Pacient - lekár

Každý, kto je telesne alebo duševne chorý alebo postihnutý, alebo kto je ohrozený takýmto stavom, je považovaný za pacienta a ma právo na preventívnu starostlivosť, diagnostiku a liečbu v záujme obnovy zdravia, alebo zmiernenia následkov takéhoto stavu, alebo zabránenia ďalšieho zhoršovania stavu.

Podobne, ako ostatné profesie, nesú aj lekári a iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zodpovednosť za prípadné pochybenie, ktoré môžu spôsobiť pri výkone svojej činnosti.

V odborných príspevkoch budeme prinášať komplexne vypracovanú problematiku z pohľadu:

  • právneho a daňového,
  • možnej náhrady škody,
  • priradenia k príslušnému základnému ľudskému právu,
  • priradenia k možnému trestnému činu/priestupku,
  • ako aj sumárnu možnú právnu ochranu.

Unikátny zdroj informácií sprostredkúvame aj prostredníctvom zásadných súdnych rozhodnutí slovenských a európskych súdov.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (30)

Všeobecná deklarácia ľudských práv Listina základných práv a slobôd (Ústavný zákon č. 23/1991 Zb.) Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (Oznámenie č. 120/1976 Zb.) Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny - Dohovor o ľudských právach a biomedicíne (Oznámenie č. 40/2000 Z.z.) Dodatkový protokol k Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, týkajúceho sa biomedicínskeho výskumu (Oznámenie č. 494/2007 Z.z.) Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (Oznámenie č. 317/2010 Z.z.) Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení protokolov č. 3,5 a 8 (Oznámenie č. 209/1992 Zb.) Európsky dohovor o výmene liečebných substancií ľudského pôvodu (Oznámenie č. 69/2003 Z.z.) Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o výmene liečebných substancií ľudského pôvodu (Oznámenie č. 70/2003 Z.z.) Dodatkový protokol k Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny o zákaze klonovania ľudských bytostí (Oznámenie č. 143/2001 Z.z.) Zmluva o Európskej únii Zmluva o fungovaní Európskej únie Charta základných práv Európskej únie Európska charta práv pacienta (Oznámenie č. 329/1998 Z.z.) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 o liekoch na inovatívnu liečbu, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v platnom znení Zákon č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v platnom znení Zákon č. 99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok v platnom znení Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v platnom znení Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v platnom znení Zákon č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe v platnom znení Zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v platnom znení Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v platnom znení Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve v platnom znení Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (4)

Súhlas s nakladaním orgánov po smrti osoby

7.5.2018

Mgr. Monika Ivanová

Darovanie orgánov ľudskej bytosti je v spoločnosti veľmi citlivou témou. V zásade k tejto udalosti môže dôjsť za života osoby, kedy má možnosť sama o toto úkone rozhodnúť ako aj po smrti osoby, kedy sa už nemusí daná osoba stihnúť sama rozhodnúť. V tomto článku sa zameriavame na darovanie orgánov osôb po smrti.

Domáce pôrody z pohľadu práva

8.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

V odbornom článku sa venujeme kontroverznej téme domácich pôrodov, ktoré sa čoraz viac dostávajú do povedomia širokej verejnosti. Na Slovensku je daná problematika  upravená len stroho, čím sa vytvára legislatívna diera v právnom poriadku.

Cezhraničná zdravotná starostlivosť a jej preplácanie

11.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

V tomto odbornom článku Vám priblížime problematiku preplácania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti ako aj samotný proces udelenia súhlasu od zdravotnej poisťovne. 

Európske správne právo a správa na úseku zdravotníctva

26.9.2014

Magister Officiorum

Autor vo svojom príspevku rozoberá správu na úseku zdravotníctva v kontexte európskeho správneho práva. Vo svojom príspevku sa autor zameriava predovšetkým na hodnoty (princípy činnosti) v rámci správy na úseku zdravotníctva v Európskej únii, cezhraničnú zdravotnú starostlivosť a to všetko vo svetle vybranej judikatúry.
Odborné stanoviská (1)

Stanovisko k darcovstvu, skladovaniu a využitiu kmeňových krvotvorných buniek z pupočníkovej krvi

25.11.2015

Ministerstvo zdravotníctva SR

S ohľadom na aktuálnosť témy darcovstva, skladovania a využitia kmeňových krvotvorných buniek z pupočníkovej krvi Etická komisia MZ SR (ďalej EtK MZ SR) opakovane analyzovala túto problematiku z etického, vecného aj právneho hľadiska a vypracovala stanovisko, ktoré predložila ako návrh na ďalšie riešenie ministrovi zdravotníctva SR.


