Práva detí

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (25)

Všeobecná deklarácia ľudských práv Listina základných práv a slobôd Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Oznámenie č. 119/2001 Z.z.) Medzinárodný dohovor na ochranu všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím Charta základných práv Európskej únie Dohovor o právach dieťaťa (Oznámenie č. 104/1991 Zb.) Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa, o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii (Oznámenie č. 424/2004 Z.z.) Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v platnom znení Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v platnom znení Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v platnom znení Zákon č. 300/2005 Z.z. - Trestný zákon v platnom znení Zákon č. 301/2005 Z.z. - Trestný poriadok v platnom znení Zákon č. 564/2001 Z.z. o verejnom ochrancovi práv v platnom znení Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v platnom znení Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zborev platnom znení Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v platnom znení Zákon č. 311/2001 Z.z. - Zákonník práce v platnom znení Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení Zákon č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave v platnom znení Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v platnom znení Vyhláška MS SR č. 207/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých v platnom znení

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (9)

Určenie materstva a otcovstva

21.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Prinášame Vám odborný článok ohľadom určovania materstva a otcovstva k dieťaťu.

Právo dieťaťa na prítomnosť rodiča počas hospitalizácie

20.2.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

V odbornom článku Vám prinášame informácie o práve dieťaťa na prítomnosť rodiča počas hospitalizácie a podmienkach jeho uplatnenia.

Osobný bankrot časť III.

10.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Pokračovanie odborného článku na tému Osobný bankrot.

Osobný bankrot časť II.

10.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

V tomto odbornom článku nadviažeme na úvodný proces osobného bankrotu a budeme sa ďalej venovať jednotlivým etapám, ktoré nasledujú ďalej počas osobného bankrotu.

K zmene priezvisku dieťaťa aj napriek nesúhlasu jedného z rodičov

3.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V praxi bývalých partnerov majúcich spolu dieťa je bežná situácia, keď jeden z partnerov trvá aj napriek nesúhlasu druhého rodiča – bývalého partnera na zmene priezviska spoločného dieťaťa. Zmyslom tohto odborného článku je bližšie zodpovedať na otázku, za akých hmotnoprávnych predpokladov môže dôjsť k nahradeniu nesúhlasu jedeného z partnerov rozhodnutím súdu, t.j. k udeleniu súhlasu súdu na podanie žiadosti na zmenu priezviska dieťaťa.

Podmienky pre získanie preukazu ZŤP pre dieťa alebo dospelú osobu

9.9.2015

Mgr. Ivana Gumanová

Zmyslom tohto odborného článku je priblížiť spôsob získania preukazu ZŤP pre osoby a deti s ťažkým zdravotným postihnutím. 

Umiestnenie dieťaťa s autizmom na základnú školu

10.7.2015

Mgr. Ivana Gumanová

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme problematike umiestňovania detí s autizmom na základnú školu.

Nález ÚSSR k povinnej účastí detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie

27.1.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zámerom tohto článku je poukázať na tie časti nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 24/2014-90, v rámci ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky poskytol výklad k  štvrtej referendovej otázke, predmetom ktorej bolo posúdenie, či zúženie predmetu vzdelávania len na základe právneho úkonu rodiča alebo dieťaťa môže zasahovať do podstaty a zmyslu základného práva na vzdelanie. Zjednodušené povedané, predmetom štvrtej referendovej otázky je posúdenie, či rodič môže zabrániť vyučovaniu svojho dieťaťa v oblasti sexuálneho vzdelávania a eutanázie v rámci školského vzdelávacieho programu. 

Dispozícia s nožom u žiaka školy

25.11.2013

JUDr. Peter Bellás

Aký postup zvoliť v prípade, ak dôjde k nájdeniu noža u žiakov ako si ho ukazujú v škole? Je potrebné túto udalosť hlásiť polícií?

Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (10)

Zápis zmeny priezviska dieťaťa po rozvode rodičov

11.11.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Ako mám vybaviť zmenu priezviska detí po rozvode ak chcem, aby používali priezvisko matky?

Ženské priezvisko bez koncovky „-ová“

31.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Plánujeme dať dieťaťu meno, ktoré nie je v slovenskom kalendári, a zároveň priezvisko, ktoré nebude mať koncovku „ová“. Je matrika povinná nám zapísať meno a priezvisko podľa nášho želania?

Povinnosť nahradiť škodu na motorovom vozidle spôsobenú dieťaťom

15.11.2016

g_Henrieta Pregova

Dcéra narazila bicyklom do auta pani, ktorej vznikla menšia škoda ale povedala, že škodu si od nás nenárokuje. Prišiel nám ale list od havarijnej poisťovne pani a poisťovňa žiada od nás preplatiť vzniknutú škodu. Sme povinní ju uhradiť?

