi bola spôsobená škoda lesnou zverou. Náhradu škody som si uplatňoval u užívateľa poľovného revíra. Ten mi však tvrdí, že povinnosť zabrániť škodám na poľovných pozemkoch nemá len on ako užívateľ poľovného revíru,

ale aj vlastník resp. nájomca poľovných pozemkov. Znamená to, že keď som nevykonal žiadne opatrenia na zabránenie vzniku škody, že mi môj nárok na náhradu škody zaniká?

Využívanie lesov v súkromnom vlastníctve verejnosťou

26.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Je možné vstupovať a prechádzať sa po lese nachádzajúcom sa v súkromnom vlastníctve?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (9)

Najvyšší súd SR z 13.12.2018 - Preskúmanie disciplinárneho rozhodnutia poľovníckeho združenia v správnom súdnom konaní

10.10.2019

Mgr. Jana Kochan

Krajský súd Banská Bystrica z 15.1.2016 - Nájomná zmluva o užívaní poľovníckeho revíru

9.4.2018

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 20.3.2012 - K povahe rozhodnutia orgánov poľovníckej organizácie

12.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd Trenčín z 24.8.2015 - K nesprávnemu spôsobu lovu

1.8.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 26.5.2016 - Poľovnícke združenie je záujmová samospráva sui generis a jeho rozhodnutia môžu podliehať súdnemu prieskumu v správnom súdnictve v prípade, že ide o rozhodnutia vydané v oblasti verejnej správy a vo verejnom záujme

21.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 21.8.2008 - K prednostnému právu na vznik členstva v poľovníckom združení

10.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 13.5.2014 - K nemožnosti okresného úradu prejednať náhradu škody spôsobenej zverou

10.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 28.4.2011 - Dočasné vyňatie lesného pozemku na stavbu poľovníckej chaty

10.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší správny súd ČR z 31.3.2005 - Pojem zabezpečovacích opatrení v zmysle zákona o lesoch

10.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (1)

Disciplinárny poriadok platný pre všetkých držiteľov poľovného lístka

4.9.2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Register pojmov (33)

Biologická diverzita

Zákonná definícia:
Biologická diverzita je rozmanitosť lesných ekosystémov a rôznorodosť v rámci rastlinných a živočíšnych druhov a medzi druhmi. 

Ekologická stabilita lesa

Zákonná definícia:
Ekologická stabilita lesa je schopnosť lesa odolávať alebo sa vyrovnať s vonkajšími, ale aj s vnútornými vplyvmi bez trvalého narušenia funkčnej štruktúry lesa. 

Energetický porast

Zákonná definícia:
 Energetickým porastom je lesný porast s maximálnou produkčnou funkciou spravidla v priebehu prvých 15 rokov, z ktorej úžitky sa využívajú najmä na výrobu energie. 

Funkcie lesa

Zákonná definícia:
Funkcie lesa sú úžitky, účinky a vplyvy, ktoré poskytujú lesy ako zložka prírodného prostredia a objekt hospodárskeho využívania; členia sa na mimoprodukčné funkcie a na produkčné funkcie. 

Hospodárenie v lesoch

Zákonná definícia:
Hospodárenie v lesoch je odborná činnosť zameraná na pestovanie lesa, ochranu lesa a ostatné činnosti potrebné na zabezpečenie funkcií lesov. 

Chov zveri

Zákonná definícia:
Chovom zveri je odborná starostlivosť o zver, ochrana zveri a odborný zásah do populácií jednotlivých druhov zveri na dosiahnutie jej optimálneho počtu, vekovej štruktúry, pomeru pohlavia, kvality trofejí a dobrého zdravotného stavu vo vzťahu k životnému prostrediu, v ktorom žije. 

Kniha návštev poľovného revíru

Zákonná definícia:
Knihou návštev poľovného revíru je kniha, ktorú vedie užívateľ poľovného revíru na evidenciu návštev poľovného revíru. 

Les

Zákonná definícia:
Les je ekosystém, ktorý tvorí lesný pozemok s lesným porastom a faktormi jeho vzdušného prostredia, rastlinné druhy, živočíšne druhy a pôda s jej hydrologickým a vzdušným režimom

Lesná plantáž

Zákonná definícia:
Lesnou plantážou je lesný porast tvorený jedným druhom alebo dvomi druhmi drevín s pravidelným rozostupom a rovnakým vekom, s maximálnou produkčnou funkciou, z ktorej úžitky sa využívajú na priemyselné použitie; nachádzajú sa spravidla na stanovištiach s vysokým produkčným potenciálom. 

Lesný porast

Zákonná definícia:
Lesný porast je súbor rastúcich stromovitých drevín, krovitých drevín alebo ich zmesí na lesných pozemkoch. 

Lov zveri

Zákonná definícia:
Lovom zveri je získavanie zveri odstrelom, odchytom, poľovnými dravcami alebo pomocou fretky. 

Mimoprodukčné funkcie lesa

Zákonná definícia:
Mimoprodukčné funkcie lesa sú ekologické funkcie, ktorými sú pôdoochranná, vodohospodárska a klimatická funkcia a spoločenské funkcie, ktorými sú najmä zdravotná, kultúrna, výchovná, rekreačná, prírodoochranná a vodoochranná funkcia. 