Prípadové štúdie (12)

Právo iných osôb na informácie o pacientovi

24.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Som lekárkou v nemocnici a trápi ma konanie jednej z matiek nášho pacienta. Táto pani neustále preveruje či postupujeme správne za účelom tzv. second opinion. Pýtala si informácie ohľadom iných pacientov ale keďže jej ich nemôžeme sprístupniť, posiela za nami rodičov, aby pýtali správy pre ňu a ona mohla následne preveriť náš postup v inom zdravotníckom zariadení. Môže takto konať? 

Preskúmanie zanedbanej zdravotnej starostlivosti

12.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Ako mám postupovať v prípade ak mám podozrenie, že nemocnica zanedbala zdravotnú starostlivosť? 

Včasné zabezpečenie zdravotníckej pomôcky

18.9.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Máme chorého otca, ktorý potrebuje nevyhnutne polohovateľnú posteľ. Má na ňu nárok, avšak lekár nám ju vraj môže predpísať, až keď otca prepustia z nemocnice. Na bežnej posteli však nemôže fungovať. Je možné zabezpečiť danú zdravotnú pomôcku pred tým, ako otec príde do domácej liečby? 

Informovanie o zdravotnom stave dieťaťa

14.8.2017

Lenka Michalovicova

Dcéra bola akútne prijatá na psychiatrické oddelenie. Aké práva a povinnosti máme my ako rodinní príslušníci (rodičia, súrodenci)? Chceme presne vedieť, čo jej je a ako ju liečia.

Ochrana dôstojnosti pacienta a výkon zdravotných úkonov „viacpočetným“ personálom

11.8.2017

Lenka Michalovicova

Plánujem ísť rodiť do pôrodnice, ktorá je fakultnou nemocnicou a mám vedomosť, že lekárskych prehliadok ženy sa zúčastňuje početný personál, nie vždy len lekár a sestra. Mám právo odmietnuť takýto prístup a požadovať vždy len službu konajúceho lekára?

Možnosť odmietnuť navrhovanú liečbu

1.8.2017

Lenka Michalovicova

Môže pacient odmietnuť lekárkou navrhovanú liečbu?

Ošetrenie dieťaťa bez sprievodu rodiča

29.9.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Má lekár právo odmietnuť ošetriť dieťa mladšie ako 18 rokov bez sprievodu rodiča?

Nevydanie zdravotnej dokumentácie blízkej osobe zosnulého

30.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Má lekár právo odmietnuť vydať zdravotnú dokumentáciu zosnulého jeho blízkej osobe?

Preplatenie umelého oplodnenia v inom štáte EÚ

14.3.2016

Mgr. Matej Trnavský

Máme záujem vykonať umelé oplodnenie v Českej republike. Poisťovňa nám však odmieta preplatiť náklady tohto zákroku. Máme právo si sami vybrať krajinu poskytnutia tejto zdravotnej služby? Ako máme postupovať?

Mlčanlivosť a oboznamovanie pacienta so zdravotným stavom počas vizity pred inými pacientmi

7.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Je v súlade so zásadou mlčanlivosti, keď lekár pri vizite oznamuje moju diagnózu a iné osobné údaje , ktoré počujú aj ostatní pacienti?

Darovanie orgánov po smrti

6.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Nechcem, aby mi po mojej smrti boli odobraté orgány a urobená pitva. Je potrebné takéto rozhodnutie niekam oznámiť alebo naopak, je potrebné dať súhlas na odoberanie orgánov po smrti?

