Dovolenky

Zodpovednosť cestovnej kancelárie za vadné poskytnutie služieb je vymedzená v ustanovení §  741i zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa ktorého cestovná kancelária zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť cestovná kancelária, alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu cestovnej kancelárie. O uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom cestovnej kancelárie. 

Unikátny zdroj informácií sprostredkúvame aj prostredníctvom zásadných súdnych rozhodnutí slovenských a európskych súdov.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (20)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010 zo 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave Nariadenie Rady (ES) č 2027/97 z 9. októbra 1997 o zodpovednosti leteckého dopravcu v prípade nehôd v znení Nariadenia č. 889/2002 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2111/2005 zo dňa 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva uvádzajúceho leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu prevádzkovania leteckej dopravy v Spoločenstve, o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti leteckého dopravcu a o zrušení článku 9 Smernice č. 2004/36/ES v znení Nariadenia (ES) č. 596/2009 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1107/2006 zo dňa 5. júla 2006 o právach osôb so zdravotným postihnutím a osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v letecké doprave Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1990/314/EHS o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/122/ES zo 14. januára 2009 o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty zmlúv o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, o dlhodobom dovolenkovom produkte, o ďalšom predaji a o výmene Biely kódex Medzinárodného lyžiarskeho zväzu FIS Zákon č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v platnom znení Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení Zákon č. 161/2011 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu v platnom znení Zákon č. 186/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 95/2002 Z. z. Zákon č. 455/1991 Zb. - o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení Zákon č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu v platnom znení Zákon č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 567/2005 Z.z.,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z. a o zmene ďalších zákonov Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 23/2006 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v platnom znení Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (3)

K reklamácii zájazdu cestujúcim po novom

11.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Od 1.1. 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 170/2018 o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu v platnom znení (ďalej ako „zákon o zájazdoch“). Zákon o zájazdoch zrušil predchádzajúci zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom znení. Zároveň došlo k transponovaniu smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2015/2302 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS, čím sa aj oblasť cestovného ruchu v slovenskom právnom poriadku dostáva do súladu s európskymi štandardmi.

Registračný formulár MZV SR a účel použitia

5.8.2015

Bc. Monika Sirilova

Registračný formulár Ministerstva zahraničných vecí a Európskych záležitostí Slovenskej republiky je systém, ktorý slúži občanom Slovenskej republiky v prípade núdze pri cestách do zahraničia.

Strata radosti z dovolenky (Loss of enjoyment of the holiday)

28.7.2015

Bc. Monika Širilová

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na právny inštitút straty radosti dovolenky.
Odborné stanoviská (2)

Ako v zahraničí postupovať v prípade núdze

5.11.2015

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR za účelom ochrany občanov SR pri cestách do zahraničia vydalo nasledovné odporúčania. 

Informácie o cestovných dokladoch

12.12.2014

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje druhy cestovných dokladov, podmienky ich vydávania, odnímania a odoberania, práva a povinnosti štátnych občanov Slovenskej republiky a iných osôb, podmienky prekračovania štátnej hranice Slovenskej republiky občanmi, ktoré nie sú ustanovené v osobitnom predpise Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006. ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc). a sankcie za porušenie tohto zákona.

Prípadové štúdie (9)

Čo s pokutou za rýchlosť z iného štátu EU

22.9.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Prišiel mi list o prekročení rýchlosti z Maďarska. List je čiastočne písaný v maďarčine, čiastočne v slovenčine a čiastočne po anglicky spolu s fotkami môjho auta. Niektorým jeho častiam nerozumiem, nakoľko sú písané nejasne slovensko-anglicky. Som povinný zaplatiť pokutu? Ide o riadny doklad, ktorý spôsobuje právoplatné vymáhanie nezaplatenej pokuty ? 

Náhrada škody v prípade presmerovaného letu

3.7.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Mám nárok na náhradu škody v prípade neočakávaného presmerovania letu?

Meškanie vlaku a náhrada škody

26.6.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Mám nárok na náhradu škody v prípade meškania vlaku?

Stratená alebo poškodená batožina a z toho vyplývajúce nároky

12.6.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Mám nárok na náhradu škody ak mi dopravca stratí alebo poškodí batožinu?

