Dedenie

Slovenský právny poriadok upravuje dva spôsoby dedenia a to dedenie zo závetu a dedenie zo zákona. Pre dedenie musia byť naplnené zákonné predpoklady, ktorými sú:
  1.  smrť poručiteľa,
  2.  existencia dedičstva,
  3.  spôsobilý dedič,
  4.  dedičský titul.

Unikátny zdroj informácií sprostredkúvame aj prostredníctvom zásadných súdnych rozhodnutí slovenských a európskych súdov.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (16)

Nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č.650/2012 zo 4.júla 2012 oprávomoci, rozhodnom práve, uznávaní avýkone rozhodnutí aprijatí avýkone verejných listín vdedičských veciach ao zavedení európskeho osvedčenia odedičstve, ktoré sa začne uplatňovať od 17. augusta 2015, okrem článkov 77 a 78, ktoré sa uplatňujú od 16. januára 2014, a článkov 79, 80 a 81, ktoré sa uplatňujú od 5. júl 2012 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve Zákon č. 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky v platnom znení Zákon č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v platnom znení Zákon č. 99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok v platnom znení Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v platnom znení Zákon č. 323/1992 Zb.- o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v platnom znení Zákon č. 371/2004 Z.z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky v platnom znení Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení Zákon č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v platnom znení Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení Zákon č. 311/2001 Z.z. - Zákonník práce v platnom znení Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistenív platnom znení Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (5)

Nárok dedičov na vrátenie daru poručiteľa

26.6.2018

Mgr. Monika Ivanová

Darovanie veci pred smrťou – závet alebo darovacia zmluva?

24.10.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

V našom odbornom článku prinášame podrobnosti o možnostiach darovania veci pred smrťou.

Dedičské konanie II. časť

19.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V predchádzajúcej časti odborného článku s názvom: Dedenie: Dedičské právo I. časť,  sme bližšie rozoberali tie ustanovenia zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení, ktoré upravujú priebeh dedičského konania. Poslednú fázu tohto konania predstavuje skončenie prejednania dedičstva súdom resp. súdnym komisárom. 

Dedičské konanie I. časť

19.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Predmetom tohto článku je podrobný výklad právneho inštitútu dedičského konania v podmienkach Slovenskej republiky. 

Poplatky spojené s dedičským konaním

3.6.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V obsahu tohto odborného článku rozoberáme poplatkovú povinnosť dediča v súvislosti s prejednaním dedičského konania.
Odborné stanoviská (1)

Metodické usmernenie k povinnosti dediča podať prehľad a hlásenie za zomretého zamestnávateľa

30.11.2015

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Metodické usmernenie k povinnosti dediča podať prehľad a a hlásenie za zomretého zamestnávateľa, ktoré upravuje § 49 ods. 4 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Povinnosť podať prehľad a hlásenie za zomretého zamestnávateľa vzniká dedičovi, len v tom prípade, ak k úmrtiu zamestnávateľa došlo od 1. 1. 2014. 


Prípadové štúdie (24)

Vydedenie vs. darovanie majetku za života

13.12.2018

Mgr. Miroslava Kušníriková

Aký podiel bude mať vnučka na byte po poručiteľovi starom otcovi, ak jej starý otec mal dvoch synov (jej otca a strýka), pričom jej otec zomrel skôr ako starý otec? Starý otec však zrejme byt previedol počas života na druhého syna. Bola tak vnučka "vydedená"?

K právam „dedičov“ hrobového miesta

12.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Má obec povinnosť pri uzatváraní nájomnej zmluvy na hrobové miesto, v ktorom už je niekto pochovaný, zisťovať a následne oslovovať ďalších blízkych príbuzných? Môže obec uzatvoriť aj ďalšiu nájomnú zmluvu s ostatnými súrodencami ak už je uzatvorená zmluva s iným súrodencom? Môžu ostatní súrodenci písomne vyhlásiť, že si ako spoluvlastníci pomníka pochovaných rodičov neželajú, aby tam bol pochovaná ich sestra - súčasná nájomníčka? 

K možnosti splnomocnenca zriecť sa dedičstva

5.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Jeden z dedičov sa nemôže dostaviť na dedičské konanie zo zdravotných dôvodov, preto chce dať splnomocnenie svojmu bratovi. Je možné, aby sa bez jeho vedomia brat zriekol nároku na dedičstvo? 

Prenájom majetku poručiteľa pred ukončením dedičského konania

8.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Môžem prenajať byt po zosnulej babke, ak som jeden z dedičov len dedičské konanie ešte nebolo ukončené? 

