Ochrana osobnosti

Ustanovenia § 11 až 16 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení upravujú právo na ochranu osobnosti ako jednotné právo zabezpečujúce v občianskoprávnej oblasti rešpektovanie osobnosti fyzickej osoby a jej všestranný slobodný rozvoj. Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie. Právo na ochranu osobnosti je absolútnym právom fyzickej osoby, ktoré pôsobí proti všetkým (erga omes).

V právnom inštitúte ochrana osobnosti budeme rozoberať najmä prostriedky na ochranu osobnosti pred neoprávneným zásahom, ktorý môže spočívať v zásahu do prejavov človeka, súkromia človeka alebo mena.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (22)

Všeobecná deklarácia ľudských práv Listina základných práv a slobôd Európsky Dohovor o ochrane ľudských práv Charta základných práv Európskej únie Dohovor Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivca pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a Dodatky k tomuto dohovoru Smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 95/46/EC o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov Smernica 2002/58/ES o spracovaní osobných údajov a o ochrane súkromia v odvetví elektronickej komunikácie Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v platnom znení Zákon č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v platnom znení Zákon č. 99/1963 Zb.- Občiansky súdny poriadokv platnom znení Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení Zákon č. 300/2005 Z.z. - Trestný zákon v platnom znení Zákon č. 301/2005 Z.z. - Trestný poriadok v platnom znení Zákon č. 122/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov Zákon č. 342/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v platnom znení Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon) v platnom znení Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v platnom znení Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v platnom znení Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (2)

Všeobecne k ochrane osobnosti

6.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

V tomto odbornom článku budeme rozoberať právo na ochranu osobnosti a jednotlivé prostriedky, ktorými sa môže osoba brániť pred zásahmi do jej osobnosti. 

Rozdiel medzi skutkovým tvrdením a hodnotiacim úsudkom

2.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme zásahu do práva na ochranu osobnosti. Na základe konštantnej judikatúry v oblasti práva na ochranu osobnosti poukazujeme na rozdiel v prípade, ak sa jedná o skutkové tvrdenie alebo hodnotiaci úsudok (kritiku).


Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (7)

Práva revízora voči „čiernemu“ pasažierovi

14.2.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Má revízor právo odfotografovať si ma v prípade, že cestujem bez cestovného lístka? Aké má ďalej právomoci voči čiernemu pasažierovi?

Fotenie osoby na verejnom priestranstve proti vôli

15.8.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže si ma ktokoľvek odfotiť na verejnom priestranstve aj proti mojej vôli? Môžem sa brániť proti zverejneniu takéhoto záznamu?

Právo na odvysielanie opravy v televízii

8.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

V rámci spravodajskej relácie bola odvysielaná reportáž, v ktorej bola podaná nepravdivá informácia o mojej osobe. Nepravdivosť tohto tvrdenia môžem preukázať a podložiť dôkazmi. Môžem žiadať televíziu o odvysielanie opravy a pravdivého tvrdenia?


Monitorovanie priestorov školy kamerovým systémom

17.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Môže škola umiestniť kamery v spoločných priestoroch školy (jedáleň, chodby) a v triedach pri vyučovaní? Potrebuje na to súhlas od rodičov detí?

 

Kamerový systém suseda a ochrana súkromia

6.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Sused si nainštaloval kamerový systém na dom, ktorým však sníma aj časť našej záhrady pri dome a cestu pred domami. Viackrát som ho na to upozornil, že si neprajem aby monitoroval priestor našej záhrady, pretože nám narúša súkromie. Je oprávnený monitorovať tieto priestory? Ako by som sa mohol voči tomu brániť?

Rozširovanie nepravdivých informácii o bývalom zamestnávateľovi

5.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Bývalý zamestnanec o mne rozširuje nepravdivé informácie, ktoré poškodzujú moje meno. Vlastním reštauráciu a viditeľne klesla klientela, ktorá reštauráciu pravidelne navštevovala. Čo môžem urobiť, aby bývalý zamestnanec prestal s rozširovaním takýchto informácii?

