Susedské vzťahy

Právnu ochranu susedských vzťahov poskytuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Rozmanitosť susedských vzťahov nám prináša rôzne druhy zásahov do susedských práv. Susedské vzťahy sú vždy veľmi nepríjemnými stretmi medzi subjektmi, ktoré často prerastajú do dlhodobých a vyhrotených sporov. Každý zo susedov by sa mal správať tak, aby v čo najmenšej miere zasahoval do práv suseda. Každé konanie by malo byť v súlade s dobrými mravmi, s mierou určitej spoločenskej únosnosti a vzájomnej tolerancie.

Zásahy do susedských práv možno rozdeliť do 3 oblastí, a to:

-          - ohrozenie susedovej stavby alebo pozemku

-          -  imisie a rušenie pokojného výkonu vlastníckeho práva

-          -  odstránenie previsov a podrastov.

V odborných príspevkoch budeme prinášať komplexne vypracovanú problematiku z pohľadu:

  • právneho a daňového,
  • možnej náhrady škody,
  • priradenia k príslušnému základnému ľudskému právu,
  • priradenia k možnému trestnému činu/priestupku,
  • ako aj sumárnu možnú právnu ochranu.

Unikátny zdroj informácií sprostredkúvame aj prostredníctvom zásadných súdnych rozhodnutí slovenských a európskych súdov.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (18)

Všeobecná deklarácia ľudských práv Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (Oznámenie č. 120/1976 Zb.) Európsky Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd Ústava Slovenskej republikyč. 460/1992 Zb. v platnom znení Zákon č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v platnom znení Zákon č. 99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok v platnom znení Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení Zákon č. 300/2005 Z.z. - Trestný zákon v platnom znení Zákon č. 301/2005 Z.z. - Trestný poriadok v platnom znení Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 155/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore Zákon č. 527/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom znení Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v platnom znení Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v platnom znení Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v platnom znení

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (1)

Obťažovanie imisiami

9.7.2015

Mgr. Ivana Gumanová

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme problematike susedských vzťahov, spôsobom ich ochrany a zásahom do susedských práv.
Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (10)

K určeniu hranice výsadby stromov pri susedných pozemkoch

3.6.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Jeden sused tesne pri oplotení na spoločnej hranici pozemkov vysadil tuje, čo vlastníkovi susedného pozemku spôsobuje padanie suchých konárikov na jeho časť pozemku. Môže v takomto prípade dotknutý sused požiadať obec o určenie hranice výsadby stromov? 

Úhrada škody po požiari v bytovke

22.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Sused spôsobil v bytovom dome požiar. Kto je povinný uhradiť škody na bytovom dome. Bude sa uplatňovať poistenie domu alebo iná forma úhrady? 

Sypanie odpadu susedom na pozemok iného vlastníka

21.8.2017

Lenka Michalovicova

Už pár mesiacov mám problém so susedkou, ktorá minimálne raz za týždeň hádže odpady z jedla k nám cez plot. Náš pes to konzumuje a následne trpí tráviacimi problémami. Ako máme voči susedke postupovať ? 

Fajčenie na balkóne

19.6.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

O poschodie nižšie žijúci sused denne fajčí na balkóne a všetok smrad a dym nám preniká do bytu. Ako sa môžeme brániť?

Postup voči nedisciplinovanému držiteľovi psa

2.6.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Susedove psy sa pohybujú voľne po okolí a ohrozujú okoloidúcich. Požiadali sme ich aby psov nepúšťali a mali ich na vôdzke, avšak bezúspešne. Na koho sa môžme obrátiť?

Pohryznutie susedovým psom

8.12.2016

g_Henrieta Pregova

Napadol ma susedov pes na mojom pozemku, pohrýzol ma a musel som ísť k lekárovi. Momentálne som PN. Čo mám robiť, aby sa podobná vec nestala iným susedom alebo opäť mne?

K povinnosti oplotiť pozemok a forma oplotenia

9.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môj sused, s ktorým som do dnešného dňa nemal žiadne problémy, žiada zrazu odo mňa oplotiť pozemok. Povedal, že ak to neurobím obráti sa žalobou na súd, prostredníctvom ktorej bude nárokovať, aby mi bola uložená povinnosť oplotiť pozemok kamenným múrom. Som povinný svoj pozemok oplotiť na žiadosť suseda? Za akých predpokladov mi môže súd nariadiť povinnosť oplotenia pozemku? Môže mi súd nariadiť aj druh samotného oplotenia?

Kamerový systém suseda a ochrana súkromia

6.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Sused si nainštaloval kamerový systém na dom, ktorým však sníma aj časť našej záhrady pri dome a cestu pred domami. Viackrát som ho na to upozornil, že si neprajem aby monitoroval priestor našej záhrady, pretože nám narúša súkromie. Je oprávnený monitorovať tieto priestory? Ako by som sa mohol voči tomu brániť?

