Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Posilnenie mechanizmu na znižovanie objemu nesplácaných úverov

7.9.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 28.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona o správcoch úverov a nákupcoch úverov. Cieľom návrhu zákona je vytvorenie právnej úpravy, ktorá preberá požiadavky ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2167 z 24. novembra 2021 o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2014/17/EÚ, a tým transponovať citovanú smernicu do vnútroštátneho právneho poriadku na dosiahnutie súladu s legislatívou Európskej únie.

Novela zákona o dani z príjmov a virtuálne meny

12.7.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 28.06.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Cieľom je znížiť daňovo-odvodovú záťaž v súvislosti s predajom virtuálnych mien, a tým zjednodušiť ich používanie v bežnom živote. Návrh si kladie za cieľ významným spôsobom uľahčiť investovanie a sporenie bežným občanom, a to aj v rámci dlhodobého investičného sporenia, či pripravovaného celoeurópskeho dôchodkového sporenia, keďže súčasné zdaňovanie príjmov z cenných papierov je vo významnom rozpore s cieľom podporovať dobrovoľné formy sporenia na dôchodok.

Predčasná splátka úveru na bývanie

12.7.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 28.06.2023 NRSR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie. Predmetom tohto návrhu zákona je umožniť spotrebiteľom bezplatne raz za mesiac požiadať o predčasnú splátku úveru na bývanie alebo jeho časti, ak kumulatívna výška predčasných splátok v kalendárnom roku nepresiahne 30 % istiny úveru. Tomuto právu korešponduje zákaz veriteľom požadovať od spotrebiteľov poplatky, sankcie alebo náhrady nákladov.

Zmeny k správe majetku na podporu rodiny

2.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 31.01.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 37/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka. Predložený návrh zákona má za ciel zlepšiť postavenia navzájom blízkych ľudí ako aj zabezpečiť kontinuitu správy majetku, jeho ovládanie, využívanie jeho výnosov na podporu rodiny, nakoľko aktuálne neexistuje dostatočne rozmanitý počet právnych nástrojov ako uvedené realizovať s výnimkou závetu so všetkými jeho limitmi, rizikami a s tým súvisiacimi spormi.