Práva detí

Inštitút sa zaoberá právami a povinnosťami detí, ktoré majú osobité právne postavenia vo všetkých právnych vzťahoch. Životné situácie prinášajú rôzne situácie, kedy dieťa bude bodom záujmu a ochrany z pohľadu práva. Dôležitým faktorom je rozumová a vôľová vyspelosť, ktorá súvisí s právnou zodpovednosťou detí v právnych vzťahoch, pričom tá je u každého jedinca individuálna.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (25)

Všeobecná deklarácia ľudských práv Listina základných práv a slobôd Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Oznámenie č. 119/2001 Z.z.) Medzinárodný dohovor na ochranu všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím Charta základných práv Európskej únie Dohovor o právach dieťaťa (Oznámenie č. 104/1991 Zb.) Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa, o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii (Oznámenie č. 424/2004 Z.z.) Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v platnom znení Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v platnom znení Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v platnom znení Zákon č. 300/2005 Z.z. - Trestný zákon v platnom znení Zákon č. 301/2005 Z.z. - Trestný poriadok v platnom znení Zákon č. 564/2001 Z.z. o verejnom ochrancovi práv v platnom znení Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v platnom znení Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zborev platnom znení Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v platnom znení Zákon č. 311/2001 Z.z. - Zákonník práce v platnom znení Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení Zákon č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave v platnom znení Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v platnom znení Vyhláška MS SR č. 207/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých v platnom znení

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (12)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (9)

Určenie materstva a otcovstva

21.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Prinášame Vám odborný článok ohľadom určovania materstva a otcovstva k dieťaťu.

Právo dieťaťa na prítomnosť rodiča počas hospitalizácie

20.2.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

V odbornom článku Vám prinášame informácie o práve dieťaťa na prítomnosť rodiča počas hospitalizácie a podmienkach jeho uplatnenia.

Osobný bankrot časť III.

10.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Pokračovanie odborného článku na tému Osobný bankrot.

Osobný bankrot časť II.

10.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

V tomto odbornom článku nadviažeme na úvodný proces osobného bankrotu a budeme sa ďalej venovať jednotlivým etapám, ktoré nasledujú ďalej počas osobného bankrotu.

K zmene priezvisku dieťaťa aj napriek nesúhlasu jedného z rodičov

3.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V praxi bývalých partnerov majúcich spolu dieťa je bežná situácia, keď jeden z partnerov trvá aj napriek nesúhlasu druhého rodiča – bývalého partnera na zmene priezviska spoločného dieťaťa. Zmyslom tohto odborného článku je bližšie zodpovedať na otázku, za akých hmotnoprávnych predpokladov môže dôjsť k nahradeniu nesúhlasu jedeného z partnerov rozhodnutím súdu, t.j. k udeleniu súhlasu súdu na podanie žiadosti na zmenu priezviska dieťaťa.

Podmienky pre získanie preukazu ZŤP pre dieťa alebo dospelú osobu

9.9.2015

Mgr. Ivana Gumanová

Zmyslom tohto odborného článku je priblížiť spôsob získania preukazu ZŤP pre osoby a deti s ťažkým zdravotným postihnutím. 

Umiestnenie dieťaťa s autizmom na základnú školu

10.7.2015

Mgr. Ivana Gumanová

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme problematike umiestňovania detí s autizmom na základnú školu.

Nález ÚSSR k povinnej účastí detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie

27.1.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zámerom tohto článku je poukázať na tie časti nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 24/2014-90, v rámci ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky poskytol výklad k  štvrtej referendovej otázke, predmetom ktorej bolo posúdenie, či zúženie predmetu vzdelávania len na základe právneho úkonu rodiča alebo dieťaťa môže zasahovať do podstaty a zmyslu základného práva na vzdelanie. Zjednodušené povedané, predmetom štvrtej referendovej otázky je posúdenie, či rodič môže zabrániť vyučovaniu svojho dieťaťa v oblasti sexuálneho vzdelávania a eutanázie v rámci školského vzdelávacieho programu. 

Dispozícia s nožom u žiaka školy

25.11.2013

JUDr. Peter Bellás

Aký postup zvoliť v prípade, ak dôjde k nájdeniu noža u žiakov ako si ho ukazujú v škole? Je potrebné túto udalosť hlásiť polícií?