Nadobudnutie dedičstva maloletým

21.10.2016

JUDr. Henrieta Bicáková

Aké sú povinnosti rodičov dieťaťa, keď dom zdedí ich malé dieťa? Musia vyplácať ostatných dedičov a pravidelne platiť daň z dedičstva?

Monitorovanie priestorov školy kamerovým systémom

17.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Môže škola umiestniť kamery v spoločných priestoroch školy (jedáleň, chodby) a v triedach pri vyučovaní? Potrebuje na to súhlas od rodičov detí?

 

Určenie otcovstva dieťaťa nezosobášených rodičov

15.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Je povinnosťou rodičov, ktorí nie sú manželia urobiť ešte pred pôrodom vyhlásenie otca o uznaní otcovstva?

Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom

11.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Dcéra ukončila štúdium na Strednom odbornom učilišti v odbore kuchár, je matkou maloletej dcéry a žije so svojom partnerom v spoločnej domácnosti, teda podľa môjho názoru je schopná samostatne sa živiť. Rozhodla sa, že si urobí ešte 2 ročné nadstavbové štúdium s maturitou. Som ako otec povinný plniť si vyživovaciu povinnosť keď dcéra už ukončila štúdium a dorába si ďalšie?

Úprava rodičovských práv

11.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Po rozvode manželstva bol náš maloletý syn zverený do osobnej starostlivosti matke, pričom súd rozhodol, že zároveň bude maloletého zastupovať a spravovať jeho majetok. Taktiež určil výživné na maloletého syna a upravil styk otca so synom. Stratil som tým pádom právo zastupovať a spravovať majetok svojho dieťaťa? 

Vedenie domácich zvierat po cestnej komunikácii

6.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Som chovateľ domácich zvierat – koní. Potreboval som previesť dva kone a jeden kôň sa vyvliekol z vôdzky a ušiel na cestnú komunikáciu. Na cestne komunikácii sa nachádzal motocyklista, ktorý nespomalil a zrazil sa s mojim koňom. Teraz si žiada náhradu škody avšak podľa môjho názoru sa mohol zrážke vyhnúť, keby prispôsobil svoju jazdu, pretože videl už z diaľky, že na ceste sa pohybuje kôň. Som povinný mu túto škodu nahradiť?

Narodenie trojičiek a zabezpečenie sociálnej pomoci obcou

7.8.2015

Mgr. Ivana Gumanová

Akou formou môže obec zabezpečiť opatrovateľskú službu alebo inú pomoc rodine, ktorej sa o pár mesiacov narodia trojičky ?
Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (29)

Ústavný súd SR z 19.9.2018 - Rodičovské práva v kontexte najlepšieho záujmu dieťaťa

20.9.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Najvyšší súd SR z 22.11.2017 - Dôkaz o neschopnosti platiť výživné

14.6.2018

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd Trnava z 31.5.2013 - K zastupovaniu maloletých kolíznym opatrovníkom

5.2.2018

JUDr. Katarína Kováčiková

Krajský súd v Žiline z 13.10.2014 - Zmena priezviska vs. Rozvoj bližšieho vzťahu rodiča s dieťaťom

10.11.2017

Bc. Štefánia Čubáková

Krajský súd v Bratislave z 25.4.2017 - Konflikt rodičov nemôže byť na ujmu maloletého dieťaťa

19.6.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Krajský súd v Trnave z 3.5.2017 - Výška výživného je ovplyvňovaná faktormi na strane oprávneného aj na strane povinného

19.6.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Krajský súd v Trnave z 3.5.2017 - Právo dieťaťa na pokojné a harmonické rodinné prostredie

4.6.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Krajský súd v Trnave z 26.4.2017 - Nie sú rozhodujúce záujmy, potreby a ciele rodičov, ale záujem maloletých detí

4.6.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd SR z 14.6.2016 - Deti by nemali byť postihované za imigračný status svojich rodičov

9.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Krajský súd v Nitre z 15.12.2016 - Rozdelenie maloletých súrodencov pri zverení do osobnej starostlivosti a obmedzenie rodičovských práv

28.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Ústavný súd SR z 13.3.2013 - Záujem maloletého dieťaťa pri výkone rodičovských práv a povinností

7.11.2016

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 10.12.2014 - Právny základ ochrany zdravia v prípade právnej úpravy povinného očkovania

14.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 6.10.2015 - Ochrana maloletých poslucháčov pred vulgárnymi slovami v piesňach odvysielaných v rádiu

8.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Najvyšší súd SR z 8.10.2010 - K zápisu do osobitnej matriky

15.3.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd ČR z 13.3.2013 - Priznanie invalidného dôchodku, osobe ťažko zdravotne postihnutej

4.3.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd SR z 29.11.2011 - K zanedbaniu povinnej výživy

4.3.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd SR z 31.3.2008 - K zanedbaniu povinnej výživy

