E-komunikácia

Elektronická komunikácia je veľmi efektívny a rýchly prostriedok komunikácie medzi účastníkmi na celom svete. Elektronická komunikácia sa už neobmedzuje iba na komunikáciu medzi súkromnými osobami, ale postupne sa zavádza aj elektronická komunikácia s orgánmi verejnej správy, ktorá ma uľahčiť a zjednodušiť každodenný život bežných občanov, preto sa v tomto inštitúte budeme venovať obidvom formám elektronickej komunikácie.

Unikátny zdroj informácií sprostredkúvame aj prostredníctvom zásadných súdnych rozhodnutí slovenských a európskych súdov.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (13)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/EC zo dňa 15.3.2006 o uchovávaní údajov vytváraných alebo spracovávaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných služieb elektronických komunikácií alebo verejných komunikačných sietí a o zmene smernice 2002/58/ES Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/58/ES o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v odvetví elektronických komunikácií Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame v platnom znení Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. Zákon č. 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciách v platnom znení Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení Zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v platnom znení Zákon č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v platnom znení Zákon č. 305/2013 Z. z.o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) v platnom znení Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení Zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku v platnom znení Etický kódex reklamnej praxe

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (5)

Recenzia vs. Hate speech

12.11.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

V odbornom článku sa venujeme problematike vyjadrenia vlastného názoru formou recenzie na internete a jej následnému možnému postihu zo strany recenzovanej osoby. 

Elektronické schránky

1.7.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Prinášame Vám odborný článok o elektronických schránkach a o dokladoch požadovaných k ich zriadeniu a aktivácii.

Evidencia motorových vozidiel - Žiadosť o zmenu vlastníctva vozidla po ukončení leasingu elektronicky

15.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku prinášame informácie k elektronickým službám evidencie motorových vozidiel. Rozoberáme postup, ako elektronicky vykonať zmenu vlastníka vozidla v evidencii vozidiel. Klasickým a najčastejším prípadom zmeny vlastníctva vozidla je ukončenie dlhodobého prenájmu vozidla (leasing), kedy nedochádza k zmene držiteľa vozidla.

Integrované obslužné miesto občana

30.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa budeme venovať integrovaným obslužným miestam občana, ktoré slúžia na uľahčenie vybavovania úradných záležitostí.


Elektronický občiansky preukaz a jeho využitie

27.7.2015

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku chceme priblížiť elektronický občiansky preukaz a možné spôsoby jeho využitia.


Odborné stanoviská (5)

Spracúvanie osobných údajov v e-shope/Metodické usmernenie č. 1/2016

19.4.2016

Úrad na ochranu osobných údajov

 Prinášame Vám metodické usmernenie, ktoré vydal Úrad na ochranu osobných údajov k problematike spracúvania osobných údajov v e-shope. 

Metodické usmernenie č. 1/2013 k pojmu osobné údaje

24.11.2015

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Metodické usmernenia sú vydané v zmysle § 46 ods. 1 písm. m) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Účelom tohto metodického usmernenia je výklad pojmu osobné údaje.

Najčastejšie otázky k problematike Integrovaných obslužných miest

24.11.2015

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripravilo odpovede na najčastejšie otázky kladené k problematike Integrovaných obslužných miest.

Metodický pokyn na použitie odborných výrazov pre oblasť informatizácie spoločnosti

16.11.2015

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri výklade pojmov v oblasti informatizácie vydalo metodický pokyn  na použitie odborných výrazov pre oblasť informatizácie spoločnosti. 

Elektronická identifikačná karta (eID) - Odpovede na často kladené otázky

20.7.2015

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

V prílohe si môžete stiahnuť odborné stanovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, kde sú odpovede na najčastejšie kladené otázky súvisiace s elektronickým občianskym preukazom, ktorý sa ďalej nazýva aj elektronická identifikačná karta (eID).

Prípadové štúdie (7)

Zasielanie reklamy SPAM bez súhlasu príjemcu

20.8.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Môžu firmy zasielať na moju e-mailovú adresu svoju reklamu aj keď som od danej firmy nikdy nič nekupoval alebo som nedal na to súhlas? Ako sa voči tomu brániť?

Povinné čipovanie zvierat

19.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Sme povinní mať začipovaného psa?

Pravidlá reklamačnej lehoty v e-shope

9.12.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Kedy začína plynúť lehota reklamácie výrobku zakúpeného v internetovom obchode a následne zaslaného na reklamáciu poštou? Aká dlhá je reklamačná lehota?

Povinnosť e-shopu pri odstúpení od zmluvy alebo pri výmene tovaru

12.10.2016

JUDr. Henrieta Bicáková

Je e-shop povinný pri vrátení tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy zákazníkom preplatiť mu poštovné? Je to niekde zakotvené alebo si to môže e-shop určiť sám? Musí sa zákazníkovi pri výmene tovaru (ďalšia veľkosť, nepáči sa mu farba – jeho chyba) vrátiť poštovné?

Právo jednostrannej zmeny všeobecných obchodných podmienok

5.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

V súvislosti s registráciou na webovom portáli som mal vyjadriť súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami tohto portálu, kde bolo uvedené: „Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, zmeniť a dopĺňať tieto VOP vždy, keď si to prevádzkové a legislatívne zmeny vyžiadajú a to , na internetovej stránke www. ... .sk a budú nedeliteľnou súčasťou pôvodného znenia. Vyjadrením súhlasu užívateľa s týmito VOP vyjadruje užívateľ aj výslovný súhlas s uvedeným právom prevádzkovateľa na zmenu a doplnenie VOP.“ Je takéto znenie všeobecných obchodných podmienok v súlade so zákonom?

Ako sa brániť proti nevyžiadanej pošte „SPAMU“?

3.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

Denne dostávam do mojej mailovej schránky veľké množstvo nevyžiadanej pošty. Ako sa možno efektívne brániť proti nevyžiadanej pošte „SPAMU“?

Elektronické podanie odvolania na súd

1.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

Podal som voči rozsudku okresného súdu odvolanie elektronickou formou. Odvolací súd uznesením moje odvolanie odmietol. Odmietnutie odvolania odôvodnil jeho oneskoreným podaním, keďže rozsudok súdu prvého stupňa som prevzal 13. novembra 2015 a podľa odvolacieho súdu som odvolanie podal až 29. novembra 2015, hoci odvolacia lehota uplynula 28. novembra 2015. Nesúhlasím s názorom súdu, pretože odvolanie som odoslal elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom dňa 28. novembra 2015. Túto skutočnosť môžem doložiť aj protokolom o elektronickom podaní. Ako mám postupovať?


Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (4)

Súdny dvor Európskej únie z 15.9.2016 - K zodpovednosti majiteľa wifi prostredníctvom ktorej dôjde k porušeniu zákona

14.5.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 15.9.2016 -

14.5.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 18.8.2010 - Pojem elektronický podpis

18.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 25.11.2013 - Lehoda na podanie odvolania - okamih doručenia e-mailovej správy súdu

18.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Register pojmov (28)

Anonymizovaný údaj

Zákonná definícia:
Osobný údaj upravený do takej podoby, v ktorej ho nemožno priradiť dotknutej osobe, ktorej sa týka.

Bezpečná služba

Zákonná definícia:
Bezpečnou službou je: služba, ktorá za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok poskytovania nepredstavuje nebezpečenstvo alebo jej poskytovanie predstavuje pre spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia len minimálne nebezpečenstvo.

Biometrický údaj

Zákonná definícia:
Osobný údaj fyzickej osoby označujúci jej biologickú alebo fyziologickú vlastnosť alebo charakteristiku, na základe ktorej je jednoznačne a nezameniteľne určiteľná; biometrickým údajom je najmä odtlačok prsta, odtlačok dlane, analýza deoxyribonukleovej kyseliny.

Doména

Zákonná definícia:
V zmysle zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode sa doménou rozumie symbolická adresa v elektronickej komunikačnej sieti

eGovernment

Pojmová definícia:
eGovernment je spôsob zlepšenia verejných služieb, demokratických procesov a posilnenia podpory k verejným politikám prostredníctvom využívanie informačných a komunikačných technológií v kombinácií s organizačnými zmenami a novými zručnosťami

Elektronická adresa

Pojmová definícia:
Elektronickú adresu možno charakterizovať ako reťazec alebo kombináciu dekadických číslic, symbolov, písmen a doplňujúcich informácií, ktoré identifikujú špecifický koncový bod vo verejnej sieti alebo v pripojenej privátnej sieti.

Elektronická komunikačná sieť

Zákonná definícia:
Elektronická komunikačná sieť je funkčne prepojená sústava prenosových systémov, a ak je to potrebné, prepájacích alebo smerovacích zariadení, vrátane sieťových prvkov, ktoré nie sú aktívne, ktoré umožňujú prenos signálov po vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, vrátane družicových sietí, pevných sietí s prepájaním okruhov a s prepájaním paketov, internetu a mobilných pozemských sietí, sietí na rozvod elektrickej energie v rozsahu, v ktorom sa používajú na prenos signálov, sietí pre rozhlasové a televízne vysielanie a káblových distribučných systémov bez ohľadu na druh prenášaných informácií.

Elektronická služba

Pojmová definícia:
Elektronická služba je služba poskytovaná v elektronickej podobe pomocou informačno-komunikačných prostriedkov. 

Elektronické potvrdenie

Pojmová definícia:
Predstavuje spôsob potvrdenia uzavretia objednávky pomocou elektronických komunikačných prostriedkov zaväzujúce druhú stranu k plneniu. Elektronickým potvrdením môže byť napríklad potvrdenie prijatia a vybavovania objednávky e-mailom.

Elektronický obsah

Zákonná definícia:
Elektronickým obsahom sa na účely zákona 102/2014 Z.z. rozumejú dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe, najmä počítačové programy, aplikácie, hry, hudba, videá alebo texty.

Počítačový program

Zákonná definícia:
Súbor príkazov a inštrukcií použitých priamo alebo nepriamo v počítači. Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Neoddeliteľnou súčasťou počítačového programu je aj podkladový materiál potrebný na jeho prípravu.  

Podpísaný elektronický dokument

Zákonná definícia:
Elektronický dokument, pre ktorý bol vyhotovený elektronický podpis, ak je tento elektronický dokument dostupný spolu s elektronickým podpisom daného dokumentu.  

Spam

Pojmová definícia:
Nevyžiadaná elektronická správa (najmä e-mail) obťažujúca príjemcu, ktorý nemá s odosielateľom nijaký konsenzuálny vzťah, obvykle ako reklama nejakého výrobku alebo služby, rozosielaná zvyčajne naraz na väčší počet adries a s vyššou frekvenciou výskytu.  

Spim

Pojmová definícia:
Spam pre komunikačné prostredie, ktoré zasiela textové elektronické správy v reálnom čase.  

Spit

Pojmová definícia:
Spam šíriaci sa v prostredí IP telefónie.  

Súbor

Pojmová definícia:
Množina informácií uložená na nosiči dát, ktorá je označená názvom, dĺžkou a dátumom vzniku. Veľkosť súboru sa udáva v bytoch a ich násobkoch (kB, MB, GB atd.). Súbor je zároveň elektronickým ekvivalentom papierového dokumentu.  

Telekomunikačné zariadenie

Zákonná definícia:
Telekomunikačné zariadenie je technické zariadenie na vysielanie, prenos, smerovanie, príjem, prepojenie alebo spracovanie signálov šírených prostredníctvom vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami.

Ústredný portál verejnej správy

Pojmová definícia:
Ústredný portál verejnej správy je informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého je možné centrálne vykonávať elektronickú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci a pristupovať k spoločným modulom, a to najmä prostredníctvom siete internet 

Užívateľ

Pojmová definícia:
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá používa alebo požaduje poskytovanie verejne dostupnej služby. Za užívateľa sa obvykle považuje aj účastník a koncový užívateľ. 

Webová služba

Pojmová definícia:
Softvérový komponent, ktorý je navrhnutý na podporu sieťovej interakcie dvoch koncových zariadení (napr. PC).  

Webová stránka

Pojmová definícia:
Verejne on-line dostupné miesto na internete, sprístupňované prostredníctvom webového prehliadača a využívajúce protokol http prípadne https. 

Webové sídlo

Pojmová definícia:
Úplný a ucelený súbor webových stránok v správe jednej osoby; webová stránka tvorí jednu stranu webového sídla, ktorou je vizuálna obrazovka, a to aj v prípade, ak je zložená z viacerých rámov; webové sídlo má pridelenú minimálne jednu doménu.  

Zálohovanie dát

Pojmová definícia:
Vytváranie duplicitnej kópie dát. Môže byť vykonávané manuálne alebo automaticky. Duplicitná kópia slúži na obnovenie pôvodných dát, ak došlo k ich poškodeniu alebo zničeniu. 

Zariadenie na vytvorenie podpisu

Pojmová definícia:
Nakonfigurovaný softvér alebo hardvér, používaný na implementáciu dát na vytvorenie podpisu. 

Zaručený elektronický podpis

Zákonná definícia:
Elektronický podpis, pre ktorý platí: je vyhotovený pomocou súkromného kľúča, ktorý je určený na vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu, možno ho vyhotoviť len s použitím bezpečného zariadenia na vyhotovovanie elektronického podpisu, spôsob jeho vyhotovovania umožňuje spoľahlivo určiť, ktorá fyzická osoba zaručený elektronický podpis vyhotovila, na verejný kľúč patriaci k súkromnému kľúču použitému na vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu je vydaný kvalifikovaný certifikát.  

Zdieľanie

Pojmová definícia:
Spoločné používanie alebo súčasné spoločné používanie.  

ZIP formát; ZIP

Pojmová definícia:
Otvorený formát určený na bezstratovú kompresiu a archiváciu dát. 

Zraniteľné miesto

Pojmová definícia:
Slabina (slabé miesto) informačného systému využiteľná na spôsobenie škôd alebo strát útokom na informačný systém.