Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore vinohradníctva a vinárstva

7.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 02.05.2024 vláda schválila  nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore vinohradníctva a vinárstva. Predmetom nariadenia vlády je poskytovanie podpory v SR na opatrenia reštrukturalizácia alebo konverzia vinohradov, vinárska investícia, poistenie úrody, informačné akcie o víne a vinohradnícka alebo vinárska propagácia. 

Poskytovanie podpory a dotácií v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

30.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 24.04.2024 vláda schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka. Cieľom návrhu zákona je ustanovenie právneho základu pre poskytovanie štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci poľnohospodárom alebo obhospodarovateľom lesa vo forme návratnej finančnej výpomoci, čím sa v prípade potreby umožní zabezpečiť poskytovanie finančných prostriedkov poľnohospodárom alebo obhospodarovateľom lesa do vyplatenia priamych podpôr.

Daň zo sladených nealkoholických nápojov

19.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 17.04.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov. Cieľom návrhu zákona je zavedenie dane zo sladených nealkoholických nápojov, ktorej budú podliehať nealkoholické nápoje sladené cukrom alebo akýmikoľvek inými sladidlami. 

Zmeny druhu poľnohospodárskeho pozemku

26.3.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 25.03.2024 bola zverejnená  predbežná informácia o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Cieľom návrhu je upraviť a doplniť niektoré ustanovenia zákona tak, aby sa zjednodušil a sprehľadnil postup pri zmenách druhov poľnohospodárskych pozemkov a pri odňatí PP na nepoľnohospodársky účel.

Priame podpory Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027

26.3.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 22.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 120/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z..