Darovanie medzi manželmi a dedenie daru

20.11.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Chcem priateľovi darovať polovicu môjho bytu. Je lepšie tak urobiť pred sobášom alebo až po sobáši? Čo by bolo s touto polovicou bytu v prípade dedenia ak má priateľ dvoch synov z predchádzajúceho manželstva? 

Pochybnosti o pravosti testamentu

2.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Mala som druha, ktorý bol pred smrťou ťažko chorý a nebol schopný spísať testament. Testament však existuje. Dá sa to napadnúť? Podľa môjho názoru nebol spísaný jeho rukou, maximálne ho podpísal. 

Nárok na dôchodkovú dávku vyplatenú zo Sociálnej poisťovne po smrti poberateľa dávky

28.8.2017

Lenka Michalovicova

Po smrti matky na jej účet chodil dôchodok. Sme ako dedičia povinní oznámiť sociálnej poisťovni smrť matky? Máme nárok aj na peniaze, ktoré jej boli vyplatené po smrti? Čo ak sme časť z nich použili na jej pohreb? 

Ochrana kupujúceho bytu pre prípad smrti predávajúceho

17.7.2017

g_Lenka Michalovicova

Kupujeme byt, pričom čakáme na schválenie úveru. Kúpnu zmluvu sme už podpísali. Je potrebné / možné sa nejak chrániť, ak predávajúci umrie pred zápisom prevodu vlastníctva bytu do katastra?

Určenie dediča pre spoluvlastnícky podiel na byte

17.7.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Sme partneri a kupujeme spoločný byt ako podieloví spoluvlastníci. Je možné medzi nami ošetriť, že pre prípad úmrtia jedného z nás, získa tú druhu polovicu druhý z nás a nie rodina spoluvlastníka?

Dodatočne zistený majetok po ukončenom dedičskom konaní

7.7.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Zistila som, že mám nárok v dedičstve na neprededené pozemky. Prešlo už ale veľa rokov od úmrtia starej mamy, cca 31 rokov. Môžem požiadať o obnovu dedičského konania alebo ako mám postupovať, aby som ako dedička dostala pozemky na svoje meno? V súčasnosti sú pozemky vedené stále na starkú.

Odkázanie všetkého majetku vnučke

21.4.2017

g_Henrieta Pregova

Nemám manžela a mám iba jedného syna, ktorý má dcéru – moju vnučku. Môžem závetom za dedičku celého môjho majetku ustanoviť moju vnučku, a nie syna?

Nemanželské dieťa a družka ako dedičia

7.4.2017

g_Henrieta Pregova

Mám druha, s ktorým žijem už desať rokov v spoločnej domácnosti. Zosobášení nie sme. Máme spolu sedemročnú dcéru. Druh však má ďalšie dve maloleté deti zo svojho predchádzajúceho manželstva, ktoré bolo rozvedené. V prípade, že by druh zomrel, bude po ňom dediť jeho bývalá manželka? Alebo môžem po ňom dediť ja? Majú jeho deti z predchádzajúceho manželstva v dedení prednosť pred našou spoločnou dcérou? Druh nespísal žiadny závet.

Exekúcia na byt po smrti vlastníka bytu

20.3.2017

g_Henrieta Pregova

Prebieha dedičské konanie po našom otcovi. Otec vlastnil byt, v ktorom bývame ale zistilo sa nespočetné množstvo dlhov, trovy za exekucie a podobne. Rozhodli sme sa s bratom uznať dlhy a zachrániť tým byt, lenže na byt už majú exekútori záložné právo. Je nejaká nadej, ze sa vieme s exekutormi dohodnúť? Bude prihliadať na to, že sme doteraz o dlhoch nevedeli?

Nadobudnutie dedičstva maloletým

21.10.2016

JUDr. Henrieta Bicáková

Aké sú povinnosti rodičov dieťaťa, keď dom zdedí ich malé dieťa? Musia vyplácať ostatných dedičov a pravidelne platiť daň z dedičstva?

Vylúčenie dedenia obchodného podielu

16.5.2016

Mgr. Matej Trnavský

Po odkúpení obchodného podielu druhého spoločníka som sa stal jediným spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným. V spoločenskej zmluve je obsiahnuté ustanovenie, ktoré vylučuje možnosť dedenia obchodného podielu. Je takéto vylúčenie možnosti dedenia obchodného podielu platné? 