Ohováranie a rozširovanie nepravdivých informácii susedom

5.8.2015

Mgr. Ivana Gumanová

Sused ma neustále slovne na verejnosti uráža a rozširuje o mne a mojej rodine nepravdivé informácie, čo znižuje moju dôstojnosť pred ostatnými susedmi. Ako sa voči takému správaniu suseda môžem právne brániť?

Odstraňovanie koreňov a vetiev stromu

9.7.2015

Mgr. Ivana Gumanová

Sused orezal vetvy môjho ovocného stromu, ktoré prečnievali na jeho pozemok ale urobil to nešetrne a strom napokon vyschol. Môžem sa nejako brániť? Vznikla mi škoda cca 200 Eur. Mám nárok na náhradu škody?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (10)

Krajský súd Banská Bystrica z 14.8.2013 - K oznamovaniu rozhodnutí vlastníkov bytov "spôsobom v dome obvyklým"

22.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresný súd Poprad z 4.4.2012 - Hluk šíriaci sa z detských ihrísk nemožno považovať za neprimeraný alebo škodlivý zvuk

16.10.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd v Nitre z 21.3.2013 - K otázke vydržania práva zodpovedajúceho vecnému bremenu a to právu prechodu peši a právu prechodu motorovými vozidlami cez parcelu vlastníka

10.4.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd ČR z 28.1.2015 - Susedské vzťahy a imisie v priemyselnej oblasti

5.5.2015

Bc.Monika Širilová

Najvyšší súd ČR z 27.5.2004 - Obtažovanie chovom včiel

19.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR - Námietky účastníka stavebného konania ohľadom budúcich imisií

19.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 30.11.1993 - Primerané správanie sa vlastníka nehnuteľnosti

19.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 5.11.2002 - Vstup na pozemok suseda

11.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 30.10.2012 - Obťažovanie suseda pohľadom

11.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 30.11.2010 - Neoprávnené odvedenie vody z prameňa na susediacom pozemku

11.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Register pojmov (9)

Druhy pozemkov

Zákonná definícia:
Pozemky sa v katastri členia na: a) ornú pôdu, b) chmeľnice, c) vinice, d) záhrady, e) ovocné sady, f) trvalé trávne porasty, g) lesné pozemky, h) vodné plochy, i) zastavané plochy a nádvoria, j) ostatné plochy.

Hranica pozemku

Zákonná definícia:
Hranicu pozemku určujú lomové body. Za hranicu susedných pozemkov vymedzenú vlastníckym právom sa považuje hranica podľa skutočnej držby, ak ju vlastníci susedných pozemkov uznávajú a ak nie je medzi nimi sporná.

Identifikácia parcely

Zákonná definícia:
Identifikáciou parcely sa rozumie porovnanie zápisu a zákresu tej istej nehnuteľnosti vo verejnej listine a inej listine a v iných operátoch so zápisom a zákresom v súbore popisných informácií a v súbore geodetických informácií katastra.

Katastrálné územie

Zákonná definícia:
Katastrálnym územím sa rozumie územno-technická jednotka, ktorú tvorí územne uzavretý a v katastri spoločne evidovaný súbor pozemkov.

Parcela

Zákonná definícia:
Parcelou sa rozumie geometrické určenie a polohové určenie a zobrazenie pozemku v katastrálnej mape, v mape určeného operátu alebo v geometrickom pláne s vyznačením jej parcelného čísla.

Pozemok

Zákonná definícia:
Pozemkom sa rozumie časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti, hranicou držby alebo hranicou druhu pozemku, alebo rozhraním spôsobu využívania pozemku.

Rozostavaná stavba na evidovanie v katastri

Zákonná definícia:
Rozostavaná stavba na evidovanie v katastri je stavba, na ktorú nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie a pridelené súpisné číslo a je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že už z predloženého znaleckého posudku je zrejmé stavebnotechnické a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia.

Rozostavaný byt alebo rozostavaný nebytový priestor

Zákonná definícia:
Rozostavaný byt alebo rozostavaný nebytový priestor je miestnosť alebo súbor miestností určených v súlade so stavebným povolením na bývanie alebo na iný účel ako bývanie, ak sa nachádza v dome, ktorý je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že navonok je uzavretý obvodovými stenami a strešnou konštrukciou.

Výmera parcely

Zákonná definícia:
Výmerou parcely sa rozumie vyjadrenie plošného obsahu priemetu pozemku do zobrazovacej roviny v plošných metrických mierach. Veľkosť výmery parcely vyplýva z geometrického určenia a polohového určenia pozemku a zaokrúhľuje sa na celé štvorcové metre.