Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Mechanizmy zabránenia nárastu cien elektriny v domácnostiach

29.9.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 27.09.2023 vláda SR schválila Návrh na schválenie všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre domácnosti v Slovenskej republike v roku 2024 – fáza II (ďalej aj „schválený materiál“). Cieľom schváleného materiálu je zabrániť negatívnemu vplyvu vysokého nárastu cien elektriny v roku 2024 na najzraniteľnejších odberateľov elektriny, a to odberateľov v domácnostiach.

Spresnenie vybraných oblastí na trhu s elektrinou

22.9.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 20.09.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy.

Poskytovanie meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny

7.8.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 03.08.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie. Cieľom pripravovaného návrhu vyhlášky je ustanoviť v súlade so splnomocňovacím ustanovením § 95 ods. 2 písm. b) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, rozsah a štruktúru poskytovania údajov o meraní alebo spotrebe elektriny na odbernom mieste koncového odberateľa elektriny v závislosti od typu merania na odbernom mieste a štruktúry merania, potrebných na vykonanie zmeny dodávateľa elektriny alebo agregátora, potrebných na poskytovanie flexibility, potrebných na poskytovanie energetických služieb.

Ustanovenie sumy za jeden MWh plynu a elektriny

8.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 01.12.2022 vláda SR schválila nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma za jednu MWh plynu a suma za jednu MWh elektriny pre určenie výšky dotácie. Zákon č. 402/2022 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky doplnil nový dotačný titul v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, a to dotáciu na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny.

Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

22.11.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 18.11.2022 bol v MPK zverejnený návrh Koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby, ktorý vypracoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa ust. § 9 ods. 3 písm. f) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.