Náhrada po odmietnutí nástupu na palubu lietadla

26.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Mám nárok na náhradu škody ak mi je odmietnutý nástup na palubu lietadla?

Zodpovednosť lyžiara za úraz na trati

30.1.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Aké sú povinnosti lyžiara na lyžiarskej trati? Ako je upravená zodpovednosť za spôsobenie úrazu pod vplyvom alkoholu inému lyžiarovi?

K možnosti odstúpenia od zájazdu z dôvodu zmeny odletového miesta CK

20.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Cestovná kancelária mi deň pred mojím odletom na dovolenku zmenila miesto odletu z Košíc do Bratislavy. Navrhla mi zmenu odletového miesta, avšak ja s tým nesúhlasím. Aké sú moje zákonné možnosti? 

K nároku na vrátenie ceny letenky z neuskutočneného letu

20.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môžem si uplatňovať nárok na vrátenie ceny letenky z neuskutočneného (zrušeného) letu voči slovenskej cestovnej kancelárii, u ktorej som si let zakúpila?

Povinnosti dozoru plavčíkom pri bazénoch

30.7.2015

Mgr. Ivana Gumanová

Prevádzkovateľ hotelového bazéna má pri bazéne uvedený nápis „kúpenie na vlastnú zodpovednosť“. Je takéto upozornenie v súlade so zákonom? Má prevádzka verejného bazéna napr. v hoteli povinnosť mať plavčíka? Kto zodpovedá za prípadnú škodu, ktorá by mohla vzniknúť?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (21)

Súdny dvor Európskej únie z 9.7.2020 - Určenie náhrady škody v prípade stratenej batožiny

15.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Súdny dvor Európskej únie z 4.9.2014 - K výkladu pojmu „čas príletu“

25.9.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Súdny dvor Európskej únie z 19.11.2009 - Leteckí dopravcovia nie sú povinní platiť náhradu, ak preukážu, že zrušenie letu je spôsobené mimoriadnymi okolnosťami

22.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresný súd Bratislava II z 17.4.2013 - Technická porucha lietadla, ktorá spôsobí zrušenie alebo meškanie letu nie je mimoriadnou okolnosťou

22.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Ústavný súd ČR z 8.10.2015 - K náhrade škody za omeškanie letu z dôvodu stretu lietadla s vtákom

27.2.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Európsky súd pre ľudské práva z 12.3.2002 - Právo na náhradu nemajetkovej ujmy vs. dovolenka

25.2.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší správny súd ČR z 31.8.2011 - K neuplnej informacii o cene zajazdu

24.2.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd ČR z 28.2.2009 - Zodpovednosť cestovnej kancelárie za mylne podané informácie

23.2.2015

Bc. Monika Širilová

Všeobecné súdy z 20.5.2011 - Zmluva o obstaraní zájazdu vs. titul náhrady škody

23.2.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší správny súd ČR z 19.8.2010 - K cene pobytoveho zajazdu

23.2.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd ČR z 17.12.2008 - K zodpovednosti za škodu spôsobenou cestovnou kanceláriou z dôvodu porušenia záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy

23.2.2015

Bc. Monika Širilová

Súdny dvor Európskej únie z 4.9.2014 - Právo na náhradu škody v prípade veľkého meškania letov vs. trvanie omeškania

1.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 17.2.2010 - Zodpovednosť lyžiara na svahu

20.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 23.2.2005 - Pravidlá správania sa na svahu

20.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 18.7.2014 - Zaregistrovanie batožiny

19.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 26.2.2013 - Právo cestujúcich na náhradu pri meškaní lietadla

11.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 4.10.2012 - Odmietnutie nástupu do lietadla

11.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 10.1.2006 - Náhrady a pomoc cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla a v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov

9.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 16.1.2014 - Daň z pridanej hodnoty – Služby cestovných kancelárií

6.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 31.1.2007 - Nemajetková ujma a zodpovednosť cestovnej kancelárie

5.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Európsky súd pre ľudské práva z 16.2.2012 - Jürgen Blödel Pawlik proti HanseMerkur Reiseversicherung AG

5.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (3)

Splnomocnenie zákonného zástupcu dieťaťa na cestu do zahraničia v sprievode cudzej osoby

4.9.2020

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Žiadosť o udelenie schengenského víza

4.9.2020

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Žiadosť o udelenie národného víza

4.9.2020

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Register pojmov (45)

Apartmán

Zákonná definícia:
Apartmán je súbor dvoch alebo viacerých miestností na ubytovanie hostí. Jedna z týchto miestností spĺňa podmienky obývacej miestnosti. Súčasťou apartmánu je hygienické zariadenie. Apartmán v prípade apartmánového domu je vybavený kuchynkou alebo kuchynským kútom a možno ho nazvať i apartmánovým bytom.