K uplatneniu nárokov z nemajetkovej ujmy pri škode na zdraví

20.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Som amatérsky športovec, ktorému bola spôsobená dopravná nehoda. Môžem sa prostredníctvom ochrany osobnosti domáhať zvyšovania nárokov na bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia, nakoľko za značnú ujmu na svojich osobnostných právach považujem práve obmedzenie v športovej činnosti (nemôžem lyžovať, čomu sa amatérsky venujem)?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (20)

Najvyšší súd SR z 6.6.2016 - Primerané zadosťučinenie za neoprávnený zásah do osobnostných práv

21.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší správny súd ČR z 8.6.2016 - Zábery z kamerových systémov slúžia iba príslušným orgánom a prevádzkovateľ ich nesmie zverejňovať

20.6.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 29.2.2016 - Rozlišovanie medzi faktami a hodnotiacimi úsudkami

6.6.2016

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 13.8.2014 - Nemajetková ujma je vylúčená pri sťažení spoločenského uplatnenia

20.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 28.5.2014 - Odškodňovanie zásahu do osobnosti v rámci odškodňovania bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia

20.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 16.12.2015 - Povinnosť vysielateľa zabezpečiť, aby jeho programová služba spôsobom svojho spracovania nezasahovala do ľudskej dôstojnosti

23.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Súdny dvor Európskej únie z 1.10.2015 - Opodstatnenosť otázky štátnej príslušnosti osôb dotknutých spracovaním osobných údajov

8.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Najvyšší súd ČR z 27.1.2011 - K ochrane osobnosti a k právu na súkromie pedagóga

28.1.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 14.5.2002 - Výpoveď svedka vs. neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti

28.1.2015

Mgr. Miriama

Súdny dvor Európskej únie z 11.9.2014 - Ohováranie prostredníctvom článku uverejneného na internetovej stránke

1.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 19.10.2011 - Sloboda prejavu vs. ochrana osobnosti

6.9.2014

Mgr.Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 28.2.2006 - Ochrana osobnosti vs. karikatúra

6.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 12.12.2012 - Rozširovanie informácií z osobného súkromia neplnoletého dieťaťa

5.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 13.10.2011 - Ochrana osobnosti podľa ustanovení § 11 až 13 Občianskeho zákonníka a podľa § 15 Občianskeho zákonníka

17.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 31.5.2011 - Pasívne legitimovaný subjekt v konaní o ochranu osobnosti fyzickej osoby evidovanej v zoznamoch ŠTB

17.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 20.1.2010 - Vzťah základného práva na slobodu prejavu a ochranu dobrej povesti

16.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 13.1.2011 - Ochrana osobnosti v súvislosti s výrokmi v printových mediách

16.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 3.11.2011 - Primeranosť zásahu do slobody prejavu a ústavnými garanciami práva na súkromie

16.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 13.4.2014 - Podmienky priznania náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch

16.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 15.10.2009 - Kritéria na určenie výšky náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch

16.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Register pojmov (37)

Agentúrne spravodajstvo

Zákonná definícia:
Agentúrne spravodajstvo je súbor informácií šírený tlačovou agentúrou.

Anonymizovaný údaj

Zákonná definícia:
Anonymizovaný údaj je osobný údaj upravený do takej podoby, v ktorej ho nemožno priradiť dotknutej osobe, ktorej sa týka.

Biometrický údaj

Zákonná definícia:
Biometrický údaj je osobný údaj fyzickej osoby označujúci jej biologickú alebo fyziologickú vlastnosť alebo charakteristiku, na základe ktorej je jednoznačne a nezameniteľne určiteľná; biometrickým údajom je najmä odtlačok prsta, odtlačok dlane, analýza deoxyribonukleovej kyseliny.

Blokovanie osobných údajov

Zákonná definícia:
Blokovanie osobných údajov je dočasné alebo trvalé pozastavenie spracúvania osobných údajov, počas ktorého možno vykonávať len tie operácie s osobnými údajmi, ktoré sú nevyhnutné na splnenie povinnosti uloženej týmto zákonom.

Cezhraničný prenos osobných údajov

Zákonná definícia:
Cezhraničný prenos osobných údajov je prenos osobných údajov mimo územia Slovenskej republiky a na územie Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba

Zákonná definícia:
Každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

Evidovanie periodickej tlače

Zákonná definícia:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky eviduje periodickú tlač zápisom do zoznamu, zmenou zápisu v zozname a výmazom zápisu zo zoznamu. Zoznam je verejne prístupná evidencia periodickej tlače vydávanej na území Slovenskej republiky; každý má právo nahliadnuť do zoznamu a zhotovovať si z neho výpisy alebo odpisy. Zoznam obsahuje evidenčné číslo periodickej tlače pridelené ministerstvom, údaje o evidovanej periodickej tlači v rozsahu podľa odseku 4, dátum zápisu do zoznamu, dátum zmeny zápisu v zozname a dátum výmazu zo zoznamu.

