Muž a žena

Vnútroštátne súdy Slovenskej republiky majú pri právnej úprave uzatvorenia manželstva a práva na založenie rodiny voľnú úvahu, pričom ale v zásade vychádzajú z tradičného chápania manželstva ako právneho a biologického zväzku medzi mužom a ženou, podmienky uzatvorenia manželstva musia byť stanovené vnútroštátnou zákonnou úpravou. Podľa článku 8 Európskeho dohovoru práva spojené s manželstvom sa týkajú predovšetkým vzťahov medzi mužom a ženou, pričom ale ide :

- o vzťah medzi osobami, kde sa za porušenie práva na uzatvorenie manželstva nepovažoval zákaz bigamie ako právneho vzťahu medzi mužom a dvoma ženami

- o vzťah medzi živými osobami

- o vzťah medzi osobami opačného pohlavia, pričom to neznamená, že by jednotlivé štáty nemohli vo svojej vnútroštátnej právnej úprave legalizovať partnerský vzťah medzi osobami rovnakého pohlavia, vrátane   adekvátnych právnych následkov

Právo založiť si rodinný život by podľa článku 12 Európskeho dohovoru nemal byť upieraný ani homosexuálnym a lesbickým dvojiciam a taktiež osobám, ktoré podstúpili zmenu pohlavia a to predovšetkým bez udania závažného dôvodu. 

V právnom inštitúte Muž a žena spracúvame všetky právne vzťahy týkajúce sa práv spojených so vzťahom muža a ženy: 

  • právo na uzatvorenie manželstva,
  • právo na založenie rodiny, 
  • právo na rovnoprávnosť muža a ženy pri uzavieraní manželstva, počas jeho trvania i pri rozvode, pričom táto rovnosť sa týka tak vzájomných vzťahov, ako aj vzťahov ku svojim deťom a 
  • právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života. 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (5)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (2)

Vplyv nevery na vyporiadanie BSM

6.6.2018

Mgr. Monika Ivanová

V dnešnej dobe sa často stretávame s tým, že medzi manželmi sa vyskytnú problémy, ktoré znemožňujú manželské spolužitie a vyústia až do rozvodu. Tieto problémy môžu byť zapríčinené rôznymi udalosťami. Najčastejšou príčinou prečo manželstvo prestáva fungovať je však nevera. Môže nevera jedného z manželov zavážiť pri nasledovnom vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva?


Náhradné materstvo - podmienky v Slovenskej republike

3.11.2016

g_Henrieta Pregova

V tomto článku sa zaoberáme právnou úpravou problematiky náhradného (surogačného) materstva v Slovenskej republike.

Odborné stanoviská (2)

SNSĽP – Diskriminácia žien s jedným dieťaťom na vdovský dôchodok

5.1.2022

Mgr. Helena Laposová

Ľudskoprávny prístup pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch

17.6.2021

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

Verejná ochrankyňa práv preskúmala dodržiavanie práv žien počas pôrodov. Výsledky prieskumu poukazujú na to, že aj napriek zlepšeniam v niektorých oblastiach, napríklad vo vzťahu k vnímaniu správania zdravotníckeho personálu k rodičkám, zdravotná starostlivosť pri pôrodoch v plnej miere nezohľadňuje vedecký a lekársky vývoj pri plnom rešpektovaní práv žien. Najzávažnejšie sú zistenia vo vzťahu k porušovaniu práva na ochranu súkromia, práva na informovaný súhlas, na ochranu ľudskej dôstojnosti, rešpektovanie telesnej integrity a psychickej integrity, ako aj na dodržiavanie práva užívať plody vedeckého pokroku a jeho využitia.

Prípadové štúdie (3)

Modifikácia rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva

24.7.2017

Lenka Michalovicova

Je možné vykonať sobáš keď má priateľka exekúcie a dlhy po jej exmanželovi? Je možné, aby sme nemali BSM?

Prenájom bytu v BSM po rozvode manželstva

13.3.2017

g_Henrieta Pregova

Po rozvode manželstva zostal prázdny byt, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré ešte nebolo vyporiadané. Splátky hypotéky bytu uhrádza iba manžel. Ak manžel byt prenajme, kto bude mať právo na zisk z prenájmu

Uzatvorenie manželstva v krajine mimo Európskej únie

4.1.2016

Mgr. Ivana Gumanová

Som občanom Slovenskej republiky a uzavrel som manželstvo v Albánsku. Manželka je občiankou Albánska. Čo musím urobiť, aby bolo naše manželstvo uznané aj v podmienkach Slovenskej republiky?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (13)

Popretie otcovstva niekoľko rokov po narodení dieťaťa a otcovstvo z právneho hľadiska

4.8.2023

Simon Čačaný

Diskriminácia žien pri odchode do predčasného starobného dôchodku

2.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Povinná rovnosť odmeňovania mužov vs. žien pri rovnakej práci

8.7.2021

JUDr. Monika Ivanová

Vykonanie umelého oplodnenia po smrti jedného z manželov

16.11.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Krajský súd v Žiline z 25.7.2017 - Ukončenie pracovného pomeru z vlastnej iniciatívy rodiča nezakladá predpoklad na zníženie výživného

4.9.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 19.1.2016 - Právo na rešpektovanie rodinného života nezahŕňa záväzok zmluvných štátov rešpektovať výber manželov, pokiaľ ide o ich usídlenie sa

31.3.2016

Mgr. Matej Trnavský

Súdny dvor Európskej únie z 17.12.2015 - Peňažná forma náhrady pri škode spôsobenej v dôsledku diskriminácie na základe pohlavia

25.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Európsky súd pre ľudské práva z 19.2.2013 - Nemožnosť adopcie nevlastného dieťaťa pre páry osôb rovnakého pohlavia je v porovnaní so situáciou slobodných párov osôb opačného pohlavia diskriminačná

15.7.2015

Bc. Monika Širilová

Európsky súd pre ľudské práva z 29.4.2014 - Právo otca na rodinný život a starostlivosť o deti, ktoré boli po smrti jeho manželky zverené do starostlivosti inej osoby

14.7.2015

Bc. Monika Širilová

Európsky súd pre ľudské práva z 15.3.2012 - Odmietnutie žene možnosti adoptovať si dieťa svojej partnerky nebolo diskriminačné

14.7.2015

Bc. Monika Širilová

Európsky súd pre ľudské práva z 11.7.2002 - Právo transsexuálna kedykoľvek uzavrieť manželstvo

6.5.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Európsky súd pre ľudské práva z 11.7.2002 -

6.5.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 17.7.2014 - Právo na zlúčenie rodiny

6.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (1)

SNSĽP – Diskriminácia žien s jedným dieťaťom na vdovský dôchodok

5.1.2022

Mgr. Helena Laposová

Vzory dokumentov (2)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (9)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.