 

Dôvody vydedenia

14.5.2016

Mgr. Matej Trnavský

Rodičia sa mi pri každej príležitosti vyhrážajú vydedením. Rád by som preto vedel, z akých konkrétnych dôvodov ma môžu vydediť?

Zodpovednosť dediča za poručiteľove dlhy vlastným majetkom

29.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Po svojom otcovi som okrem nehnuteľnosti zdedil aj jeho dlhy. Zodpovedám za dlhy výlučne touto nehnuteľnosťou alebo sa veritelia môžu uspokojiť aj z iného môjho majetku?

 

Vydržanie spoluvlastníckeho podielu neznámych dedičov

22.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Zistili sme, že na liste vlastníctva lesných pozemkov, ktorých som vlastník, sú uvedené ďalšie osoby, ktoré však už zomreli a zomreli už aj ich deti. Pozemky som zdedil po dedovi, ktorý ich ako jediný užíval a doteraz ide už o dlhšiu dobu ako 10 rokov. Ako mám postupovať, ak chcem pozemky prepísať na seba; dá sa uplatniť vydržanie?

 

Zrieknutie sa dedičstva počas života poručiteľa matkou dieťaťa

15.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Matka nemanželského dieťaťa sa pred notárom vo forme notárskej zápisnice vzdala nárokov svojho dieťaťa na dedičstvo jeho ešte žijúceho otca a bola jej vyplatená finančná náhrada. Je takýto právny úkon platný alebo nie? Vzdala sa matka platne nárokov svojho dieťaťa na dedičstvo jeho otca?

 

Vedenie domácich zvierat po cestnej komunikácii

6.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Som chovateľ domácich zvierat – koní. Potreboval som previesť dva kone a jeden kôň sa vyvliekol z vôdzky a ušiel na cestnú komunikáciu. Na cestne komunikácii sa nachádzal motocyklista, ktorý nespomalil a zrazil sa s mojim koňom. Teraz si žiada náhradu škody avšak podľa môjho názoru sa mohol zrážke vyhnúť, keby prispôsobil svoju jazdu, pretože videl už z diaľky, že na ceste sa pohybuje kôň. Som povinný mu túto škodu nahradiť?

Voľba práva v závete pri cezhraničnom dedení

19.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Môj otec mal občianstvo Slovenskej republiky ale pobyt mal nahlásený v Rakúsku. Okrem nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Rakúsku zanechal majetok pozostávajúci z nehnuteľností nachádzajúcich sa na území Slovenska a Maďarska. Otec pred smrťou zanechal závet, v ktorom žiada o použitie slovenského práva. Bude sa v celom dedičskom konaní postupovať podľa právneho poriadku Slovenskej republiky?

 

K vydedeniu potomka vs. neprejavenie záujmu zavinené poručiteľom

19.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Moja matka ma listinou o vydedení vydedila, nakoľko som podľa nej o ňu neprejavoval žiaden záujem. Skutočnosť je však taká, že moja matka sa so mnou odmietala stretávať, dokým neskončím pomer so svojou priateľkou, ktorá sa však medzičasom stala mojou manželkou. Došlo z mojej strany k naplneniu dôvodu pre vydedenie?

K dedeniu po zosnulom partnerovi

14.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môžem v prípade smrti svojho partnera dediť rovnako ako manželka?

Peňažný príspevok na úpravu bytu ako predmet dedičského konania

1.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Bude predmetom dedičského konania peňažný príspevok, ktorý bol poskytnutý zosnulej na úpravu bezbariérovej kúpeľne? Ak áno, aké sú podmienky na jej uplatnenie v dedičskom konaní? 

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (19)

Krajský súd v Prešove z 19.2.2018 - K pojmu domácnosť v kontexte dedenia

6.6.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Krajský súd v Bratislave z 3.10.2018 - K inštitútu vydedenia

17.12.2018

Bc. Lucia Maliková

Najvyšší súd SR z 11.8.2011 - K otázke povolenia vkladu vlastníckeho práva po smrti poručiteľa - predávajúceho

4.6.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Trenčín z 9.5.2012 - K vzniku škody pri nadobudnutí dedičstva neoprávneným dedičom

27.11.2017

Bc. Štefánia Čubáková

Ústavný súd SR z 17.2.2011 - Právo neopomenuteľného dediča dovolať sa relatívnej neplatnosti závetu

14.10.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 28.7.2010 - Náležitosti závetu

14.10.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 26.11.2015 - Dedič zodpovedá za poručiteľove dlhy aj svojím vlastným majetkom, ak majetkové hodnoty poručiteľa nie sú speňažiteľné