Nahliadnutie partnera do zdravotnej dokumentácie

5.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Moja priateľke prišlo doma zle, odpadla a previezli ju do nemocnice. Po tom, čo som sa dostal do nemocnice mi bolo oznámené, že moja priateľka zomrela. Lekár ma však nechcel oboznámiť s príčinami smrti, pretože sme neboli manželia a teda nie som žiaden príbuzný. Mám právo nahliadnuť do jej zdravotnej dokumentácie?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (14)

Krajský súd v Bratislave z 20.2.2014 - Zabezpečenie lekárenskej starostlivosti ako uspokojovanie verejných potrieb

5.2.2018

JUDr. Katarína Kováčiková

Ústavný súd SR z 10.9.2014 - Porušenie základných ľudských práv vs. povinné očkovanie

22.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Ústavný súd SR z 2.3.2016 - K povahe konania vo veci náhrady škody spôsobenej nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti

4.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Ústavný súd SR z 3.7.2013 - K predpokladom na prevzatie osoby do ústavnej starostlivosti

6.11.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Európsky súd pre ľudské práva z 14.12.2010 - Domáci pôrod vs. právo na súkromný život

2.10.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd ČR z 2.6.2008 - Výkon estetickej chirurgie sa považuje za úkon obstarávaný vo všeobecnom záujme vs. úplatok

11.9.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Európsky súd pre ľudské práva z 8.7.2004 - VO vs. France

25.2.2015

Bc. Monika Širilová

Európsky súd pre ľudské práva z 2.3.1983 - X vs. Dansko

25.2.2015

Bc. Monika Širilová

Európsky súd pre ľudské práva z 4.12.2007 - Dickson v. Spojené kráľovstvo

25.2.2015

Bc. Monika Širilová

Európsky súd pre ľudské práva z 22.6.2004 - Tam vs. Slovenska republika

25.2.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd ČR z 23.9.2008 - pracovná nespôsobilosť vs. nesúhlasné stanovisko zamestnanca

25.2.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd ČR z 20.5.2014 - Informovaný súhlas pacienta

3.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 30.8.2011 - Vydanie zdravotnej dokumentácie a vlastnícke právo

3.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd ČR z 15.10.2013 - Nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie zosnulého príbuzného

3.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (3)

Odmietnutie pitvy

4.9.2020

Úrad pre dohľad nad zdravotnou staristlivosťou

Žiadosť o prešetrenie postupu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

4.9.2020

Úrad pre dohľad nad zdravotnou staristlivosťou

Informovaný súhlas pacienta

4.9.2020

Úrad pre dohľad nad zdravotnou staristlivosťou

Register pojmov (28)

Biomedicínsky výskum

Zákonná definícia:
Biomedicínsky výskum je získavanie a overovanie nových biologických, medicínskych, ošetrovateľských poznatkov a poznatkov z pôrodnej asistencie na človeku. Biomedicínsky výskum v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii umožňuje aj podporovať schopnosti jednotlivcov a rodín alebo zlepšovať optimum funkcií a minimalizovať tie, ktoré sú príčinou ochorení.

Diagnosticko-terapeutické systémy

Zákonná definícia:
Diagnosticko-terapeutické systémy sú normy na zabezpečenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a ustanovujú minimálne požiadavky na zabezpečenie kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti a tiež jej rozsahu a obsahu.

Diagnostika

Zákonná definícia:
Diagnostika je zisťovanie a hodnotenie zdravotného stavu osoby a v prípade zistenia poruchy zdravia alebo choroby určenie závažnosti poruchy zdravia alebo choroby; jej výsledkom je určenie choroby.

Dispenzarizácia

Zákonná definícia:
Dispenzarizácia je aktívne a systematické sledovanie zdravotného stavu osoby, u ktorej je predpoklad zhoršovania zdravotného stavu, jej vyšetrenie a liečba.

Konzílium

Zákonná definícia:
Konzílium je poradný orgán ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka zložený zo zdravotníckych pracovníkov určených poskytovateľom, ktorí sú vo vzťahu k poskytovanej zdravotnej starostlivosti ošetrujúcimi zdravotníckymi pracovníkmi. Zdravotnícki pracovníci tvoriaci konzílium sa konzília môžu zúčastniť aj prostredníctvom elektronických komunikácií.

Lekárska služba prvej pomoci

Zákonná definícia:
Lekárska služba prvej pomoci je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje nepretržitá dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast a špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti.