Apartmánový dom

Zákonná definícia:
Apartmánový dom je ubytovacie zariadenie, ktoré je prevádzkované zvyčajne len v sezóne a poskytuje hosťom prechodné ubytovanie najmenej v piatich apartmánoch alebo v štúdiách.

Apartmánový hotel

Zákonná definícia:
Apartmánový hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel, ktoré poskytuje ubytovanie v apartmánoch. Pozostáva najmenej z ôsmich apartmánov. Hosťom poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela.

Botel

Zákonná definícia:
Botel je ubytovacie zariadenie hotelového typu umiestnené na trvalo zakotvenej lodi, ktoré má viac ako desať kajút. Kajuty môžu mať len stále lôžka.

Boutique hotel

Zákonná definícia:
Boutique hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel s nižším počtom izieb, ktoré sa spravidla nachádza v historických budovách, v domoch s architektonickým alebo umeleckým riešením. Zariadenie interiérov je luxusné až exkluzívne. Ako boutique hotel možno označiť iba hotel, ktorý spĺňa požiadavky najmenej hotela triedy ****.

Cestovná agentúra

Zákonná definícia:
Cestovná agentúra je podnikateľ, ktorý na základe živnostenského oprávnenia vykonáva služby podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom znení.

Cestovná kancelária

Zákonná definícia:
Cestovná kancelária je podnikateľ, ktorý na základe živnostenského oprávnenia organizuje, ponúka a predáva zájazdy a uzatvára zmluvu o obstaraní zájazdu. Cestovná kancelária v rámci živnostenského oprávnenia ďalej: a) organizuje kombinácie služieb, ponúka a predáva ich inej cestovnej kancelárii na účel jej ďalšieho podnikania, b) ponúka a predáva na základe individuálnej objednávky jednotlivé služby alebo ich kombinácie, c) sprostredkúva predaj jednotlivých služieb pre inú cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru alebo iné právnické osoby a fyzické osoby (dopravcov, prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, usporiadateľov kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí), d) sprostredkúva predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu; zmluva o zájazde sa v týchto prípadoch musí uzatvoriť v mene cestovnej kancelárie, pre ktorú sa zájazd sprostredkúva, a táto zodpovedá za plnenie zmluvy o zájazde, e) predáva veci súvisiace s cestovným ruchom, najmä vstupenky, mapy, plány, prospekty, cestovné poriadky, vytlačených sprievodcov a spomienkové predmety, f) organizuje, ponúka a predáva jednotlivé služby alebo ich kombinácie, ktoré sa neposkytujú dlhšie ako 24 hodín a nezahŕňajú ubytovanie cez noc, g) poskytuje činnosť sprievodcu v cestovnom ruchu.

Dependace hotela

Zákonná definícia:
Dependance hotela je vedľajšia budova bez vlastnej recepcie organizačne súvisiaca s hotelom, ktorý zabezpečuje pre dependance celý rozsah služieb zodpovedajúci príslušnej triede a nie je vzdialený viac ako 300 m. Dependance poskytuje iba ubytovanie.

Garni hotel

Zákonná definícia:
Garni hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel, ktoré poskytuje hosťom rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela, ale s rozsahom stravovania obmedzeným spravidla na podávanie raňajok.

Horský hotel

Zákonná definícia:
Horský hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel umiestnené v horskom teréne, nezriedka bez priameho napojenia na cestnú sieť.

Hotel

Zákonná definícia:
Hotel je ubytovacie zariadenie slúžiace na prechodné ubytovanie hostí, ktoré má viac ako desať izieb. Hosťom poskytuje okrem ubytovania, stravovania aj doplnkové služby, zábavné a spoločenské služby, služby obchodne cestujúcim a rekreačno-športové služby na aktívne trávenie voľného času.