25.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 23.5.2012 - Neprejednanie vecí v konaní o dedičstve, ktoré boli v čase smrti vo vlastníctve poručiteľa

18.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 29.9.2009 - Dôvody obnovy dedičského konania

15.3.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd SR z 22.2.2008 - Vyporiadanie dedičstva medzi viacerými dedičmi

12.3.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd SR z 20.3.2008 - Domáhanie sa vrátenia daru pozostalým manželom

12.3.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd SR z 29.11.2011 - Platnosť vlastnoručne napisaného závetu

11.3.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd SR z 28.2.2012 - Začiatok účastníctva v dedičskom konaní

11.3.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd SR z 24.2.2010 - Listina o vydedení ako náležitosť vydedenia

11.3.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd SR z 11.6.2013 - Ústavná interpretácia týkajúca sa formy darovacej zmluvy

1.11.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 29.11.2005 - Prevod nehnuteľnosti po smrti prevodcu a určenie rozsahu dedičstva

22.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 12.3.2013 - Dátum podpísania závetu

22.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 15.5.2012 - Úmrtie účastníka zmluvy pred rozhodnutím o povolení vkladu do katastra nehnuteľností

5.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 28.7.2010 - Určenie platnosti závetu

17.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Register pojmov (20)

Absolútna dedičská spôsobilosť

Pojmová definícia:
Absolútna dedičská spôsobilosť je daná spôsobilosťou dediča mať spôsobilosť na práva a povinnosti (mať právnu subjektivitu) v čase smrti poručiteľa. Pokiaľ hovoríme o právnickej osobe ako dedičovi, platí, že právnická osoba musí v okamihu smrti poručiteľa existovať. Po poručiteľovi nemôže dediť právnická osoba, ktorá nemala právnu subjektivitu v dobe zriadenia závetu, alebo ktorá v čase medzi zriadením závetu a smrťou poručiteľa zanikla.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM

Pojmová definícia:
BSM vzniká automaticky uzavretím manželstva a zvyčajne sa týka všetkých vecí, ktoré manželia získajú počas manželstva. Výnimkou sú zdedené predmety a dary, ktoré slúžia osobnej potrebe alebo pri výkone povolania jedného z manželov. Manželia sa však u notára môžu dohodnúť, komu pripadnú hnuteľné veci a nehnuteľnosti v prípade rozvodu. Rozdiel oproti predmanželskej zmluve je v tom, že takáto zmluva sa dá spísať iba po uzavretí sobáša. 

Dedenie

Pojmová definícia:
Dedenie predstavuje prechod práv a povinností fyzickej osoby (poručiteľa) z dôvodu jej smrti na iné subjekty (dedičia, veritelia poručiteľa, štát). Aby sa proces dedenia mohol zrealizovať, musia byť naplnené 4 základné predpoklady dedenia: 1.    smrť fyzickej osoby, 2.    existencia dedičstva, 3.    dedičský titul, 4.    spôsobilý dedič.

Dedič

Pojmová definícia:
Dedič je osoba, ktorá nadobudla smrťou poručiteľa jeho majetok, príp. jeho časť.

Dedič nepravý

Pojmová definícia:
Dedič nepravý je osoba, ktorá zdedila po poručiteľovi jeho majetok, príp. časť jeho majetku, hoci nebola oprávnená dediť (ani zo zákona ani zo závetu).

Dedič neznámy

Zákonná definícia:
Na neznámeho dediča alebo na dediča, ktorého pobyt nie je známy, ktorý bol o svojom dedičskom práve upovedomený vyhláškou súdu a ktorý v určenej lehote nedal o sebe vedieť, sa pri prejednaní dedičstva neprihliada. Jeho opatrovník nemôže vyhlásenie o odmietnutí či neodmietnutí dedičstva urobiť.

Dedičská nespôsobilosť

Zákonná definícia:
Nededí, kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom alebo zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle. Môže však dediť, ak mu poručiteľ tento čin odpustil.

Dedičstvo

Pojmová definícia:
Dedičstvo je tvorené majetkovými právami (aktívami) a povinnosťami (pasívami) poručiteľa, ktoré jeho smrťou nezanikli alebo neprešli na ďalšie subjekty inak než dedením. Predmetom dedičstva sú najmä hnuteľné a nehnuteľné veci (automobil, šperky, peniaze, stavby, pozemky a pod.), ostatné vecné práva (práva a povinnosti z vecných bremien) a osobné majetkové práva a záväzky poručiteľa (pohľadávky a dlhy poručiteľa). Predmetom dedičstva je aj majetok, ktorý súvisí s podnikaním (podnik, príp. obchodný podiel).