Liečba

Zákonná definícia:
Liečba je vedomé ovplyvnenie zdravotného stavu osoby s cieľom navrátiť jej zdravie, zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu jej zdravotného stavu alebo zmierniť prejavy a dôsledky jej choroby.

Liečebný režim

Zákonná definícia:
Liečebný režim je životospráva osoby na podporu liečby, ktorú určuje ošetrujúci lekár.

Neodkladná zdravotná starostlivosť

Zákonná definícia:
Neodkladná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Neodkladná starostlivosť je aj vyšetrenie osoby označenej za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, diagnostika a liečba osoby s rýchlo sa šíriacou a život ohrozujúcou nákazou. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami a neodkladná preprava darcov a príjemcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu.

Ošetrovateľská prax

Zákonná definícia:
Ošetrovateľská prax je praktické uskutočňovanie činnosti sestry a činnosti pôrodnej asistentky pri a) poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencii,b) riadení a poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu. Ošetrovateľská prax zahŕňa najmä a) vyhodnocovanie ošetrovateľských potrieb a zdrojov ich zabezpečovania, b) vedenie ošetrovateľskej dokumentácie, ktorá je súčasťou zdravotnej dokumentácie, a vyhodnocovanie výsledkov ošetrovateľskej starostlivosti, c) výchovu pacienta k podpore, udržiavaniu a obnove zdravia a poskytovanie informácií o potrebnej ošetrovateľskej starostlivosti, d) výchovu zdravotníckych pracovníkov v ošetrovateľstve a k profesionálnej etike, e) spoluprácu s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi a s inými odbornými pracovníkmi v zdravotníctve príslušného zdravotníckeho zariadenia a spoluprácu s inými fyzickými osobami a právnickými osobami pri plánovaní, poskytovaní, koordinácii a vyhodnocovaní ošetrovateľskej starostlivosti.

Ošetrovateľská starostlivosť

Zákonná definícia:
Ošetrovateľská starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje sestra s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu metódou ošetrovateľského procesu v rámci ošetrovateľskej praxe.

Ošetrovateľský proces

Zákonná definícia:
Ošetrovateľský proces je systematická, racionálna a individualizovaná metóda plánovania, poskytovania a dokumentovania ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie. Jeho cieľom je určovať skutočné alebo predpokladané problémy osoby v súvislosti so starostlivosťou o zdravie, naplánovať uspokojenie zistených potrieb, vykonať, dokumentovať a vyhodnotiť špecifické ošetrovateľské zásahy na ich uspokojenie. Súčasťou ošetrovateľského procesu je určenie sesterskej diagnózy. Sesterské diagnózy a diagnózy v pôrodnej asistencii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník

Zákonná definícia:
Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je zdravotnícky pracovník určený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe; ak je takýmto ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom lekár alebo zubný lekár, ide o ošetrujúceho lekára, ak je ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom sestra alebo pôrodná asistentka, ide o ošetrujúcu sestru alebo o ošetrujúcu pôrodnú asistentku. Ak je poskytovateľom fyzická osoba, ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom je táto osoba.

Pevná sieť poskytovateľov

Zákonná definícia:
Pevná sieť poskytovateľov je také určenie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci minimálnej siete, aby sa zabezpečila neodkladná zdravotná starostlivosť na príslušnom území s prihliadnutím na kritériá uvedené v odseku 1 písm. a) až d). Zdravotné poisťovne zaraďujú poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti do pevnej siete tak, aby pre každý okres Slovenskej republiky bola splnená podmienka, že aspoň jeden poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradený do pevnej siete poskytuje zdravotnú starostlivosť a) na území príslušného okresu alebo b) na území okresu susediaceho s príslušným okresom.

Poskytovateľ

Zákonná definícia:
Poskytovateľ je a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe 1. povolenia alebo povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami podľa osobitného predpisu, 2. živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu, alebo b) fyzická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo, c) fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo povolenia na prevádzkovanie kúpeľnej liečebne podľa osobitného predpisu.