Nepoľovná plocha

Zákonná definícia:
Nepoľovnou plochou je zastavané územie obce, zastavaný pozemok, cintorín, nádvorie a dvor, ihrisko, ohradená záhrada, ovocinárska a lesná škôlka, vinica, sad, park, pozemok slúžiaci na farmový chov zveri, dráha, diaľnica, cesta I., II. a III. triedy, letisko a prístav, ostatný oplotený pozemok, ak nie je zvernicou, iný pozemok podľa rozhodnutia okresného úradu. 

Obhospodarovateľ lesa

Zákonná definícia:
Obhospodarovateľ lesa je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá hospodári na lesných pozemkoch. 

Ochrana lesa

Zákonná definícia:
Ochrana lesa je súbor činností zameraných na udržanie a zvyšovanie odolnosti lesov, ich ekologickej stability a odstraňovanie následkov spôsobených škodlivými činiteľmi. 

Poľovná lokalita

Zákonná definícia:
Poľovnou lokalitou je ucelené územie v rámci poľovnej oblasti s výskytom danielej zveri alebo muflónej zveri, ktorého prírodné podmienky umožňujú chovať ich ako hlavný druh zveri.

Poľovná oblasť

Zákonná definícia:
Poľovnou oblasťou je rozsiahle ucelené územie s vhodnými prírodnými podmienkami pre príslušný druh hlavnej zveri spravidla zhodné s orografickými celkami. Je základnou jednotkou veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia pre zver, ktorá sa chová a obhospodaruje podľa jednotných kritérií a zásad schválených poradným zborom.

Poľovne upotrebiteľným psom

Zákonná definícia:
Poľovne upotrebiteľným psom je pes uznaného poľovného plemena s preukazom o pôvode, ktorý úspešne absolvoval skúšku poľovnej upotrebiteľnosti. 

Poľovnícka trofej

Zákonná definícia:
Poľovníckou trofejou sú rohy, parohy alebo parôžky raticovej zveri vrátane hlavy oddelenej medzi lebkou a prvým krčným stavcom, horné a dolné kly diviaka, lebka a koža medveďa, vlka, rysa, mačky divej, líšky, jazveca, medvedíka čistotného, psíka medvedíkovitého a šakala zlatého. 

Poľovnícke zariadenie

Zákonná definícia:
Poľovníckym zariadením je objekt slúžiaci na prikrmovanie zveri, napájanie zveri, pozorovanie zveri, lov zveri vrátane jej odchytu a uskladňovanie krmiva pre zver v poľovnom revíri.

Poľovníctvo

Zákonná definícia:
Poľovníctvo je súhrn činností zameraných na trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov; je súčasťou kultúrneho dedičstva, tvorby a ochrany životného prostredia. 

Poľovný revír

Zákonná definícia:
Poľovným revírom je poľovný pozemok alebo súbor súvislých poľovných pozemkov jedného alebo viacerých vlastníkov vymedzených v rozhodnutí orgánu štátnej správy poľovníctva, v ktorom možno vykonávať právo poľovníctva; za poľovný revír sa považuje aj samostatná zvernica a samostatná bažantnica.

Produkčné funkcie lesa

Zákonná definícia:
Produkčné funkcie lesa sú funkcie, ktorých výsledkom sú úžitky z lesov spravidla materiálovej povahy. 

Samostatný poľovný revír

Zákonná definícia:
Samostatným poľovným revírom je poľovný revír uznaný z poľovných pozemkov vo vlastníctve jednej fyzickej osoby alebo jednej právnickej osoby.

Spoločný poľovný revír

Zákonná definícia:
Spoločným poľovným revírom je poľovný revír uznaný z poľovných pozemkov vo vlastníctve viacerých vlastníkov. 

Súvislé poľovné pozemky

Zákonná definícia:
Súvislými poľovnými pozemkami sú poľovné pozemky, z ktorých sa dá dostať z jedného na druhý bez prekročenia cudzieho pozemku; úzke pozemkové pruhy neprerušujú túto súvislosť; ak však ležia v pozdĺžnom smere, nezakladajú súvislosť medzi pozemkami nimi spojenými; za také pruhy sa nepovažujú diaľnice, cesty diaľničného typu, priehrady a letiská so spevnenými plochami. 

Užívanie poľovného revíru

Zákonná definícia:
Užívaním poľovného revíru je výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri.

Užívateľ poľovného revíru

Zákonná definícia:
Užívateľom poľovného revíru je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva právo poľovníctva v poľovnom revíri. 

Užívateľ poľovných pozemkov

Zákonná definícia:
Užívateľom poľovných pozemkov je osoba, ktorá poľnohospodársky, lesnícky, vodohospodársky alebo rybársky obhospodaruje poľovné pozemky. 

Vlastník lesa malej výmery

Zákonná definícia:
Vlastníkom lesa malej výmery je vlastník alebo spoluvlastník lesného pozemku alebo viacerých rozdrobených lesných pozemkov, ktorých súhrnná výmera v rámci jedného lesného celku nepresahuje 50 hektárov. 

Vlastník poľovného revíru

Zákonná definícia:
Vlastníkom poľovného revíru je majiteľ, z ktorého poľovných pozemkov je uznaný samostatný poľovný revír. 

Vlastníkom spoločného poľovného revíru

Zákonná definícia:
Vlastníkmi spoločného poľovného revíru sú všetci majitelia poľovných pozemkov, z ktorých je uznaný spoločný poľovný revír. 

Zver

Zákonná definícia:
Zverou je populácia voľne žijúcich druhov živočíchov uvedených v prílohe č. 1.