Dohoda

Pojmová definícia:
Dohoda je právny úkon dvoch alebo viacerých subjektov práva spôsobilých na právne úkony, ktorým vyjadrujú súhlasný prejav vôle a ktorým sa zakladajú, menia alebo rušia svoje vzájomné práva a povinnosti.

Mediátor

Pojmová definícia:
Mediátor, ktorým môže byť aj notár, je nestranná osoba, ktorej jediným záujmom je pomôcť účastníkom sporu nájsť obojstranne prijateľné riešenie. Jeho úlohou nie je rozhodnúť, kto má pravdu, ale riadiť proces, na konci ktorého je dohoda.

Nadobúdanie dedičstva

Zákonná definícia:
Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona. Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu.

Pojmová definícia:
Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Smrť fyzickej osoby (nakoľko dediť po právnickej osobe nie je možné), alebo vyhlásenie fyzickej osoby za mŕtvu je nevyhnutnou podmienkou a základným predpokladom dedenia. Na základe tejto právnej skutočnosti dochádza k prechodu dedičstva zo zomretého na jeho dedičov.

Notárska zápisnica

Zákonná definícia:
Notárska zápisnica je verejná listina, ktorá má vyššiu dôkaznú silu ako akékoľvek iné súkromnoprávne akty. Notár je orgánom verejnej moci, na ktorý štát preniesol časť svojich kompetencií pri výkone preventívnej spravodlivosti.

Odmienutie dedičstva

Zákonná definícia:
Dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť. K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky; takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať. To isté platí, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta.

Ochrana oprávneného dediča

Zákonná definícia:
Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča. Nepravý dedič má právo, aby mu oprávnený dedič nahradil náklady, ktoré na majetok z dedičstva vynaložil; takisto mu patria úžitky z dedičstva. Ak však vedel alebo mohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto iný, má právo len na náhradu nevyhnutných nákladov a je povinný oprávnenému dedičovi okrem dedičstva vydať i jeho úžitky. Kto dobromyseľne niečo nadobudol od nepravého dediča, ktorému bolo dedičstvo potvrdené, je chránený tak, ako keby to bol nadobudol od oprávneného dediča.

Poručiteľ

Pojmová definícia:
Poručiteľom je osoba, po smrti ktorej sa dedí. Poručiteľom môže byť len fyzická osoba, nakoľko k dedeniu dochádza iba po smrti fyzickej osoby. Slovenský právny poriadok nepozná dedenie po právnickej osobe alebo po štáte. Niekedy sa poručiteľ označuje ako závetca, t.j. osoba, ktorá zriadila závet a ustanovila v ňom svojich právnych nástupcov.

Potvrdenie dedičstva

Zákonná definícia:
Ak je len jeden dedič, potvrdí mu súd, že dedičstvo nadobudol. Ak je viac dedičov, vyporiadajú sa na súde medzi sebou o dedičstve dohodou. Ak dohoda neodporuje zákonu alebo dobrým mravom, súd ju schváli. Ak nedôjde k dohode, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva tým, ktorých dedičské právo bolo preukázané.

Prechod dlhov

Zákonná definícia:
Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

Preventívna plná moc

Pojmová definícia:
Preventívna plná moc je právny akt, ktorým sa občan zabezpečí pre prípad budúcej nespôsobilosti pre právne úkony. V preventívnej plnej moci občan môže určiť svojho opatrovníka, rozhodnúť, kto má ako nakladať s vašimi peniazmi, kto sa postará o jeho lekársku starostlivosť, kto rozhodne o tom, aké lekárske vyšetrenia a úkony absolvuje, alebo kto sa stane opatrovníkom jeho detí. Viaceré krajiny eurozóny majú tento inštitút zavedený, na Slovensku bohužiaľ zatiaľ tento inštitút neexistuje napriek tomu Notárske komora SR má vážny záujem, aby sa stal súčasťou právneho poriadku, čo by však znamenalo zmenu legislatívy

Relatívna dedičská spôsobilosť

Pojmová definícia:
Relatívna dedičská spôsobilosť (resp. nespôsobilosť) môže nastať výlučne len v prípade fyzickej osoby, nakoľko len tá sa môže dopustiť konania, ktoré je dôvodom dedičskej nespôsobilosti.

Vydedenie

Zákonná definícia:
Poručiteľ môže vydediť potomka, ak a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, d) trvalo vedie neusporiadaný život.