Pôrodná asistencia

Zákonná definícia:
Pôrodná asistencia je zdravotná starostlivosť pôrodnej asistentky s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu o ženu a dieťa počas fyziologického tehotenstva, pôrodu a šestonedelia, zdravotná starostlivosť o reprodukčné zdravie a poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pri gynekologických a pôrodníckych chorobách. Pôrodná asistencia sa poskytuje metódou ošetrovateľského procesu v rámci praxe pôrodnej asistencie.

Prax pôrodnej asistencie

Zákonná definícia:
Prax pôrodnej asistencie je riadenie a poskytovanie starostlivosti pôrodnej asistentky metódou ošetrovateľského procesu. Prax pôrodnej asistencie zahŕňa najmä a) určovanie potrieb pôrodnej asistencie, ošetrovateľských potrieb a zdrojov ich zabezpečovania, b) vedenie dokumentácie pôrodnej asistencie a ošetrovateľskej dokumentácie, ktorá je súčasťou zdravotnej dokumentácie, a vyhodnocovanie výsledkov pôrodnej asistencie a ošetrovateľskej starostlivosti, c) starostlivosť o reprodukčné zdravie, d) výchovu zdravotníckych pracovníkov v pôrodnej asistencii a k profesionálnej etike, e) spoluprácu s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi a s inými odbornými pracovníkmi v zdravotníctve príslušného zdravotníckeho zariadenia a spoluprácu s inými fyzickými osobami a s právnickými osobami pri plánovaní, poskytovaní, koordinácii a vyhodnocovaní ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie.

Prijímateľ zdravotnej starostlivosti

Zákonná definícia:
Prijímateľ zdravotnej starostlivosti je každá fyzická osoba, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť podľa § 2 ods. 1 a 3 a § 7.

Rozsah ošetrovateľskej praxe

Zákonná definícia:
Rozsah ošetrovateľskej praxe je poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v rámci neodkladnej starostlivosti, prevencie, diagnostiky, liečby a dispenzarizácie.

Špecializovaná zdravotná starostlivosť

Zákonná definícia:
Špecializovaná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje v iných špecializačných odboroch ako všeobecné lekárstvo.

Urgentná zdravotná starostlivosť

Zákonná definícia:
Urgentná zdravotná starostlivosť je neodkladná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií.

Ústavná pohotovostná služba

Zákonná definícia:
Ústavná pohotovostná služba je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje nepretržitá dostupnosť ústavnej starostlivosti v nemocnici.

Verejná minimálna sieť poskytovateľov

Zákonná definícia:
Verejná minimálna sieť poskytovateľov je usporiadanie najmenšieho možného počtu verejne dostupných poskytovateľov na území Slovenskej republiky alebo na území príslušného samosprávneho kraja alebo na území príslušného okresu v takom počte a zložení, aby sa zabezpečila efektívne dostupná, plynulá, sústavná a odborná zdravotná starostlivosť s prihliadnutím na a) počet obyvateľov príslušného územia vrátane možnej odchýlky vo vzťahu ku geografickým a demografickým podmienkam príslušného územia, b) chorobnosť a úmrtnosť obyvateľov príslušného územia, c) migráciu cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti na príslušnom území, d) bezpečnosť štátu.

Zdravotná dokumentácia

Zákonná definícia:
Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe.

Zdravotná starostlivosť

Zákonná definícia:
Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu.

Zdravotnícke povolanie

Zákonná definícia:
Zdravotnícke povolanie je súbor pracovných činností, ktoré vykonáva zdravotnícky pracovník pri a) poskytovaní zdravotnej starostlivosti, b) zabezpečovaní záchrannej zdravotnej služby, c) ochrane zdravia ľudí, d) lekárskej posudkovej činnosti, e) zaobchádzaní s liekmi a zdravotníckymi pomôckami, f) výkone kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia ľudí a lekárskej posudkovej činnosti a pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou.

Zdravotný obvod

Zákonná definícia:
Zdravotný obvod je administratívne určenie časti územia Slovenskej republiky poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, poskytovateľovi špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti a poskytovateľovi špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti v rozsahu verejnej minimálnej siete.

Zdravotný výkon

Zákonná definícia:
Zdravotný výkon je ucelená činnosť zdravotníckeho pracovníka, ktorá predstavuje základnú jednotku poskytovania zdravotnej starostlivosti.