Hotelová hala

Zákonná definícia:
Hotelová hala nadväzuje na vchod do hotela a zabezpečuje prvý kontakt s hosťom. V hotelovej hale je umiestnená recepcia, prípadne iné priestory na poskytovanie ďalších služieb. V hotelovej hale alebo v jej blízkosti sú umiestnené osobné výťahy, prípadne aj nákladné výťahy slúžiace na prepravu hostí a ich batožiny.

Chatová osada

Zákonná definícia:
Chatová osada je ubytovacie zariadenie na prechodné ubytovanie hostí výhradne v ubytovacích objektoch prevádzkovateľa v dvojlôžkových až štvorlôžkových izbách. Chatová osada môže byť vybudovaná ako: a) samostatný areál, ktorý spĺňa všetky náležitosti uvedené v tabuľkovej časti prílohy, b) súčasť kempingu, pre ktorú platia rovnaké klasifikačné znaky ako pre samostatný areál chatovej osady, ale vstupné priestory s recepciou a všetky ostatné zariadenia a vybavenosť sú spoločné, c) dependance hotelového zariadenia, ktoré poskytuje pre hostí ubytovaných v chatovej osade celý rozsah služieb zodpovedajúci príslušnej triede chatovej osady.

Kategória ubytovacieho zariadenia

Zákonná definícia:
Kategóriou ubytovacieho zariadenia je určenie druhu ubytovacieho zariadenia na základe splnených kritérií kategorizácie podľa klasifikačných znakov a fakultatívnych znakov ubytovacieho zariadenia.

Kemping

Zákonná definícia:
Kemping je ubytovacie zariadenie, ktoré vo svojom areáli umožňuje hosťom ubytovať sa vo vlastných mobilných ubytovacích zariadeniach, akými sú najmä stan, obytný príves, obytný automobil, alebo v mobilných a pevných ubytovacích objektoch prevádzkovateľa, akými sú najmä mobilný dom, bungalov, chata alebo zrub. Hosťom poskytuje okrem základnej hygienickej vybavenosti aj možnosť stravovania, rekreačno-športovú, kultúrno-spoločenskú a obchodnú vybavenosť v rozsahu príslušnej triedy. Kemping je umiestnený v prírodnom prostredí s trávnatými plochami, zeleňou a rovinatým terénom pod ubytovacími zariadeniami. Areál kempingu je oplotený alebo inak prírodne ohraničený s uzamykateľnou bránou alebo rampou a príjazd k nemu je umožnený verejnosti prístupnou cestou. Do tejto kategórie patrí aj minikemp, ktorý predstavuje doplnkové zariadenie, najmä k iným kategóriám ubytovacích zariadení alebo k reštauráciám a športovým areálom. Hostia minikempu využívajú ich cestné a parkovacie plochy, vstupné priestory a pohostinskú vybavenosť. Minikemp poskytuje hosťom ubytovanie vo vlastných ubytovacích zariadeniach hostí, najviac v dvadsiatich trvale označených kempingových jednotkách s elektrickými prípojkami, z ktorých časť môžu tvoriť kempingové parcely vybavené elektrickou, kanalizačnou a vodovodnou prípojkou na umiestnenie mobilných domov. V ďalšom minikemp spĺňa požiadavky najmenej kempingu triedy **.

Kongresový hotel

Zákonná definícia:
Kongresový hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel určené na realizovanie kongresových podujatí, a to najmä kongresov, zjazdov, konferencií alebo seminárov. Kongresový hotel je vybavený rokovacími priestormi, ktoré umožňujú variabilnosť ich použitia, a má technické podmienky na poskytovanie s tým súvisiacich služieb. Kongresový hotel z celkového minimálneho počtu bodov vo fakultatívnych znakoch spĺňa minimálny počet bodov stanovený špeciálne pre kongresové služby. Ako kongresový hotel možno označiť iba hotel, ktorý spĺňa požiadavky najmenej hotela triedy ***.