Odborné stanoviská (2)

SNSLP- Účasť žiakov a pedagógov na podujatí náboženského charakteru

7.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Ľudskoprávny prístup pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch

17.6.2021

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

Verejná ochrankyňa práv preskúmala dodržiavanie práv žien počas pôrodov. Výsledky prieskumu poukazujú na to, že aj napriek zlepšeniam v niektorých oblastiach, napríklad vo vzťahu k vnímaniu správania zdravotníckeho personálu k rodičkám, zdravotná starostlivosť pri pôrodoch v plnej miere nezohľadňuje vedecký a lekársky vývoj pri plnom rešpektovaní práv žien. Najzávažnejšie sú zistenia vo vzťahu k porušovaniu práva na ochranu súkromia, práva na informovaný súhlas, na ochranu ľudskej dôstojnosti, rešpektovanie telesnej integrity a psychickej integrity, ako aj na dodržiavanie práva užívať plody vedeckého pokroku a jeho využitia.

Prípadové štúdie (10)

Zápis zmeny priezviska dieťaťa po rozvode rodičov

11.11.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Ako mám vybaviť zmenu priezviska detí po rozvode ak chcem, aby používali priezvisko matky?

Ženské priezvisko bez koncovky „-ová“

31.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Plánujeme dať dieťaťu meno, ktoré nie je v slovenskom kalendári, a zároveň priezvisko, ktoré nebude mať koncovku „ová“. Je matrika povinná nám zapísať meno a priezvisko podľa nášho želania?

Povinnosť nahradiť škodu na motorovom vozidle spôsobenú dieťaťom

15.11.2016

g_Henrieta Pregova

Dcéra narazila bicyklom do auta pani, ktorej vznikla menšia škoda ale povedala, že škodu si od nás nenárokuje. Prišiel nám ale list od havarijnej poisťovne pani a poisťovňa žiada od nás preplatiť vzniknutú škodu. Sme povinní ju uhradiť?

Nadobudnutie dedičstva maloletým

21.10.2016

JUDr. Henrieta Bicáková

Aké sú povinnosti rodičov dieťaťa, keď dom zdedí ich malé dieťa? Musia vyplácať ostatných dedičov a pravidelne platiť daň z dedičstva?

Monitorovanie priestorov školy kamerovým systémom

17.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Môže škola umiestniť kamery v spoločných priestoroch školy (jedáleň, chodby) a v triedach pri vyučovaní? Potrebuje na to súhlas od rodičov detí?

 

Určenie otcovstva dieťaťa nezosobášených rodičov

15.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Je povinnosťou rodičov, ktorí nie sú manželia urobiť ešte pred pôrodom vyhlásenie otca o uznaní otcovstva?

Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom

11.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Dcéra ukončila štúdium na Strednom odbornom učilišti v odbore kuchár, je matkou maloletej dcéry a žije so svojom partnerom v spoločnej domácnosti, teda podľa môjho názoru je schopná samostatne sa živiť. Rozhodla sa, že si urobí ešte 2 ročné nadstavbové štúdium s maturitou. Som ako otec povinný plniť si vyživovaciu povinnosť keď dcéra už ukončila štúdium a dorába si ďalšie?

Úprava rodičovských práv

11.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Po rozvode manželstva bol náš maloletý syn zverený do osobnej starostlivosti matke, pričom súd rozhodol, že zároveň bude maloletého zastupovať a spravovať jeho majetok. Taktiež určil výživné na maloletého syna a upravil styk otca so synom. Stratil som tým pádom právo zastupovať a spravovať majetok svojho dieťaťa? 

Vedenie domácich zvierat po cestnej komunikácii

6.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Som chovateľ domácich zvierat – koní. Potreboval som previesť dva kone a jeden kôň sa vyvliekol z vôdzky a ušiel na cestnú komunikáciu. Na cestne komunikácii sa nachádzal motocyklista, ktorý nespomalil a zrazil sa s mojim koňom. Teraz si žiada náhradu škody avšak podľa môjho názoru sa mohol zrážke vyhnúť, keby prispôsobil svoju jazdu, pretože videl už z diaľky, že na ceste sa pohybuje kôň. Som povinný mu túto škodu nahradiť?

