Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Regulácia v sieťových odvetviach (1)

8.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 25.06.2024 prezident SR podpísal zákon z. 13. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, ktorého cieľom je úprava vybraných ustanovení zákonov týkajúcich sa energetiky.

Regulácia v sieťových odvetviach

11.6.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 21. mája 2024 Národná rada SR schválila zákon č. 128/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z., o regulácii v sieťových odvetviach. Zákon upravuje vybrané ustanovenia tak, aby bolo možné v čase mimoriadnych okolností zabezpečiť na vymedzenom území núdzové prevádzkovanie zariadení potrebných na výkon regulovanej činnosti, núdzové prevádzkovanie sústavy tepelných zaradení alebo v ich časti.

Odstránenie legislatívnych bariér systémov tepelných čerpadiel

20.3.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 19.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách (ďalej len „návrh zákona“). Cieľom návrhu zákona je odstránenie legislatívnych bariér pri využívaní systémov tepelných čerpadiel.

Mimoriadna investičná pomoc a klimaticky neutrálne hospodárstvo

11.3.2024

JUDr. Helena Laposová

Dňa 13.02.2024 Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci. Zákon reaguje na krízu vyvolanú agresiou Ruskej federácie voči Ukrajine, ktorá spôsobila naliehavú potrebu znižovania závislosti Slovenskej republiky a Európskej únie od fosílnych palív urýchlením zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov, dekarbonizáciou priemyslu a podporou investícií v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo.

ÚRSO IV – Štandardy kvality uskladňovania, prepravy, distribúcie a dodávky elektriny

4.3.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 01.03.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu v znení vyhlášky č. 233/2016 Z. z. (ďalej len „návrh vyhlášky“).