4.3.2015

Bc. Monika Širilová

Európsky súd pre ľudské práva z 26.2.2002 - Odobratie dieťaťa z osobnej starostlivosti

3.3.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd SR z 26.4.2012 - Výkon rozhodnutia o výchove maloletého

3.3.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd SR z 7.5.2014 - K navráteniu dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu

3.3.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd SR z 27.7.2011 - Nariadenie návratu detí

3.3.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd ČR z 19.4.2001 - Svěřění dítěte do pěstounské péče

2.3.2015

Bc. Monika Širilová

Krajský súd v Bratislave z 30.9.2014 - Otázka zastupovania maloletého, spravovania jeho majetku a nadradenia záujmov maloletého dieťaťa nad práva a záujmy rodičov.

12.12.2014

Mgr. Matej Klamo

Ústavný súd ČR z 30.9.2014 - Vyživovacia povinnosť rodičov vs. samoúčelné „štúdium pre štúdium“

1.11.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd ČR z 10.10.2007 - Podmienky pre nariadenie ústavnej výchovy a pre odňatie dieťaťa biologickým rodičom

5.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 16.4.2014 - Nezaočkovanie maloletého dieťaťa

3.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší správny súd ČR z 29.8.2012 - Nesplnenie očkovacej povinnosti ako dôvod neprijatia do materskej školy

3.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd ČR z 3.2.2011 - Povinné očkovanie detí proti infekčným chorobám

3.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší správny súd ČR z 17.1.2014 - Nesplnenie povinnej očkovacej povinnosti u maloletej

3.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (2)

Žiadosť o návrat dieťaťa z cudziny

4.9.2020

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Žiadosť o pomoc pri vymáhaní výživného z cudziny

4.9.2020

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Register pojmov (25)

Blízka osoba

Zákonná definícia:
Blízkou osobou sa na účely tohto zákona rozumie príbuzný v priamom pokolení, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec a manžel; iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere sa pokladajú za navzájom blízke osoby len vtedy, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá právom pociťovala ako ujmu vlastnú.

Detská pornografia

Zákonná definícia:
Detskou pornografiou sa na účely tohto zákona rozumie zobrazenie skutočnej alebo predstieranej súlože, iného spôsobu pohlavného styku alebo iného obdobného sexuálneho styku s dieťaťom alebo osobou vyzerajúcou ako dieťa alebo zobrazenie obnažených častí tela dieťaťa alebo osoby vyzerajúcej ako dieťa smerujúce k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia inej osoby.

Detská prostitúcia

Zákonná definícia:
Detskou prostitúciou sa na účely tohto zákona rozumie uspokojovanie sexuálnych potrieb iného súložou, iným spôsobom pohlavného styku alebo iným obdobným sexuálnym stykom s dieťaťom za odmenu alebo jej prísľub, bez ohľadu na to, či táto odmena alebo jej prísľub boli poskytnuté dieťaťu alebo tretej osobe.

Detské pornografické predstavenie

Zákonná definícia:
Detským pornografickým predstavením sa na účely tohto zákona rozumie živé predstavenie určené publiku, a to aj s využitím informačno-technických prostriedkov, v ktorom je dieťa zapojené do skutočného alebo predstieraného sexuálneho konania alebo v ktorom sú obnažované časti tela dieťaťa smerujúce k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia inej osoby.

Detský domov

Zákonná definícia:
Detský domov je prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia. Detský domov dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.

Dieťa

Zákonná definícia:
Dieťaťom sa rozumie osoba mladšia ako osemnásť rokov, ak tento zákon neustanovuje inak.

Medzinárodný únos dieťaťa

Pojmová definícia:
Medzinárodný únos dieťaťa, alebo tzv. rodičovský únos dieťaťa je neoprávnené premiestnenie dieťaťa zo štátu jeho obvyklého pobytu alebo jeho zadržiavanie v štáte, ktorý nie je štátom obvyklého pobytu dieťaťa.   Premiestnenie, alebo zadržiavanie dieťaťa je neoprávneným vtedy, keď rodič nemá súhlas druhého rodiča, ani súhlas súdu toho štátu, v ktorom malo dieťa pred premiestnením obvyklý pobyt.

Nezaopatrené dieťa

Zákonná definícia:
Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak: a) sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo b) sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz. Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je aj dieťa, ktoré: a) je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy, b) sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo c) je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti. Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona nie je dieťa, a) ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku, alebo b) ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Odborná činnosť

Zákonná definícia:
Odbornou činnosťou sa rozumie súbor pracovných činností vykonávaných odborným zamestnancom najmä pri poskytovaní psychologickej, logopedickej, špeciálnopedagogickej starostlivosti alebo výchovného a sociálneho poradenstva a prevencie dieťaťu, žiakovi, poslucháčovi, skupine detí, žiakov alebo poslucháčov s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach a ostatné činnosti s tým súvisiace.

