Dovolenky

Zodpovednosť cestovnej kancelárie za vadné poskytnutie služieb je vymedzená v ustanovení §  741i zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa ktorého cestovná kancelária zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť cestovná kancelária, alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu cestovnej kancelárie. O uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom cestovnej kancelárie. 

Unikátny zdroj informácií sprostredkúvame aj prostredníctvom zásadných súdnych rozhodnutí slovenských a európskych súdov.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (21)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010 zo 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave Nariadenie Rady (ES) č 2027/97 z 9. októbra 1997 o zodpovednosti leteckého dopravcu v prípade nehôd v znení Nariadenia č. 889/2002 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2111/2005 zo dňa 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva uvádzajúceho leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu prevádzkovania leteckej dopravy v Spoločenstve, o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti leteckého dopravcu a o zrušení článku 9 Smernice č. 2004/36/ES v znení Nariadenia (ES) č. 596/2009 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1107/2006 zo dňa 5. júla 2006 o právach osôb so zdravotným postihnutím a osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v letecké doprave Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1990/314/EHS o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/122/ES zo 14. januára 2009 o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty zmlúv o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, o dlhodobom dovolenkovom produkte, o ďalšom predaji a o výmene Biely kódex Medzinárodného lyžiarskeho zväzu FIS Zákon č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v platnom znení Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení Zákon č. 161/2011 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu v platnom znení Zákon č. 186/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 95/2002 Z. z. Zákon č. 455/1991 Zb. - o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení Zákon č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu v platnom znení Zákon č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 567/2005 Z.z.,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z. a o zmene ďalších zákonov Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 23/2006 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v platnom znení Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried Nariadenie vlády SR č. 641/2005 o prístupe na trh služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu a pozemnej obsluhy lietadiel

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (8)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (3)

K reklamácii zájazdu cestujúcim po novom

11.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Od 1.1. 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 170/2018 o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu v platnom znení (ďalej ako „zákon o zájazdoch“). Zákon o zájazdoch zrušil predchádzajúci zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom znení. Zároveň došlo k transponovaniu smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2015/2302 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS, čím sa aj oblasť cestovného ruchu v slovenskom právnom poriadku dostáva do súladu s európskymi štandardmi.

Registračný formulár MZV SR a účel použitia

5.8.2015

Bc. Monika Sirilova

Registračný formulár Ministerstva zahraničných vecí a Európskych záležitostí Slovenskej republiky je systém, ktorý slúži občanom Slovenskej republiky v prípade núdze pri cestách do zahraničia.

Strata radosti z dovolenky (Loss of enjoyment of the holiday)

28.7.2015

Bc. Monika Širilová

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na právny inštitút straty radosti dovolenky.
Odborné stanoviská (5)

Oznámenie Komisie 2020/C 1001/01 Usmernenia Európskej Komisie: Uľahčenie prepravy leteckého nákladu počas pandémie COVID-19

8.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Oznámenie Komisie 2020/C 169/03 Smerom k fázovému a koordinovanému prístupu k obnoveniu slobody pohybu a rušeniu kontrol na vnútorných hraniciach – COVID-19

8.9.2021

Mgr. Helena Laposová

SNSĽP Poskytovanie zľavy za zájazd z dôvodu zaočkovania sa

8.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Ako v zahraničí postupovať v prípade núdze

5.11.2015

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR za účelom ochrany občanov SR pri cestách do zahraničia vydalo nasledovné odporúčania. 

Informácie o cestovných dokladoch

12.12.2014

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje druhy cestovných dokladov, podmienky ich vydávania, odnímania a odoberania, práva a povinnosti štátnych občanov Slovenskej republiky a iných osôb, podmienky prekračovania štátnej hranice Slovenskej republiky občanmi, ktoré nie sú ustanovené v osobitnom predpise Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006. ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc). a sankcie za porušenie tohto zákona.

Prípadové štúdie (10)

Dovolenkové pobyty cez zľavový portál a nemožnosť využitia kupónov kvôli pandémii

27.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Vzťahuje sa novela zákona o zájazdoch § 33a aj na pobyty objednané cez internetový zľavový portál ?

Čo s pokutou za rýchlosť z iného štátu EU

22.9.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Prišiel mi list o prekročení rýchlosti z Maďarska. List je čiastočne písaný v maďarčine, čiastočne v slovenčine a čiastočne po anglicky spolu s fotkami môjho auta. Niektorým jeho častiam nerozumiem, nakoľko sú písané nejasne slovensko-anglicky. Som povinný zaplatiť pokutu? Ide o riadny doklad, ktorý spôsobuje právoplatné vymáhanie nezaplatenej pokuty ? 

Náhrada škody v prípade presmerovaného letu

3.7.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Mám nárok na náhradu škody v prípade neočakávaného presmerovania letu?

Meškanie vlaku a náhrada škody

26.6.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Mám nárok na náhradu škody v prípade meškania vlaku?

Stratená alebo poškodená batožina a z toho vyplývajúce nároky

12.6.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Mám nárok na náhradu škody ak mi dopravca stratí alebo poškodí batožinu?