Narodenie trojičiek a zabezpečenie sociálnej pomoci obcou

7.8.2015

Mgr. Ivana Gumanová

Akou formou môže obec zabezpečiť opatrovateľskú službu alebo inú pomoc rodine, ktorej sa o pár mesiacov narodia trojičky ?
Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (35)

Schopnosť sám sa živiť počas externého štúdia strednej školy

12.12.2023

Alexandra Močárová

Popretie otcovstva niekoľko rokov po narodení dieťaťa a otcovstvo z právneho hľadiska

4.8.2023

Simon Čačaný

Zohľadnenie dôb starostlivosti o dieťa v inom členskom štáte

26.7.2022

Mgr. Helena Laposová

Diskriminácia migrujúcich pracovníkov vs. rodinné prídavky

29.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Obnovenie spolužitia rodičov a neúčinnosť rozhodnutia o zverení dieťaťa do výchovy

26.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Vykonanie umelého oplodnenia po smrti jedného z manželov

16.11.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Ústavný súd SR z 19.9.2018 - Rodičovské práva v kontexte najlepšieho záujmu dieťaťa

20.9.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Najvyšší súd SR z 22.11.2017 - Dôkaz o neschopnosti platiť výživné

14.6.2018

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd Trnava z 31.5.2013 - K zastupovaniu maloletých kolíznym opatrovníkom

5.2.2018

JUDr. Katarína Kováčiková

Krajský súd v Žiline z 13.10.2014 - Zmena priezviska vs. Rozvoj bližšieho vzťahu rodiča s dieťaťom

10.11.2017

Bc. Štefánia Čubáková

Krajský súd v Bratislave z 25.4.2017 - Konflikt rodičov nemôže byť na ujmu maloletého dieťaťa

19.6.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Krajský súd v Trnave z 3.5.2017 - Výška výživného je ovplyvňovaná faktormi na strane oprávneného aj na strane povinného

19.6.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Krajský súd v Trnave z 3.5.2017 - Právo dieťaťa na pokojné a harmonické rodinné prostredie

4.6.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Krajský súd v Trnave z 26.4.2017 - Nie sú rozhodujúce záujmy, potreby a ciele rodičov, ale záujem maloletých detí

4.6.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd SR z 14.6.2016 - Deti by nemali byť postihované za imigračný status svojich rodičov

9.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Krajský súd v Nitre z 15.12.2016 - Rozdelenie maloletých súrodencov pri zverení do osobnej starostlivosti a obmedzenie rodičovských práv

28.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Ústavný súd SR z 13.3.2013 - Záujem maloletého dieťaťa pri výkone rodičovských práv a povinností

7.11.2016

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 10.12.2014 - Právny základ ochrany zdravia v prípade právnej úpravy povinného očkovania

14.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 6.10.2015 - Ochrana maloletých poslucháčov pred vulgárnymi slovami v piesňach odvysielaných v rádiu

8.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Najvyšší súd SR z 8.10.2010 - K zápisu do osobitnej matriky

15.3.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd ČR z 13.3.2013 - Priznanie invalidného dôchodku, osobe ťažko zdravotne postihnutej

4.3.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd SR z 29.11.2011 - K zanedbaniu povinnej výživy

4.3.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd SR z 31.3.2008 - K zanedbaniu povinnej výživy

4.3.2015

Bc. Monika Širilová

Európsky súd pre ľudské práva z 26.2.2002 - Odobratie dieťaťa z osobnej starostlivosti

3.3.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd SR z 26.4.2012 - Výkon rozhodnutia o výchove maloletého

3.3.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd SR z 7.5.2014 - K navráteniu dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu

3.3.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd SR z 27.7.2011 - Nariadenie návratu detí

3.3.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd ČR z 19.4.2001 - Svěřění dítěte do pěstounské péče

2.3.2015

Bc. Monika Širilová

Krajský súd v Bratislave z 30.9.2014 - Otázka zastupovania maloletého, spravovania jeho majetku a nadradenia záujmov maloletého dieťaťa nad práva a záujmy rodičov.

12.12.2014

Mgr. Matej Klamo

Ústavný súd ČR z 30.9.2014 - Vyživovacia povinnosť rodičov vs. samoúčelné „štúdium pre štúdium“

1.11.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd ČR z 10.10.2007 - Podmienky pre nariadenie ústavnej výchovy a pre odňatie dieťaťa biologickým rodičom

5.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 16.4.2014 - Nezaočkovanie maloletého dieťaťa

3.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší správny súd ČR z 29.8.2012 - Nesplnenie očkovacej povinnosti ako dôvod neprijatia do materskej školy

3.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd ČR z 3.2.2011 - Povinné očkovanie detí proti infekčným chorobám

3.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší správny súd ČR z 17.1.2014 - Nesplnenie povinnej očkovacej povinnosti u maloletej

3.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (1)

SNSLP- Účasť žiakov a pedagógov na podujatí náboženského charakteru

7.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Vzory dokumentov (2)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (25)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.