Hromadným prístupom k informáciám

Zákonná definícia:
Hromadným prístupom k informáciám je prístup neobmedzeného okruhu žiadateľov pomocou telekomunikačného zariadenia,4) najmä prostredníctvom siete internetu.

Informačný systém osobných údajov

Zákonná definícia:
Informačný systém osobných údajov je informačný systém, v ktorom sa na vopred vymedzený alebo ustanovený účel systematicky spracúva alebo má spracúvať akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov prístupných podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o informačný systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe (ďalej len „informačný systém“); informačným systémom sa na účely tohto zákona rozumie aj súbor osobných údajov, ktoré sú spracúvané alebo pripravené na spracúvanie čiastočne automatizovanými alebo inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania.

Inzercia

Zákonná definícia:
Inzercia na účely tohto zákona je oznámenie uverejnené v periodickej tlači za odplatu alebo inú protihodnotu. Inzerciou je aj reklama podľa osobitného predpisu zverejnená v periodickej tlači bezodplatne.

Likvidácia osobných údajov

Zákonná definícia:
Likvidácia osobných údajov je zrušenie osobných údajov rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať.

Neoprávnenosť zásahu do práva na ochranu osobnosti

Pojmová definícia:
Za neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti sa považuje konanie, ktoré smeruje proti osobnej a mravnej integrite fyzickej osoby, ktoré je objektívne spôsobilé znížiť jej dôstojnosť, vážnosť a česť a ktoré ohrozuje jej postavenie a uplatnenie v spoločnosti. 

Ochrana osobnosti

Zákonná definícia:
Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.

Osobné údaje

Zákonná definícia:
Údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Oznámenie v naliehavom verejnom záujme

Zákonná definícia:
Oznámenie v naliehavom verejnom záujme je výzva v krízovej situácii, dôležité oznámenie orgánu verejnej moci zverejňované z úradnej moci alebo neodkladné oznámenie orgánu Policajného zboru zverejňované na jeho žiadosť pri výkone činnosti podľa osobitného predpisu.

Periodická tlač

Zákonná definícia:
Periodická tlač sú noviny, časopisy alebo iná tlač, vydávaná pod rovnakým názvom, s rovnakým obsahovým zameraním a v jednotnej grafickej úprave, najmenej dvakrát v kalendárnom roku.

Podmienky spracúvania osobných údajov

Zákonná definícia:
Prostriedky a spôsob spracúvania osobných údajov, ako aj ďalšie požiadavky, kritériá alebo pokyny súvisiace so spracúvaním osobných údajov alebo vykonanie úkonov, ktoré slúžia na dosiahnutie účelu spracúvania či už pred začatím spracúvania osobných údajov, alebo v priebehu ich spracúvania.

Poskytovanie osobných údajov

Zákonná definícia:
Odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva.

Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby

Zákonná definícia:
Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá redakčne zodpovedá za výber obsahu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a určuje spôsob, akým je organizovaná.

Právo na dodatočné oznámenia

Zákonná definícia:
Ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje skutkové tvrdenie o konaní pred orgánom verejnej moci vedenom proti osobe, na základe ktorého možno osobu presne určiť, a toto konanie bolo ukončené právoplatným rozhodnutím, má táto osoba právo žiadať uverejnenie dodatočného oznámenia o konečnom výsledku tohto konania. Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní dodatočné oznámenie uverejniť bezodplatne.

Právo na odpoveď

Zákonná definícia:
Ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce skutkové tvrdenie, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby, na základe ktorého možno osobu presne určiť, má táto osoba právo žiadať uverejnenie odpovede. Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní odpoveď uverejniť bezodplatne; uverejnením odpovede zaniká vo vzťahu k tomu istému skutkovému tvrdeniu právo na opravu.

Právo na opravu

Zákonná definícia:
Ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje nepravdivé skutkové tvrdenie o osobe, na základe ktorého možno osobu presne určiť, má táto osoba právo žiadať o uverejnenie opravy nepravdivého skutkového tvrdenia. Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní opravu uverejniť bezodplatne.

Prevádzkovateľ retransmisie

Zákonná definícia:
Prevádzkovateľ retransmisie je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť poskytuje retransmisiu ako obsahovú službu koncovému užívateľovi bez ohľadu na to, či signál retransmitovanej programovej služby k užívateľovi prenáša sama alebo prostredníctvom tretej osoby.

Redakčná zodpovednosť

Zákonná definícia:
Redakčná zodpovednosť je vykonávanie účinnej kontroly nad výberom programov a nad ich časovým usporiadaním do programovej štruktúry, ak ide o vysielanie, alebo do katalógu programov, ak ide o audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie.