Kúpeľný hotel

Zákonná definícia:
Kúpeľný hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel. Nachádza sa v miestach, ktoré majú štatút kúpeľného miesta. Hosťom poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela s ponukou liečebnej starostlivosti. V kúpeľnom hoteli je k dispozícii lekár pre hostí. Ako kúpeľný hotel možno označiť iba hotel, ktorý spĺňa požiadavky najmenej hotela triedy ***.

Motel

Zákonná definícia:
Motel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel, ktoré sa spravidla buduje pri hlavných cestných trasách a diaľniciach. Hosťom zabezpečuje parkovanie motorového vozidla v areáli motela. Poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela.

Objednávateľ

Zákonná definícia:
Objednávateľ je: a) osoba, ktorá uzatvorí s cestovnou kanceláriou zmluvu o zájazde, b) osoba, v ktorej prospech sa zmluva o zájazde uzatvorila, c) osoba, na ktorú sa zájazd previedol za podmienok podľa Občianskeho zákonníka.

Obyvacia miestnosť

Zákonná definícia:
Obývacia miestnosť je časť ubytovacieho objektu, apartmánu alebo apartmánového bytu určená na denný pobyt hosťa, čomu zodpovedá jej vybavenie. V obývacej miestnosti nie sú umiestnené stále lôžka. Vo vykurovacom období sa vykuruje.

Odstúpenie od zmluvy

Zákonná definícia:
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa počíta odo dňa uzavretia zmluvy alebo zmluvy o budúcej zmluve. Ak je zmluva alebo zmluva o budúcej zmluve spotrebiteľovi odovzdaná neskôr ako v deň jej uzavretia, lehota na odstúpenie od zmluvy sa počíta odo dňa jej doručenia spotrebiteľovi alebo odo dňa jej osobného prevzatia spotrebiteľom.

Penzión

Zákonná definícia:
Penzión je jednoduché ubytovacie zariadenie hotelového typu najmenej s piatimi izbami a najviac so štyrmi stálymi lôžkami v izbe. Hosťom zabezpečuje podávanie raňajok, prípadne aj celodennú stravu a poskytuje základné služby.

Pohostinské odbytové stredisko

Zákonná definícia:
Pohostinské odbytové stredisko je samostatná organizačná časť ubytovacieho zariadenia, ktorá zabezpečuje stravovanie, občerstvenie, prípadne spoločenskú a zábavnú činnosť.

Poistenie zájazdu

Zákonná definícia:
Cestovná kancelária je povinná dohodnúť poistenie zájazdu, na ktorého základe vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku: a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu, b) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil, c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.

Predávajúci

Zákonná definícia:
Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Recepcia

Zákonná definícia:
Recepcia alebo prijímacia kancelária je priestor určený na prijímanie hostí a vybavovanie agendy s hosťami. Spravidla zabezpečuje služby a poskytuje informácie pre ubytovaných hostí.

Reštaurácia

Zákonná definícia:
Reštaurácia je pohostinské odbytové stredisko zabezpečujúce predovšetkým celodenné stravovanie hostí zahŕňajúce raňajky, obed a večeru.

Spotrebiteľ

Zákonná definícia:
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Sprievodca v cestovnom ruchu

Zákonná definícia:
Sprievodca v cestovnom ruchu je fyzická osoba, ktorá sprevádza objednávateľov a podáva v dohodnutom jazyku výklad o kultúrnom a prírodnom dedičstve a má odbornú spôsobilosť, na ktorú má osvedčenie o získanom vzdelaní. Sprievodca v cestovnom ruchu vykonáva činnosť v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom právnom vzťahu.

Štúdio

Zákonná definícia:
Štúdio je izba, ktorej súčasťou je kuchynský kút a hygienické zariadenie.

Táborisko

Zákonná definícia:
Táborisko je jednoduché sezónne ubytovacie zariadenie na ubytovanie hostí v ich vlastných ubytovacích zariadeniach. Areál táboriska je označený a prírodne ohraničený. Za zníženej viditeľnosti je centrálne osvetlený. Prijímanie hostí je zabezpečené na vyhradenom a vyznačenom mieste najmenej s osemhodinovou službou sústredenou v čase najväčšieho príchodu a odchodu hostí. Táborisko má prístupný zdroj pitnej vody a WC osobitne pre mužov a osobitne pre ženy. V táborisku sú určené miesta pre nádoby na odpadky a je zabezpečený ich pravidelný odvoz.

