Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Diaľničné známky

8.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 25.06.2024 prezident SR podpísal zákon z 12. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke, ktorého cieľom je čiastočná transpozícia európskej smernice, pokiaľ ide o poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry vozidlami. 

Novela leteckého zákona

8.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 25.06.2024 prezident SR podpísal zákon z 12. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon). Novou právnou úpravou sa zabezpečí, že oblasť bezpilotných lietadiel, bezpilotných leteckých systémov a vzdušného priestoru U-space bude mať komplexnú národnú právnu úpravu pri zohľadnení  upravených oblastí príslušnými právne záväznými aktmi Európskej únie a tých oblastí, ktoré právne záväzné akty Európskej únie neupravujú, čím budú vykonané nie len príslušné právne záväzné akty Európskej únie, ale budú odstránené aj niektoré súčasné prekážky v oblasti civilného letectva. 

 

Novela zákona o cestnej doprave

8.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 25. júna 2024 prezident Slovenskej republiky podpísal zákon z 11. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Cieľom zákona je transpozície európskej smernice, ktorou sa má umožniť dopravným spoločnostiam usadeným v Slovenskej republike disponovať určitým počtom prenajatých nákladných vozidiel evidovaných v inom členskom štáte EÚ bez potreby ich evidencie v Slovenskej republike. Zákon upravuje aj ustanovení a týkajúce sa odborného dozoru a kontroly a zároveň upravuje aj oblasť taxislužby.

Podrobnosti o dokladoch vozidla

4.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 03.07.2024 bol zverejnený v MPK návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDaV SR č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla. Návrhom vyhláška sa aktualizuje vzor osvedčenia o evidencii časť I a upravuje sa definícia sanitného vozidla, kde okrem účelu prepravy chorých a ranených osôb sa navrhuje doplniť prepravu zdravotného personálu a zdravotníckych potrieb.

Prevádzka vozidiel v cestnej premávke

4.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 03.07.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.