Odborný zamestnanec

Zákonná definícia:
Odborný zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť a je zamestnancom podľa § 1 ods. 2. Odborným zamestnancom je aj vedúci odborný zamestnanec.

Osoba blízka veku mladistvých

Zákonná definícia:
Osobou blízkou veku mladistvých sa rozumie osoba, ktorá dovŕšila osemnásty rok svojho veku a neprekročila dvadsaťjeden rokov svojho veku.

Osoba vyššieho veku

Zákonná definícia:
Osobou vyššieho veku sa na účely tohto zákona rozumie osoba staršia ako šesťdesiat rokov.

Pedagogická činnosť

Zákonná definícia:
Pedagogickou činnosťou sa rozumie súbor pracovných činností vykonávaných priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ostatnými činnosťami s ňou súvisiacimi, ktoré zamestnávateľ ustanoví v pracovnom poriadku.

Pedagogický zamestnanec

Zákonná definícia:
Pedagogický zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva pedagogickú činnosť a je zamestnancom podľa § 1 ods. 2. Pedagogickým zamestnancom je aj vedúci pedagogický zamestnanec.

Povinnosti pedagogického zamestnanca

Zákonná definícia:
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný a) chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu, b) zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave detí, žiakov a poslucháčov a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku, c) rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, žiaka a poslucháča s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie, d) podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie ustanovenej osobitným predpisom, e) usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu dieťaťa, žiaka a poslucháča, f) pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo na výkon odbornej činnosti, g) podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu, h) udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania, i) vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu, j) poskytovať dieťaťu, žiakovi, poslucháčovi alebo ich zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním, k) pravidelne informovať dieťa, žiaka, poslucháča alebo ich zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.

Resocializačné stredisko

Zákonná definícia:
Resocializačné stredisko podľa tohto zákona sa zriaďuje na aktivizovanie vnútorných schopností detí a plnoletých fyzických osôb na prekonanie psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov a sociálnych dôsledkov drogových závislostí alebo iných závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí. V resocializačnom stredisku sa: a) poskytuje odborná pomoc len na základe odporúčania adiktológa alebo psychiatra a splnenia podmienok prijatia uvedených v resocializačnom programe podľa odseku 1. plnoletej fyzickej osobe, 2. dieťaťu na základe dohody so zákonným zástupcom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo so zariadením na výkon rozhodnutia súdu, v ktorom bolo dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti; súčasťou dohody je aj spôsob a výška úhrady za poskytovanú starostlivosť, b) vykonáva rozhodnutie súdu o výchovnom opatrení, c) vykonáva rozhodnutie súdu o predbežnom opatrení, ak bol podaný návrh na uloženie výchovného opatrenia.

Riadna starostlivosť

Zákonná definícia:
Riadna starostlivosť o dieťa podľa tohto zákona je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa podľa osobitného predpisu. Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje za splnenú, ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Sociálna kuratela

Zákonná definícia:
Sociálna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.

Sociálnoprávna ochrana detí

Zákonná definícia:
Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na zabezpečenie: a) ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší záujem podľa medzinárodného dohovoru, b) výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí, c) náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.

Škola alebo školské zariadenie

Zákonná definícia:
Škola alebo školské zariadenie je výchovno-vzdelávacia inštitúcia zriadená podľa osobitného predpisu.

Školská spôsobilosť

Zákonná definícia:
Školská spôsobilosť je súhrn psychických, fyzických a sociálnych schopností, ktorý dieťaťu umožňuje stať sa žiakom a je predpokladom absolvovania výchovno-vzdelávacieho programu základnej školy.

Špeciálno výchovno-vzdelávacia potreba

Zákonná definícia:
Špeciálno výchovno-vzdelávacia potreba je požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre dieťa alebo žiaka, ktoré vyplývajú z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti dieťaťa alebo žiaka a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.

Výchovno-vzdelávacou potrebou

Zákonná definícia:
Výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na zabezpečenie podmienok, organizácia a realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu spôsobom, ktorý primerane zodpovedá potrebám telesného, psychického a sociálneho vývinu detí alebo žiakov.

Vzdelávanie

Zákonná definícia:
Vzdelávanie je cielene organizovaný a realizovaný proces výchovného a vzdelávacieho pôsobenia a učenia zameraného na rozvoj dieťaťa alebo žiaka v súlade s jeho predpokladmi a podnetmi, ktoré stimulujú jeho vlastnú snahu stať sa harmonickou osobnosťou.

Žiak

Zákonná definícia:
Žiakom sa rozumie fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole, strednej škole, v škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a základnej umeleckej škole.