Trieda ubytovacieho zariadenia

Zákonná definícia:
Triedou ubytovacieho zariadenia je určenie minimálnych požiadaviek na vybavenie ubytovacieho zariadenia podľa jednotlivých kategórií a požiadaviek na úroveň a rozsah poskytovaných služieb spojených s ubytovaním podľa kritérií uvedených v prílohe vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried v platnom znení. Triedy sa označujú hviezdičkami od najnižšej triedy (*) po najvyššiu triedu (*****).

Turistická ubytovňa

Zákonná definícia:
Turistická ubytovňa je jednoduché ubytovacie zariadenie s väčším počtom lôžok v izbách. Hostia majú k dispozícii spoločné hygienické zariadenia.

Ubytovacie zariadenie

Zákonná definícia:
Ubytovacím zariadením sa rozumie budova, priestor alebo plocha, v ktorom sa verejnosti celoročne poskytuje za úhradu prechodné ubytovanie a s ním spojené služby. Ubytovacie zariadenie je aj sezónne ubytovacie zariadenie poskytujúce ubytovanie a s ním spojené služby najviac deväť mesiacov v roku.

Ubytovanie v súkromí

Zákonná definícia:
Ubytovanie v súkromí predstavuje ubytovanie hostí v izbách rodinných domov alebo je na tento účel poskytovaný celý objekt, najmä rodinný dom, prázdninový dom, rodinná chalupa alebo rodinná chata. Podľa toho je ubytovanie v súkromí poskytované v izbách alebo v objektoch. Do tejto kategórie ubytovania patrí aj prázdninový byt, pre ktorý platia klasifikačné znaky stanovené pre izbu a objekt takto: a) vybavenosť podľa objektu, b) hygienické zariadenie podľa izby, c) vstupné priestory podľa izby, d) výmena bielizne rovnako ako pre izbu alebo objekt.

Vybavenosť izieb

Zákonná definícia:
Vybavenosť izieb tvorí zariadenie a ďalšie doplnky slúžiace na spríjemnenie pobytu hostí, uľahčenie ich komunikácie a informovanosti.

Výmenný systém

Zákonná definícia:
Výmenným systémom je systém, prostredníctvom ktorého môže spotrebiteľ nadobudnúť právo užívať ubytovacie zariadenie alebo iné služby za to, že iným osobám dočasne poskytne prístup k právam, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení a do ktorého sa spotrebiteľ zapája za odplatu na základe zmluvy o účasti vo výmennom systéme.

Wellness hotel

Zákonná definícia:
Wellness hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel určené predovšetkým na špecifické prechodné pobyty spojené s odbornou starostlivosťou a rehabilitáciou hostí. Wellness hotel je vybavený funkčnými športovými a rekreačnými zariadeniami, ktoré sú hosťom k dispozícii. Wellness hotel ponúka racionálnu stravu. Wellness hotel hosťom poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela. Ako wellness hotel možno označiť iba hotel, ktorý spĺňa požiadavky najmenej hotela triedy ***. Wellness hotel spĺňa z celkového minimálneho počtu bodov vo fakultatívnych znakoch i minimálny počet bodov stanovený špeciálne pre wellness služby uvedené v siedmej časti fakultatívnych znakov.

Zájazd

Zákonná definícia:
Zájazd je vopred pripravená kombinácia najmenej dvoch z týchto služieb: a) doprava, b) ubytovanie, c) iné služby, ktoré nie sú doplnkom dopravy alebo ubytovania a tvoria významnú súčasť kombinácie služieb, napríklad stravovanie, zabezpečenie sprievodcu, spoločensko-kultúrny program alebo rekreačno-športový program, ak sa ponúkajú na predaj alebo sa predávajú za súhrnnú cenu, a ak sa služba poskytuje dlhšie ako 24 hodín, alebo ak zahŕňa ubytovanie cez noc. Za vopred pripravenú kombináciu služieb sa považuje kombinácia služieb pripravená najneskôr v momente uzavretia zmluvy. Za zájazd sa nepovažuje: a) kombinácia služieb predávaná inému podnikateľovi na účel jeho ďalšieho podnikania, b) individuálne zabezpečenie a uskutočnenie dopravy, predaj dopravných cenín, predaj vstupeniek na kultúrne, športové a iné podujatia a predaj sprievodcovských služieb, c) poskytovanie ubytovacích služieb subjektmi podnikajúcimi podľa osobitného predpisu, ktorých ubytovacie zariadenia sú zaradené do kategórií.