Náhrada po odmietnutí nástupu na palubu lietadla

26.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Mám nárok na náhradu škody ak mi je odmietnutý nástup na palubu lietadla?

Zodpovednosť lyžiara za úraz na trati

30.1.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Aké sú povinnosti lyžiara na lyžiarskej trati? Ako je upravená zodpovednosť za spôsobenie úrazu pod vplyvom alkoholu inému lyžiarovi?

K možnosti odstúpenia od zájazdu z dôvodu zmeny odletového miesta CK

20.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Cestovná kancelária mi deň pred mojím odletom na dovolenku zmenila miesto odletu z Košíc do Bratislavy. Navrhla mi zmenu odletového miesta, avšak ja s tým nesúhlasím. Aké sú moje zákonné možnosti? 

K nároku na vrátenie ceny letenky z neuskutočneného letu

20.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môžem si uplatňovať nárok na vrátenie ceny letenky z neuskutočneného (zrušeného) letu voči slovenskej cestovnej kancelárii, u ktorej som si let zakúpila?

Povinnosti dozoru plavčíkom pri bazénoch

30.7.2015

Mgr. Ivana Gumanová

Prevádzkovateľ hotelového bazéna má pri bazéne uvedený nápis „kúpenie na vlastnú zodpovednosť“. Je takéto upozornenie v súlade so zákonom? Má prevádzka verejného bazéna napr. v hoteli povinnosť mať plavčíka? Kto zodpovedá za prípadnú škodu, ktorá by mohla vzniknúť?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (27)

Výpadok systému dodávky paliva na letisku ako mimoriadna udalosť

14.7.2023

Alexandra Močárová

Smrť pilota ako mimoriadna udalosť zbavujúca povinnosti odškodniť cestujúcich

14.7.2023

Alexandra Močárová

Štrajk ako súčasť bežného výkonu činnosti leteckého dopravcu vs. mimoriadna udalosť a zrušenie letov

14.7.2023

Alexandra Močárová

Hotel s nudistickou plážou a diskriminácia mladších

30.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Náhrada nepohodlia spôsobená odklonením letu

26.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Náhrada škody leteckého dopravcu za úraz cestujúceho v hoteli

26.1.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Súdny dvor Európskej únie z 9.7.2020 - Určenie náhrady škody v prípade stratenej batožiny

15.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Súdny dvor Európskej únie z 4.9.2014 - K výkladu pojmu „čas príletu“

25.9.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Súdny dvor Európskej únie z 19.11.2009 - Leteckí dopravcovia nie sú povinní platiť náhradu, ak preukážu, že zrušenie letu je spôsobené mimoriadnymi okolnosťami

22.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresný súd Bratislava II z 17.4.2013 - Technická porucha lietadla, ktorá spôsobí zrušenie alebo meškanie letu nie je mimoriadnou okolnosťou

22.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Ústavný súd ČR z 8.10.2015 - K náhrade škody za omeškanie letu z dôvodu stretu lietadla s vtákom

27.2.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Európsky súd pre ľudské práva z 12.3.2002 - Právo na náhradu nemajetkovej ujmy vs. dovolenka

25.2.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší správny súd ČR z 31.8.2011 - K neuplnej informacii o cene zajazdu

24.2.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd ČR z 28.2.2009 - Zodpovednosť cestovnej kancelárie za mylne podané informácie

23.2.2015

Bc. Monika Širilová

Všeobecné súdy z 20.5.2011 - Zmluva o obstaraní zájazdu vs. titul náhrady škody

23.2.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší správny súd ČR z 19.8.2010 - K cene pobytoveho zajazdu

23.2.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd ČR z 17.12.2008 - K zodpovednosti za škodu spôsobenou cestovnou kanceláriou z dôvodu porušenia záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy

23.2.2015

Bc. Monika Širilová

Súdny dvor Európskej únie z 4.9.2014 - Právo na náhradu škody v prípade veľkého meškania letov vs. trvanie omeškania

1.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 17.2.2010 - Zodpovednosť lyžiara na svahu

20.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 23.2.2005 - Pravidlá správania sa na svahu

20.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 18.7.2014 - Zaregistrovanie batožiny

19.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 26.2.2013 - Právo cestujúcich na náhradu pri meškaní lietadla

11.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 4.10.2012 - Odmietnutie nástupu do lietadla

11.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 10.1.2006 - Náhrady a pomoc cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla a v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov

9.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 16.1.2014 - Daň z pridanej hodnoty – Služby cestovných kancelárií

6.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 31.1.2007 - Nemajetková ujma a zodpovednosť cestovnej kancelárie

5.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Európsky súd pre ľudské práva z 16.2.2012 - Jürgen Blödel Pawlik proti HanseMerkur Reiseversicherung AG

5.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (2)

NKÚ – Preverenie systému a podpory cyklistickej dopravy

10.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Aktualizované dňa 6.12.2022

SNSĽP Poskytovanie zľavy za zájazd z dôvodu zaočkovania sa

8.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Vzory dokumentov (3)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (45)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.