Muž a žena

Vnútroštátne súdy Slovenskej republiky majú pri právnej úprave uzatvorenia manželstva a práva na založenie rodiny voľnú úvahu, pričom ale v zásade vychádzajú z tradičného chápania manželstva ako právneho a biologického zväzku medzi mužom a ženou, podmienky uzatvorenia manželstva musia byť stanovené vnútroštátnou zákonnou úpravou. Podľa článku 8 Európskeho dohovoru práva spojené s manželstvom sa týkajú predovšetkým vzťahov medzi mužom a ženou, pričom ale ide :

- o vzťah medzi osobami, kde sa za porušenie práva na uzatvorenie manželstva nepovažoval zákaz bigamie ako právneho vzťahu medzi mužom a dvoma ženami

- o vzťah medzi živými osobami

- o vzťah medzi osobami opačného pohlavia, pričom to neznamená, že by jednotlivé štáty nemohli vo svojej vnútroštátnej právnej úprave legalizovať partnerský vzťah medzi osobami rovnakého pohlavia, vrátane   adekvátnych právnych následkov

Právo založiť si rodinný život by podľa článku 12 Európskeho dohovoru nemal byť upieraný ani homosexuálnym a lesbickým dvojiciam a taktiež osobám, ktoré podstúpili zmenu pohlavia a to predovšetkým bez udania závažného dôvodu. 

V právnom inštitúte Muž a žena spracúvame všetky právne vzťahy týkajúce sa práv spojených so vzťahom muža a ženy: 

  • právo na uzatvorenie manželstva,
  • právo na založenie rodiny, 
  • právo na rovnoprávnosť muža a ženy pri uzavieraní manželstva, počas jeho trvania i pri rozvode, pričom táto rovnosť sa týka tak vzájomných vzťahov, ako aj vzťahov ku svojim deťom a 
  • právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života. 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (2)

Vplyv nevery na vyporiadanie BSM

6.6.2018

Mgr. Monika Ivanová

V dnešnej dobe sa často stretávame s tým, že medzi manželmi sa vyskytnú problémy, ktoré znemožňujú manželské spolužitie a vyústia až do rozvodu. Tieto problémy môžu byť zapríčinené rôznymi udalosťami. Najčastejšou príčinou prečo manželstvo prestáva fungovať je však nevera. Môže nevera jedného z manželov zavážiť pri nasledovnom vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva?


Náhradné materstvo - podmienky v Slovenskej republike

3.11.2016

g_Henrieta Pregova

V tomto článku sa zaoberáme právnou úpravou problematiky náhradného (surogačného) materstva v Slovenskej republike.

Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (3)

Modifikácia rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva

24.7.2017

Lenka Michalovicova

Je možné vykonať sobáš keď má priateľka exekúcie a dlhy po jej exmanželovi? Je možné, aby sme nemali BSM?

Prenájom bytu v BSM po rozvode manželstva

13.3.2017

g_Henrieta Pregova

Po rozvode manželstva zostal prázdny byt, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré ešte nebolo vyporiadané. Splátky hypotéky bytu uhrádza iba manžel. Ak manžel byt prenajme, kto bude mať právo na zisk z prenájmu

Uzatvorenie manželstva v krajine mimo Európskej únie

4.1.2016

Mgr. Ivana Gumanová

Som občanom Slovenskej republiky a uzavrel som manželstvo v Albánsku. Manželka je občiankou Albánska. Čo musím urobiť, aby bolo naše manželstvo uznané aj v podmienkach Slovenskej republiky?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (9)

Krajský súd v Žiline z 25.7.2017 - Ukončenie pracovného pomeru z vlastnej iniciatívy rodiča nezakladá predpoklad na zníženie výživného

4.9.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 19.1.2016 - Právo na rešpektovanie rodinného života nezahŕňa záväzok zmluvných štátov rešpektovať výber manželov, pokiaľ ide o ich usídlenie sa

31.3.2016

Mgr. Matej Trnavský

Súdny dvor Európskej únie z 17.12.2015 - Peňažná forma náhrady pri škode spôsobenej v dôsledku diskriminácie na základe pohlavia

25.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Európsky súd pre ľudské práva z 19.2.2013 - Nemožnosť adopcie nevlastného dieťaťa pre páry osôb rovnakého pohlavia je v porovnaní so situáciou slobodných párov osôb opačného pohlavia diskriminačná

15.7.2015

Bc. Monika Širilová

Európsky súd pre ľudské práva z 29.4.2014 - Právo otca na rodinný život a starostlivosť o deti, ktoré boli po smrti jeho manželky zverené do starostlivosti inej osoby

14.7.2015

Bc. Monika Širilová

Európsky súd pre ľudské práva z 15.3.2012 - Odmietnutie žene možnosti adoptovať si dieťa svojej partnerky nebolo diskriminačné

14.7.2015

Bc. Monika Širilová

Európsky súd pre ľudské práva z 11.7.2002 - Právo transsexuálna kedykoľvek uzavrieť manželstvo

6.5.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Európsky súd pre ľudské práva z 11.7.2002 -

6.5.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 17.7.2014 - Právo na zlúčenie rodiny

6.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (2)

Zápis o uzavretí manželstva

4.9.2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Register pojmov (9)

Blízka osoba

Zákonná definícia:
Blízkou osobou sa na účely tohto zákona rozumie príbuzný v priamom pokolení, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec a manžel; iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere sa pokladajú za navzájom blízke osoby len vtedy, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá právom pociťovala ako ujmu vlastnú.

Dieťa

Zákonná definícia:
Dieťaťom sa rozumie osoba mladšia ako osemnásť rokov, ak tento zákon neustanovuje inak.

Domácnosť

Zákonná definícia:
Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby.

Manželstvo

Zákonná definícia:
Manželstvo je zväzkom muža a ženy. Spoločnosť tento jedinečný zväzok všestranne chráni a napomáha jeho dobro. Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí.

Odkázaná osoba

Zákonná definícia:
Odkázanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá svojou výživou, výchovou, hmotným alebo iným zaopatrením alebo starostlivosťou je odkázaná na páchateľa.

Rodič

Pojmová definícia:
Otec/matka dieťaťa.

Rodičovstvo

Zákonná definícia:
Rodičovstvo je spoločnosťou mimoriadne uznávaným poslaním ženy a muža. Spoločnosť poskytuje rodičovstvu nielen svoju ochranu, ale aj potrebnú starostlivosť, najmä hmotnou podporou rodičov a pomocou pri výkone rodičovských práv a povinností.

Rodina

Zákonná definícia:
Rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti. Spoločnosť všetky formy rodiny všestranne chráni.

Stupeň príbuzenstva

Zákonná definícia:
Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.