Rybárstvo a vody

Rybárstvom rozumieme súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu genofondu rýb a optimálne využívanie produkcie ichtyofauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Výkon rybárskeho práva spočíva v oprávnení chrániť, chovať a loviť ryby vo vodách určených ako rybárske revíry a ulovené ryby si privlastňovať, ako aj oprávnenie užívať na to v nevyhnutnej miere pobrežné pozemky.

Výkon rybárskeho práva je teda viazaný na rybársky revír, ktorý je ministerstvom určená a hranicami vymedzená vodná plocha. Zároveň loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov, teda vyžaduje sa tu osobitný druh odbornej spôsobilosti.

V právnom inštitúte rybárstvo a vodné právo budeme rozoberať množinu právnych vzťahov týkajúcich sa všetkých aspektov výkonu rybárskeho a vodného práva a s tým spojenej ďalšej problematiky.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (2)

Ako sa stať členom rybárskeho zväzu a loviť ryby?

7.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

V tomto odbornom článku budeme rozoberať podmienky aké musí spĺňať osoba, pokiaľ sa chce stať členom Slovenského rybárskeho zväzu, a ako sú upravené podmienky lovu rýb v podmienkach Slovenskej republiky. 

Hospodársky chov rýb

5.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme hospodárskemu chovu rýb a podmienkam, ktoré musí osoba, ktorá má záujem o hospodársky chov rýb spĺňať.
Odborné stanoviská (2)

Príručka k nariadeniu vlády SR o požiadavkách na potravinárske prevádzkarne

29.11.2015

Ministersvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dňa 19. októbra 2011 nadobudli účinnosť Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2011 Z.z. z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá. Ide o právnu úpravu vzťahov, ktoré priamo uplatniteľné právne akty Európskej únie nariadenia (ES) č. 852/2004 a č. 853/2004) zverili vnútroštátnemu právu jednotlivých členských štátov. 

Stanovisko Slovenského rybárskeho zväzu k využitiu vovodných tokov SR a pripomienky k návrhu Vodného plánu SR

25.11.2015

Slovenský rybársky zväz

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina ako užívateľ viac ako 90% rybárskych revírov na Slovensku, pričom predložený návrh koncepcie na využitie hydroenergetického potenciálu (skr.HEP) sa dotýka väčšiny vodných tokov v užívaní našej organizácie, posiela nasledovné stanovisko k spracovanému materiálu. Predložený návrh vychádza z rovnakej ideológie ako doteraz platná koncepcia vodných tokov Slovenska, čo znamená maximálne využiť hydroenergetický potenciál našich riek. Pozitívne vnímame, že tvorca materiálu konečne prihliada aj na iné záväzky Slovenska (napr. Rámcová smernica o vode), ktorými je Slovensko viazané a berie túto skutočnosť do úvahy. Zásadnou požiadavkou a cieľom koncepcie je zvýšiť výrobu elektrickej energie z malých vodných elektrární (ďalej MVE) zo súčasných 346,6 GWh (k r. 2013) na 850 GWh s výhľadom do roku 2030. V prílohách č. 3 a č. 4 sú uvedené zoznamy 347 vhodných profilov pre výstavbu MVE, na ktorých je možné tento zámer naplniť. 

Prípadové štúdie (4)

Nový rybársky lístok po zmene občianskeho preukazu?

8.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Obec vydala trojročný rybársky lístok. Jeho majiteľ nás žiada o opravu pôvodného lístka, nakoľko zmenil občiansky preukaz. Ako môžeme postupovať.

Odňatie rybárskeho lístka členmi rybárskej stráže

11.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Rybárska stráž mi odňala rybárky lístok z dôvodu, že som mal osobné motorové vozidlo zaparkované blízko pri rybníku, čo podľa ich tvrdení bolo v rozpore s rybárskym poriadkom pre dané územie. Pri rybníku však nebola žiadna dopravná značka, ktorá by zakazovala vjazd s osobným motorovým vozidlom k rybníku. Mali členovia rybárskej stráže oprávnenie odňať mi rybársky lístok?

Umiestnenie označenia rybárskeho revíru na súkromnom pozemku

11.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Som vlastníkom pobrežného pozemku, na ktorý bola osadená tabuľa s označením rybárskeho revíru. V dôsledku tohto umiestnenia došlo k obmedzeniu mojich vlastníckych práv. Mám nárok na nejakú náhradu?

Lovenie rýb z malého plavidla

7.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Môžem ako rybár, člen rybárskeho zväzu, loviť ryby z člna aj keď rybársky revír nemá rozlohu 10 ha? Členmi rybárskej stráže mi bolo povedané, že je to zakázané. 

