Ochrana osobnosti

Občiansky zákonník v platnom znení upravuje právo na ochranu osobnosti ako jednotné právo zabezpečujúce v občianskoprávnej oblasti rešpektovanie osobnosti fyzickej osoby a jej všestranný slobodný rozvoj. Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie. Právo na ochranu osobnosti je absolútnym právom fyzickej osoby, ktoré pôsobí proti všetkým (erga omes).

V právnom inštitúte ochrana osobnosti budeme rozoberať najmä prostriedky na ochranu osobnosti pred neoprávneným zásahom, ktorý môže spočívať v zásahu do prejavov človeka, súkromia človeka alebo mena.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (22)

Všeobecná deklarácia ľudských práv Listina základných práv a slobôd Európsky Dohovor o ochrane ľudských práv Charta základných práv Európskej únie Dohovor Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivca pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a Dodatky k tomuto dohovoru Smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 95/46/EC o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov Smernica 2002/58/ES o spracovaní osobných údajov a o ochrane súkromia v odvetví elektronickej komunikácie Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v platnom znení Zákon č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v platnom znení Zákon č. 99/1963 Zb.- Občiansky súdny poriadokv platnom znení Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení Zákon č. 300/2005 Z.z. - Trestný zákon v platnom znení Zákon č. 301/2005 Z.z. - Trestný poriadok v platnom znení Zákon č. 122/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov Zákon č. 342/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v platnom znení Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon) v platnom znení Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v platnom znení Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v platnom znení Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (9)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (2)

Všeobecne k ochrane osobnosti

6.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

V tomto odbornom článku budeme rozoberať právo na ochranu osobnosti a jednotlivé prostriedky, ktorými sa môže osoba brániť pred zásahmi do jej osobnosti. 

Rozdiel medzi skutkovým tvrdením a hodnotiacim úsudkom

2.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme zásahu do práva na ochranu osobnosti. Na základe konštantnej judikatúry v oblasti práva na ochranu osobnosti poukazujeme na rozdiel v prípade, ak sa jedná o skutkové tvrdenie alebo hodnotiaci úsudok (kritiku).


Odborné stanoviská (1)

SNSĽP- Poskytnutie materiálnych benefitov očkovaným zamestnancom

21.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Prípadové štúdie (7)

Práva revízora voči „čiernemu“ pasažierovi

14.2.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Má revízor právo odfotografovať si ma v prípade, že cestujem bez cestovného lístka? Aké má ďalej právomoci voči čiernemu pasažierovi?

Fotenie osoby na verejnom priestranstve proti vôli

15.8.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže si ma ktokoľvek odfotiť na verejnom priestranstve aj proti mojej vôli? Môžem sa brániť proti zverejneniu takéhoto záznamu?

Právo na odvysielanie opravy v televízii

8.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

V rámci spravodajskej relácie bola odvysielaná reportáž, v ktorej bola podaná nepravdivá informácia o mojej osobe. Nepravdivosť tohto tvrdenia môžem preukázať a podložiť dôkazmi. Môžem žiadať televíziu o odvysielanie opravy a pravdivého tvrdenia?


Monitorovanie priestorov školy kamerovým systémom

17.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Môže škola umiestniť kamery v spoločných priestoroch školy (jedáleň, chodby) a v triedach pri vyučovaní? Potrebuje na to súhlas od rodičov detí?

 

Kamerový systém suseda a ochrana súkromia

6.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Sused si nainštaloval kamerový systém na dom, ktorým však sníma aj časť našej záhrady pri dome a cestu pred domami. Viackrát som ho na to upozornil, že si neprajem aby monitoroval priestor našej záhrady, pretože nám narúša súkromie. Je oprávnený monitorovať tieto priestory? Ako by som sa mohol voči tomu brániť?

Rozširovanie nepravdivých informácii o bývalom zamestnávateľovi

5.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Bývalý zamestnanec o mne rozširuje nepravdivé informácie, ktoré poškodzujú moje meno. Vlastním reštauráciu a viditeľne klesla klientela, ktorá reštauráciu pravidelne navštevovala. Čo môžem urobiť, aby bývalý zamestnanec prestal s rozširovaním takýchto informácii?

K uplatneniu nárokov z nemajetkovej ujmy pri škode na zdraví

20.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Som amatérsky športovec, ktorému bola spôsobená dopravná nehoda. Môžem sa prostredníctvom ochrany osobnosti domáhať zvyšovania nárokov na bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia, nakoľko za značnú ujmu na svojich osobnostných právach považujem práve obmedzenie v športovej činnosti (nemôžem lyžovať, čomu sa amatérsky venujem)?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (24)

Výška finančnej náhrady za zverejnenie klamlivých informácii na webových stránkach

23.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Výška peňažnej náhrady za zásah do osobnostných práv

27.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Povinné očkovanie detí a neprijatie do materskej školy ako zásah do základných ľudských práv a slobôd

30.4.2021

Mgr. Monika Ivanová

Použitie zvukového alebo obrazového záznamu bez vedomia nahrávanej osoby pred súdom

7.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Najvyšší súd SR z 6.6.2016 - Primerané zadosťučinenie za neoprávnený zásah do osobnostných práv

21.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší správny súd ČR z 8.6.2016 - Zábery z kamerových systémov slúžia iba príslušným orgánom a prevádzkovateľ ich nesmie zverejňovať

20.6.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 29.2.2016 - Rozlišovanie medzi faktami a hodnotiacimi úsudkami

6.6.2016

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 13.8.2014 - Nemajetková ujma je vylúčená pri sťažení spoločenského uplatnenia

20.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 28.5.2014 - Odškodňovanie zásahu do osobnosti v rámci odškodňovania bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia

20.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 16.12.2015 - Povinnosť vysielateľa zabezpečiť, aby jeho programová služba spôsobom svojho spracovania nezasahovala do ľudskej dôstojnosti

23.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Súdny dvor Európskej únie z 1.10.2015 - Opodstatnenosť otázky štátnej príslušnosti osôb dotknutých spracovaním osobných údajov

8.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Najvyšší súd ČR z 27.1.2011 - K ochrane osobnosti a k právu na súkromie pedagóga

28.1.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 14.5.2002 - Výpoveď svedka vs. neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti

28.1.2015

Mgr. Miriama

Súdny dvor Európskej únie z 11.9.2014 - Ohováranie prostredníctvom článku uverejneného na internetovej stránke

1.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 19.10.2011 - Sloboda prejavu vs. ochrana osobnosti

6.9.2014

Mgr.Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 28.2.2006 - Ochrana osobnosti vs. karikatúra

6.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 12.12.2012 - Rozširovanie informácií z osobného súkromia neplnoletého dieťaťa

5.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 13.10.2011 - Ochrana osobnosti podľa ustanovení § 11 až 13 Občianskeho zákonníka a podľa § 15 Občianskeho zákonníka

17.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 31.5.2011 - Pasívne legitimovaný subjekt v konaní o ochranu osobnosti fyzickej osoby evidovanej v zoznamoch ŠTB

17.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 20.1.2010 - Vzťah základného práva na slobodu prejavu a ochranu dobrej povesti

16.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 13.1.2011 - Ochrana osobnosti v súvislosti s výrokmi v printových mediách

16.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 3.11.2011 - Primeranosť zásahu do slobody prejavu a ústavnými garanciami práva na súkromie

16.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 13.4.2014 - Podmienky priznania náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch

16.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 15.10.2009 - Kritéria na určenie výšky náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch

16.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (1)

SNSĽP- Poskytnutie materiálnych benefitov očkovaným zamestnancom

21.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (37)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.