Zmluva o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení

Zákonná definícia:
Zmluvou o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení sa predávajúci zaväzuje, že spotrebiteľovi poskytne do užívania jedno alebo viac ubytovacích zariadení s možnosťou nocľahu na čas dlhší ako jedno pobytové obdobie, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú odplatu. Zmluva o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení sa uzatvára na čas dlhší ako jeden rok.

Zmluva o obstaraní zájazdu

Zákonná definícia:
Zmluvou o obstaraní zájazdu sa obstarávateľ (cestovná kancelária) zaväzuje, že objednávateľovi obstará vopred ponúkanú kombináciu služieb cestovného ruchu (zájazd), a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu. Zmluva musí mať písomnú formu alebo inú vhodnú formu a musí obsahovať: a) označenie zmluvných strán, b) charakteristiku zájazdu, najmä termín jeho začatia a skončenia, uvedenie všetkých poskytovaných služieb, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu, miesto a čas ich trvania; vymedzenie zájazdu možno nahradiť odkazom na číslo zájazdu alebo iné označenie v katalógu iba v tom prípade, ak katalóg obsahuje všetky tieto informácie a bol odovzdaný objednávateľovi, c) cenu zájazdu vrátane časového rozvrhu platieb a výšky preddavku, d) lehotu a spôsob, akým má objednávateľ uplatniť nároky plynúce z porušenia právnej povinnosti cestovnej kancelárie, e) výšku zmluvných pokút, ktoré je povinný objednávateľ cestovnej kancelárii uhradiť pri odstúpení od zmluvy v prípadoch určených týmto zákonom. Zmluva má ďalej obsahovať: a) ďalšie platby za služby, ktorých cena nie je zahrnutá v cene zájazdu, údaje o počte a výške týchto ďalších platieb, ak sú súčasťou zájazdu, b) ubytovanie, jeho názov, polohu, kategóriu a triedu, stupeň vybavenosti a hlavné charakteristické znaky, ak je súčasťou zájazdu, c) druh, charakteristiku a kategóriu dopravného prostriedku, údaje o trase cesty, ak je súčasťou zájazdu doprava, d) spôsob a rozsah stravovania, ak je súčasťou zájazdu, e) ak je realizácia zájazdu podmienená dosiahnutím minimálneho počtu účastníkov zájazdu, výslovné uvedenie tejto skutočnosti a lehotu, v ktorej najneskôr musí cestovná kancelária objednávateľa písomne informovať o zrušení zájazdu a o odstúpení od zmluvy z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu účastníkov zájazdu, f) ak sú dôvody na určenie podmienok, ktoré musí objednávateľ spĺňať, uvedenie týchto podmienok a lehotu, v ktorej môže objednávateľ oznámiť, že sa zájazdu namiesto neho zúčastní iná osoba, g) ďalšie skutočnosti, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú.

Zmluva o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb

Zákonná definícia:
Zmluvou o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb sa predávajúci zaväzuje, že spotrebiteľovi poskytne najmä zľavy alebo iné výhody pri ubytovaní, a to samostatne alebo v spojení s cestovnými službami alebo inými službami, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú odplatu. Zmluva o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb sa uzatvára na čas dlhší ako jeden rok.

Zmluva o sprostredkovaní ďalšieho predaja

Zákonná definícia:
Zmluvou o sprostredkovaní ďalšieho predaja sa predávajúci zaväzuje, že obstará spotrebiteľovi uzavretie zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení alebo zmluvy o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú odplatu vtedy, ak predaj sprostredkoval predávajúci.

Zmluva o účasti vo výmennom systéme

Zákonná definícia:
Zmluvou o účasti vo výmennom systéme sa predávajúci zaväzuje, že spotrebiteľovi umožní účasť vo výmennom systéme, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú odplatu.

Zmluva o zájazde

Zákonná definícia:
Zmluva o zájazde je spotrebiteľská zmluva. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.