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (2)

Najvyšší súd SR z 30.7.2008 - Lov rýb bez zapísania dátumu a miesta lovu

18.11.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Najvyšší súd SR z 7.10.2014 - Trestný čin pytliactva možno spáchať aj bez toho, aby páchateľ skolil, resp. ulovil čo len jedno zviera alebo jednu rybu

12.11.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Register pojmov (15)

Hospodársky chov rýb

Zákonná definícia:
Hospodársky chov rýb je chov rýb vykonávaný v rybníkoch, rybochovných zariadeniach a v malých vodných nádržiach osobitne vhodných na chov rýb.

Kaprové vody

Zákonná definícia:
Kaprové vody sú vody, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie na život predovšetkým takých druhov rýb, akými sú kapor sazan (Cyprinus carpio - divá forma), kapor rybničný (Cyprinus carpio - zdomácnená forma), šťuka severná (Esox lucius), zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca), sumec veľký (Silurus glanis) a úhor európsky (Anguilla anguilla). Významné sprievodné druhy rýb sú hlavátka podunajská (Hucho hucho), podustva severná (Chondrostoma nasus), mrena severná (Barbus barbus), jalec hlavatý (Leuciscus cephalus) a jalec maloústy (Leuciscus leuciscus).

Lososové vody

Zákonná definícia:
Lososové vody sú vody, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie na život predovšetkým takých druhov rýb, akými sú pstruh potočný (Salmo trutta morpha fario), pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss), sivoň potočný (Salvelinus fontinalis), hlavátka podunajská (Hucho hucho) a lipeň tymiánový (Thymallus thymallus). Významné sprievodné druhy rýb sú hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus), čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus) a slíž severný (Barbatula barbatula).

Ochrana rybárstva

Zákonná definícia:
Ochranou rybárstva sa rozumie ochrana rýb pred nepriaznivými vplyvmi prírody a pred škodlivými zásahmi ľudí do rybárskych revírov.

Ostatné vodné plochy

Zákonná definícia:
Ostatné vodné plochy sú štrkoviská, prepadliny, pieskovne, hliniská, rašeliniská, vodné nádrže lokálneho významu v parkoch, sadoch, viniciach, chmeľniciach, záhradách a vo zverniciach, požiarne a priemyselné nádrže s možnosťou rybárskeho využitia.

Ryba

Zákonná definícia:
Ryby sú všetky vodné stavovce dýchajúce žiabrami - kruhoústnice, drsnokožce, lúčoplutvovce, vodné mäkkýše, kôrovce a iné planktonické či bentické bezstavovce žijúce vo vodách.

Rybárske právo

Zákonná definícia:
Rybárske právo je oprávnenie chrániť, chovať a loviť ryby vo vodách určených ako rybárske revíry a ulovené ryby si privlastňovať, ako aj oprávnenie užívať na to v nevyhnutnej miere pobrežné pozemky.

Rybársky revír

Zákonná definícia:
Rybársky revír je ministerstvom určená a hranicami vymedzená vodná plocha.

Rybárstvo

Zákonná definícia:
Rybárstvo je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu genofondu rýb a optimálne využívanie produkcie ichtyofauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky.

Rybník

Zákonná definícia:
Rybník je ovládateľná vodná nádrž vybudovaná na chov rýb s možnosťou vykonávania pravidelných intenzifikačných a melioračných opatrení.

Rybochovné zariadenie

Zákonná definícia:
Rybochovné zariadenie je technologické zariadenie určené výhradne na chov rýb, ako sú liahne, kanály, žľaby, silá, sádky, klietky a podobné zariadenia.

Užívateľ

Zákonná definícia:
Užívateľ je oprávnená osoba, ktorej Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíri.

Voda

Zákonná definícia:
Voda ako životne dôležitá zložka životného prostredia je nenahraditeľná surovina a prírodné bohatstvo, ktorá má strategický význam pre bezpečnosť štátu,1) a ktorej nedostatok môže spôsobiť ohrozenie života a zdravia obyvateľstva1a) alebo ohroziť plnenie základných funkcií štátu.

Vodárenská nádrž

Zákonná definícia:
Vodárenská nádrž je vodná nádrž slúžiaca na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.

Vodný tok

Zákonná definícia:
Vodný tok je vodný útvar trvalo alebo občasne tečúcich povrchových vôd po zemskom povrchu v prirodzenom koryte alebo v umelom koryte, ktorý je napájaný z vlastného povodia alebo z iného vodného útvaru. Vodný tok je aj slepé rameno, mŕtve rameno a odstavené rameno, ak sú ovplyvňované hydrologickým režimom vodného toku, ako aj povrchové vody umelo vzduté v koryte vodného toku. Vodný tok sú aj povrchové vody, ktorých časť tečie pod zemským povrchom alebo zakrytými úsekmi.