Retransmisia

Zákonná definícia:
Retransmisia je príjem a súčasný, úplný a nezmenený prenos pôvodného vysielania programovej služby alebo jeho podstatnej časti vysielateľom určenej na príjem verejnosťou, uskutočnený elektronickou komunikačnou sieťou; ak sa retransmisia uskutočňuje pomocou káblových distribučných systémov alebo mikrovlnným systémom, je káblovou retransmisiou.

Sprievodná informácia

Zákonná definícia:
Sprievodnou informáciou je informácia, ktorá úzko súvisí s požadovanou informáciou, najmä informácia o jej existencii, pôvode, počte, dôvode odmietnutia sprístupniť informáciu, o dobe, počas ktorej odmietnutie sprístupnenia informácie trvá, a kedy bude opätovne preskúmaný.

Suhlas dotknutej osoby

Zákonná definícia:
Akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Tlačová agentúra

Zákonná definícia:
Tlačová agentúra je osoba, ktorá vyhľadáva a spracúva informácie s cieľom sprostredkovať ich odplatne v agentúrnom spravodajstve verejnosti.

Účel spracúvania osobných údajov

Zákonná definícia:
Vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.

Verejný záujem

Zákonná definícia:
Verejný záujem je dôležitý záujem štátu realizovaný pri výkone verejnej moci, ktorý prevažuje nad oprávneným záujmom fyzickej osoby alebo viacerých fyzických osôb a bez jeho realizácie by mohli vzniknúť rozsiahle alebo nenahraditeľné škody.

Všeobecne použiteľný identifikátor

Zákonná definícia:
Všeobecne použiteľný identifikátor je trvalý identifikačný osobný údaj dotknutej osoby, ktorý zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných systémoch.

Vydanie periodickej tlače

Zákonná definícia:
Vydanie periodickej tlače je súbor rovnakých alebo iba regionálnymi časťami alebo jazykom sa odlišujúcich výtlačkov periodickej tlače.

Vydavateľ

Zákonná definícia:
Vydavateľ periodickej tlače je osoba, ktorá zabezpečuje vydávanie periodickej tlače na svoje náklady.

Zásah

Pojmová definícia:
Pojem zásah uvedený v ustanovení § 13 Občianskeho zákonníka nepochybne vyjadruje určité správanie, či už pasívne, alebo aktívne. Dôležité je pritom posúdiť skutočnú neoprávnenosť zásahu do práva na ochranu osobnosti a, samozrejme, potom následky tohto zásahu pre fyzickú osobu.

Zodpovednosť vydavateľa periodickej tlače a tlačovej agentúry

Zákonná definícia:
Ak tento zákon neustanovuje inak, za obsah periodickej tlače zodpovedá vydavateľ periodickej tlače a za obsah agentúrneho spravodajstva zodpovedá tlačová agentúra. Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nezodpovedajú za: a) obsah informácie, ktorú poskytol ústavný činiteľ, orgán verejnej moci, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená orgánom verejnej moci alebo právnická osoba zriadená zákonom, ak je táto informácia uverejnená v periodickej tlači alebo v agentúrnom spravodajstve v pôvodnom znení a jej spracovaním pre uverejnenie sa nezmenil jej pôvodný obsah, b) obsah uverejneného oznámenia v naliehavom verejnom záujme. Vydavateľ periodickej tlače nezodpovedá za pravdivosť informácie zverejnenej v oprave, odpovedi, dodatočnom oznámení, inzercii a za klamlivú reklamu alebo porovnávaciu reklamu; to sa nevzťahuje na inzerciu, ktorou vydavateľ periodickej tlače propaguje svoju osobu, aktivity, služby alebo produkty.

Zverejnená informácia

Zákonná definícia:
Zverejnenou informáciou je informácia, ktorú môže každý opakovane vyhľadávať a získavať, najmä informácia publikovaná v tlači alebo vydaná na inom hmotnom nosiči dát umožňujúcom zápis a uchovanie informácie, alebo vystavená na úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, alebo sprístupnená pomocou zariadenia umožňujúceho hromadný prístup, alebo umiestnená vo verejnej knižnici.

Zverejňovanie osobných údajov

Zákonná definícia:
Publikovanie, uverejnenie alebo vystavenie osobných údajov na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, verejne prístupných počítačových sietí, verejným vykonaním alebo vystavením diela, verejným vyhlásením, uvedením vo verejnom zozname, v registri alebo v operáte, ich umiestnením na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste.