Občan

Človek sa stáva „skutočným občanom“ až vtedy, keď môže reálne slobodne presadzovať svoju vôľu a moc na základe svojbytnosti, svojprávnosti, rovnoprávnosti a plnoprávnosti, t.j. keď nie je iba pasívne „pod zákonom“ ale keď mu zákon umožňuje samostatne, slobodne, aktívne a tvorivo konať.

Aj keď ľudský život vzniká v prostredí súkromného života, celý občiansky život sa uplatňuje tak v súkromnej ako aj vo verejnej sfére. V tejto časti tak prinášame možnosti spoznania práv ako aj povinností prostredníctvom rôznych situácií z občianskeho života.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (18)

Všeobecná deklarácia ľudských práv Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (Oznámenie č. 120/1976 Zb.) Európsky Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd Listina základných práv a slobôd Charta základných práv Európskej únie Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v platnom znení Zákon č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v platnom znení Zákon č. 99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok v platnom znení Zákon č. 300/2005 Z.z. - Trestný zákon v platnom znení Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v platnom znení Zákon č. 83/1990 Zb.o združovaní občanov v platnom znení Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení Zákon č. 301/2005 Z. z.Trestný poriadok v platnom znení Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v platnom znení Zákon č. 5/2004 Z. z.o službách zamestnanosti v platnom znení Zákon č. 40/1993 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom občianstve Slovenskej republiky v platnom znení Zákon č. 378/2015 Z.z. o dobrovoľnej vojenskej príprave v platnom znení Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 380/2015 Z.z. o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy, na jej výkon a na zaradenie do aktívnych záloh a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby v platnom znení

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (11)

Povinnosť odôvodňovania rozhodnutí o pobyte cudzincov v SR

14.3.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Definíciu pojmu cudzinec upravuje ustanovenie §2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení (ďalej ako „zákon o pobyte cudzincov“), v zmysle ktorého sa „za cudzinca považuje každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky.“ Slovenské cudzinecké právo sa riadi princípom dodržiavania základných práv a slobôd. Jedným z jeho prejavov je aj povinnosť štátu umožniť cudzincom prístup k súdnej ochrane a s tým súvisiace právo obhajoby v konaní pred súdom. Uvedené naberá na význame v prípade zamietavého rozhodnutia o žiadosti cudzinca, ktorou chcel po právnej stránke svoj pobyt na území SR zlegalizovať.

Uloženie vyššej sankcie aj po zaplatení blokovej pokuty?

1.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Ako postupovať v situácií, keď dopravná nehoda bola policajtmi vyhodnotená ako priestupok, účastníci sa zhodli na zavinení, vodič uznal svoju vinu a zaplatil blokovú pokutu a následne po uplynutí pár mesiacov bol obvinený z trestného činu ublíženia na zdraví ?

Pokutovanie vodičov za hrubé správanie sa v cestnej premávke

19.3.2018

Mgr. Monika Ivanová

Vodiči často používajú rôzne „vulgárne gestá“ v cestnej premávke. Je možné postihovať aj takéto konanie?

Úvod k novej právnej úprave osobných údajov

22.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Dňa 29. novembra 2017 Národná rada Slovenskej republiky schválila nové znenie zákona o ochrane osobných údajov, ktorý vznikol za účelom zosúladenia vnútroštátneho práva s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (tzv. General Data Protection Regulation alebo ako ho aj skrátene budeme ďalej označovať "GDPR"). GDPR predstavuje za posledných 20 rokov najvýznamnejší legislatívny zásah v oblasti osobných údajov, pričom zasahuje široké spektrum subjektov práva, a to vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Nariadenie a rovnako aj zákon o ochrane osobných údajov nadobudnú účinnosť k 25. 5. 2018.

GDPR si nevyžadovalo tvorbu nového zákona, no ponechalo členským štátom voľnosť pri vlastnej úprave niektorých ustanovení. Zákon o ochrane osobných údajov teda implementuje priamo GDPR do nášho právneho poriadku, no obsahuje aj svoju špecifickú právnu úpravu na miestach, kde mu splnomocňovacie ustanovenia GDPR dovolia. Tieto dva veľké legislatívne materiály predstavujú novú a zložitú právnu problematiku, ktorá sa môže javiť ako nejasný a nezrozumiteľný text s množstvom podmienok. Preto sme sa rozhodli pre našich používateľov pripraviť sieť odborných článkov, ktoré pomôžu pochopiť zmeny doterajšej úpravy osobných údajov .

Elektronické schránky

1.7.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Prinášame Vám odborný článok o elektronických schránkach a o dokladoch požadovaných k ich zriadeniu a aktivácii.

Podpora petície v elektronickej podobe

15.6.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na možnosť fyzických a právnických osôb podporiť zostavenú petíciu elektronicky.

Podmienky pre získanie preukazu ZŤP pre dieťa alebo dospelú osobu

9.9.2015

Mgr. Ivana Gumanová

Zmyslom tohto odborného článku je priblížiť spôsob získania preukazu ZŤP pre osoby a deti s ťažkým zdravotným postihnutím. 

Postup krokov v súvislosti s úmrtím osoby

13.8.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V odbornom článku prinášame pre príbuzných zosnulého postup krokov v súvislosti s úmrtím osoby, najmä obstaranie pohrebu ako jednej z foriem pochovávania zosnulého.

Utečenci a základné povinnosti štátu

6.8.2015

Mgr. Ivana Gumanová

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na práva a povinnosti štátu voči utečencom.

Právo na dobrú správu vecí verejných

30.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme podstate a uplatňovaniu princípov dobrej správy vecí verejných v podmienkach Slovenskej republiky. 

Elektronický občiansky preukaz a jeho využitie

27.7.2015

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku chceme priblížiť elektronický občiansky preukaz a možné spôsoby jeho využitia.


Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (22)

Rešpektovanie odmietnutia resuscitácie pri dopravnej nehode

23.4.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Môžem nosiť v peňaženke lístok s tým, že odmietam resuscitáciu (napr.: pri dopravnej nehode)? Budú to záchranári rešpektovať?

Umiestnenie osoby do protialkoholickej liečebne

29.1.2018

JUDr. Adriána Kováčová

Je možné osobu závislú na alkohole umiestniť proti jej vôli do liečebne?

Vrátenie vodičského preukazu po recidíve

15.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Dostal som trest zákazu činnosti, na základe ktorého mi odobrali vodičský preukaz. Po uplynutí polovice trestu mi bol vrátený v skúšobnej dobe, v ktorej som sa ale dopustil recidívy. Je možné si znovu pýtať vrátenie vodičského preukazu? 

Práva osôb pri predvedení na policajnú stanicu

8.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Bol som zaistený, pričom mi príslušník policajného zboru nedovolil telefonát, porušil moje právo? Aké sú moje práva?

Zmeškanie kontroly zo Sociálnej poisťovne

4.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Počas mojej práceneschopnosti som zmeškal kontrolu zo sociálnej poisťovne. Plynú z toho pre mňa negatívne dôsledky? Je možné Sociálnu poisťovňu kontaktovať a vysvetliť jej dôvod nedodržiavania liečebného režimu? 

Neoznámenie krivej výpovede

20.11.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Môžem podať trestné oznámenie pokiaľ mám vedomosť, že istá osoba krivo vypovedala? Aké by pre ňu boli následky? Čo v prípade ak takéto konanie neoznámim? Dopustila by som sa aj ja trestného činu? 

Zakázané poplatky za balenie jedla

6.11.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Môžu nám v reštaurácii účtovať poplatky za obaly na jedlo? 

Zahladenie odsúdenia podmienečného trestu

27.10.2017

Bc. Štefánia Čubáková

Je možné, aby sa podmienečné tresty z registra trestov po nejakom čase vymazali? Aká dlhá je to doba a čo treba pre to urobiť?

Rodičovský príspevok a výkon práce

13.9.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Zamestnankyňa má uzavretý pracovný pomer na dobu neurčitú, je na rodičovskej dovolenke a poberá rodičovský príspevok. Môže mať uzatvorenú pracovnú zmluvu aj v inej organizácii, a zároveň poberať rodičovský príspevok?

Postup voči nedisciplinovanému držiteľovi psa

2.6.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Susedove psy sa pohybujú voľne po okolí a ohrozujú okoloidúcich. Požiadali sme ich aby psov nepúšťali a mali ich na vôdzke, avšak bezúspešne. Na koho sa môžme obrátiť?

Uzatvorenie darovacej zmluvy nevidiacou osobou

15.5.2017

g_Henrieta Pregova

Ak chce fyzická osoba – nevidiaci, darovať byt, je potrebné pri podpisovaní darovacej zmluvy dodržať nejaké osobitné podmienky?

Vedenie optickej siete internetu cez cudziu nehnuteľnosť

9.5.2017

g_Henrieta Pregova

Vlastním pozemok mimo zastavaného územia obce. Za účelom zabezpečenia internetového pripojenia v obci poskytovateľ internetových služieb plánuje viesť optické káble aj po mojom pozemku. Môže to urobiť, ak s tým nesúhlasím? Ak áno, mám právo na nejakú finančnú kompenzáciu? Aké sú moje práva a aké sú povinnosti poskytovateľa internetových služieb? 

Rozsah nazerania do spisu účastníkom stavebného konania

21.4.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Účastník stavebného konania má záujem nazrieť do spisu a vytvoriť si kópie všetkých materiálov. Do akej miery mu to má byť umožnené? Akým spôsobom treba zabezpečiť ochranu osobných údajov ďalších účastníkov konania?

Nahliadnutie do zbierky listín katastra nehnuteľností

7.4.2017

g_Henrieta Pregova

Keďže som sa po dlhšiu dobu zdržiavala v zahraničí, splnomocnila som svoju sestru, aby v mojom mene predala chatu, ktorú som mala na Slovensku vo výlučnom vlastníctve. Sestra v mojom mene podpísala kúpnu zmluvu a na jej účet aj bola zaslaná kúpna cena. Sestra mi však neodovzdala kúpnu zmluvu a suma, ktorú mi za byt poslala, je nižšia ako tá, ktorú som s novým vlastníkom pôvodne dohodla ja. Sestra tvrdí, že suma, ktorú mi poslala, bola uvedená ako kúpna cena v zmluve. Chcem sa o tom presvedčiť. Môžem sa nejakým spôsobom dostať ku kúpnej zmluve, keď už nie som vlastníčkou daného bytu, pretože došlo k zmene zápisu vlastníka v katastri nehnuteľností?

Dočasné pridelenie zamestnanca

28.3.2017

g_Henrieta Pregova

Som zamestnaná v spoločnosti, ktorá úzko spolupracuje s inou spoločnosťou v inom meste. Zamestnávateľ mi ponúkol možnosť, aby som dočasne pracovala v tejto partnerskej spoločnosti po dobu, kým zamestnankyňa, ktorá tam inak pracuje, bude na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. Je možné sa so zamestnávateľom na takejto dočasnej zmene dohodnúť bez toho, aby to ovplyvnilo trvanie môjho pracovného pomeru u môjho pôvodného zamestnávateľa? Ak áno, na aký dlhý čas?

Je nevyhnutná kolaudácia prístupovej cesty pred kolaudáciou rodinného domu?

24.2.2017

g_Henrieta Pregova

Je potrebné, aby pred kolaudáciou rodinného domu bola skolaudovaná prístupová cestu k nemu? Rodinný dom je dokončený, avšak prístupová cesta nie je opatrená finálnou vrstvou zo zámkovej dlažby, nakoľko v susedstve sa stavia viac rodinných domov a mám obavu, že ťažké mechanizmy by prejazdom po ceste túto zámkovú dlažbu zničili.

Dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie

3.2.2017

g_Henrieta Pregova

Ak fyzickej osobe chýba doba dôchodkového poistenia pre vznik nároku na dôchodok, je možné zaplatiť sociálne poistenie aj spätne? Za akých podmienok? 

Poplatková povinnosť diskdžokeja na rodinnej oslave

10.1.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Aké poplatkové povinnosti má diskdžokej hrajúci na rodinnej oslave v reštaurácii?

Platenie koncesionárskych poplatkov a premlčanie práva na ich úhradu

22.12.2016

g_Henrieta Pregova

Som konateľom firmy, ktorej sídlo je v mieste môjho trvalého bydliska. Mám povinnosť platiť koncesionárske poplatky dvojmo - ako fyzická osoba a aj ako firma – právnická osoba?

Je v poriadku, ak si Rozhlas a televízia Slovenska voči mne uplatňuje zaplatenie koncesionárskych poplatkov aj za roky 2008 a 2009?

Ochrana pred fajčiarmi na zastávkach MHD

20.9.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Ako sa môžem brániť pred fajčiarom na zastávke MHD v prípade, že ani po ústnom upozornení neprestane fajčiť?

Preukázanie nadobudnutia československého štátneho občianstva u osoby narodenej v Podkarpatskej Rusi

2.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Vedeli by ste mi pomôcť preukázať československé štátne občianstvo mojich rodičov, ktorí sa narodili v roku 1938 na Podkarpatskej Rusi, pričom ich rodičia, t.j. moji starí rodičia boli v tom čase občanmi Československej republiky?

Neohlásenie pobytu občana v zahraničí vs. doručovanie v stavebnom konaní

3.8.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Účastník stavebného konania nezanechal na pošte v mieste trvalého bydliska adresu kam má byť doručovaná jeho pošta, nakoľko je dlhodobo mimo územia SR. Dnes sa domáha zrušenia stavebného povolenia, že sa nemohol vyjadriť v rámci stavebného konania na susednom pozemku.

Ako máme konať?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (32)

Súdny dvor Európskej únie z 7.8.2018 - Autorské práva k fotografii uverejnenej na internete

15.8.2018

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd v Nitre z 4.4.2018 - K napomáhaniu pri objasňovaní trestnej činnosti páchateľom

8.6.2018

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 17.4.2018 - Uplatnenie náhrady nemajetkovej ujmy po smrti jedného z účastníkov dopravnej nehody

28.5.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd v Nitre z 10.4.2018 - Povinnosť platby úrokov z omeškania z dôvodu nezaplatenia faktúr za odber zemného plynu

28.5.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 12.9.2017 - Neuvedenie variabilného symbolu v platobnom príkaze na úhradu súdneho poplatku nemôže mať za následok zastavenie súdneho konania

7.5.2018

Mgr. Monika Ivanová

Európsky súd pre ľudské práva z 13.1.2015 - Právo na spravodlivé a verejné prejednanie veci

23.4.2018

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 7.5.2014 - K možnosti spáchať priestupok voči sebe

19.3.2018

Mgr. Monika Ivanová

Európsky súd pre ľudské práva z 15.11.2016 - Vo veci Dubská a Krejzová vs. Česká republika - o porušení práva na ochranu súkromia

4.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd Trnava z 2.4.2014 - Náhrada škody za dodanie nekvalitnej vody

20.11.2017

Bc. Štefánia Čubáková

Ústavný súd SR z 22.9.2016 - Prípadná porucha elektronického systému nemôže byť v neprospech osoby, ktorá tento úkon urobila v zákonnej lehote

30.10.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd v Prešove z 3.4.2014 - Zlá finančná situácia vs. možnosť cestovať v MHD bez platného cestovného lístka

30.10.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 24.2.2016 - Produkty z domácej zabíjačky sú určené výlučne pre súkromnú spotrebu chovateľa

25.9.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 26.10.2016 - Zákonné podmienky pre udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky musia byť splnené nielen v čase podania žiadosti, ale aj v čase rozhodovania o nej.

24.7.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 22.5.2017 - Podanie žiadosti zaisteného štátneho príslušníka tretej krajiny o azyl je novou skutočnosťou, ktorú správny orgán reflektuje a neponechá bez povšimnutia

2.7.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Krajský súd v Trenčíne z 28.6.2017 - Nevykonanie dokazovania v rozsahu predkladanom obžalovaným nie je porušením práva na obhajobu

2.7.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd SR z 26.1.2017 - K nemožnosti použiť nahrávku vyhotovenú bez súhlasu obvineného ako dôkaz v konaní o priestupku

25.6.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Krajský súd v Bratislave z 30.3.2017 - Povinnosť osvedčiť danosť nároku pre nariadenie neodkladného opatrenia

25.6.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Krajský súd v Bratislave z 26.4.2017 - Ponechanie žiadateľa o azyl v zaistení napriek podaniu žiadosti o azyl je hospodárnejším postupom

11.6.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Krajský súd v Bratislave z 16.5.2017 - Vznik nároku na zaplatenie provízie v Sprostredkovateľskej zmluve

11.6.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd SR z 3.6.2014 - Príčinou vymrštenia kameňa, ktorý narazí do čelného skla iného vozidla, je prevádzka motorového vozidla

15.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd SR z 14.6.2016 - Deti by nemali byť postihované za imigračný status svojich rodičov

9.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd SR z 23.11.2016 - Automatické právo občana iného štátu na udelenie štátneho občianstva SR neexistuje

2.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd ČR z 20.1.2010 - Povinnosť mať ochrannú prilbu ako prostriedok odvrátenia škody

21.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd ČR z 27.6.2012 - K pomernému rozdeleniu zodpovednosti za škodu

21.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Vrchní soud v Olomouci z 16.7.2015 - Príbuzenststvo vs. osoby blízke obchodnej spoločnosti

20.2.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Krajský súd v Trenčíne z 30.6.2016 - K posudzovaniu účelnosti vynaložených trov konania a plnenia trov

14.2.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd SR z 20.4.2011 - Čiastočná neplatnosť právneho úkonu sa vylúči, ak sa dôvod neplatnosti týka podstatnej náležitosti

25.10.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 31.3.2016 - Postup správneho orgánu pri udelení štátneho občianstva

4.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 31.3.2016 - Námietka premlčania v rozpore s dobrými mravmi

9.5.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 19.11.2015 - Rozhodovanie Centra právnej pomoci

11.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 17.12.2015 - Nárok na poskytnutie právnej pomoci

31.3.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 8.2.2011 - K vymedzeniu verejnej správy ako službe verejnosti

30.7.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (6)
Register pojmov (11)

Bydlisko

Zákonná definícia:
§ 12, 468/2002 Z. z. (2) Bydliskom na území Slovenskej republiky sa na účely tohto zákona rozumie trvalý pobyt 11) na území Slovenskej republiky, prípadne dlhodobý pobyt alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky na základe povolenia podľa osobitného predpisu; 12) u štátnych občanov Slovenskej republiky s dlhodobým pobytom alebo trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky je ním ohlásený prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a u štátnych príslušníkov členských štátov Európskych spoločenstiev (ďalej len „členský štát") s bydliskom v členskom štáte je ním povolenie na prechodný pobyt.

Pojmová definícia:
Bydlisko je miesto ,kde sa fyzická osoba zdržiava s úmyslom tam trvalo bývať.

Byt

Zákonná definícia:
§ 2, 165/1998 Z. z. Bytom je súbor miestností a priestorov so spoločným uzavretím, ktorý svojím stavebno-technickým a funkčným usporiadaním a vybavením spĺňa požiadavky na trvalé bývanie.5) § 2, 182/1993 Z. z. Bytom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky. § 43b, 50/1976 Z. z. Byt je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie.

Centrálna ohlasovňa

Zákonná definícia:
Centrálna ohlasovňa je informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého občan môže hlásiť pobyt a žiadať potvrdenie o pobyte ohlasovňu, ktorá je pripojená na centrálnu ohlasovňu. Správcom centrálnej ohlasovne je ministerstvo. Ministerstvo zverejňuje zoznam ohlasovní pripojených na centrálnu ohlasovňu na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli verejnej správy.

Občan

Zákonná definícia:
zakonna definicia

Pojmová definícia:
Občan je základnou jednotkou štátu, pričom štát právnym poriadkom občanovi priznáva a garantuje určité práva a slobody.

Oprávnený občan

Zákonná definícia:
„oprávnený občan“, rozumie sa ním občan, ktorý je podľa príslušného volebného zákona oprávnený voliť do Českej národnej rady alebo do Slovenskej národnej rady a má preto hlasovacie právo v referende

Pobyt občana v zahraničí

Zákonná definícia:
Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

Prechodný pobyt

Zákonná definícia:
Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.

Register

Zákonná definícia:
Register je informačným systémom verejnej správy, ktorý obsahuje súbor údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky, na ktorých základe možno osobu identifikovať, zistiť jej pobyt a vzťahy k iným osobám, ako aj ďalšie administratívne údaje vymedzené týmto zákonom.

Register fyzických osôb

Zákonná definícia:
Register fyzických osôb je základný register verejnej správy, ktorý obsahuje súbor údajov o fyzických osobách podľa § 23b. Správcom registra fyzických osôb je ministerstvo.

Sloboda združovania

Pojmová definícia:
Sloboda združovať sa je výsledkom ideologického prúdu, ktorý sa postupne uplatňuje v pozitívnom práve. Je determinovaná aj vývojom vzťahov tretieho sektora a štátu.Predstavuje vyrovnávajúce závažie princípov demokracie, pretože štát na spoločenský vývoj a potreby reaguje s oneskorením. Je možné vidieť činnosti vykonávané združeniami s predstihom oproti činostiam štátu v rámci daného vývoja. Sloboda združovania tak predstavuje aj faktor inovatívnosti.

Trvalý pobyt

Zákonná definícia:
Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt