Spotrebiteľ

Platná právna úprava spotrebiteľských vzťahov sa vzťahuje na všetky služby poskytované subjektmi finančného trhu, ako aj poskytovateľmi spotrebiteľských úverov a ďalšími osobami s obdobným predmetom činnosti. Dôvodom pre zabezpečenie zvýšenej kvalitatívnej ochrany práv spotrebiteľa zákonnou úpravou je bezpochyby fakt, že sa objavuje čím ďalej tým viac nekalých obchodných podmienok a agresívnych obchodných praktík zo strany dodávateľov.

V odborných príspevkoch budeme prinášať komplexne vypracovanú problematiku z pohľadu:

  • právneho a daňového,
  • možnej náhrady škody,
  • priradenia k príslušnému základnému ľudskému právu,
  • priradenia k možnému trestnému činu/priestupku
  • ako aj sumárnu možnú právnu ochranu.

Unikátny zdroj informácií sprostredkúvame aj prostredníctvom zásadných súdnych rozhodnutí slovenských a európskych súdov. 

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (26)

Smernica európskeho parlamentu a rady 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov Smernicaeurópskehoparlamentu a rady2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES Smernicaeurópskehoparlamentu a rady2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“) Smernicaeurópskehoparlamentu a rady 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame Smernicaeurópskehoparlamentu a rady2002/65/ES z 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku a o zmene a doplnení smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES Smernicaeurópskehoparlamentu a rady2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) Smernicaeurópskehoparlamentu a rady2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úverea o zrušení smernice Rady 87/102/EHS Smernicaeurópskehoparlamentu a rady1999/44/ESz 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar Smernicaeurópskehoparlamentu a rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách Smernicaeurópskehoparlamentu a rady2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES Zákon č. 513/1991 Zb.- Obchodný zákonník v platnom znení Zákon č. 40/1964 Zb.- Občiansky zákonník v platnom znení Zákon č. 160/2015 Z. z.- Civilný sporový poriadok v platnom znení Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení Zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu v platnom znení Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov v platnom znení Zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v platnom znení Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku v platnom znení Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami v platnom znení Zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní v platnom znení Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov v platnom znení Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame v platnom znení Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v platnom znení Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republikyč. 406/2008 Z. z.,o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách v platnom znení

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (12)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (3)

Postavenie a úlohy SOI v systéme ochrany práv spotrebiteľa

17.4.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Zmyslom tohto odborného článku je zmapovať bližšie postavenie a úlohy Slovenskej obchodnej inšpekcie v systéme ochrany práv spotrebiteľa, vrátane povahy rozhodnutí ukladaných touto inštitúciou.

Právny status spotrebiteľa

27.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na právny status spotrebiteľa, t.j. kedy sa osoba považuje v zmluvnom vzťahu s dodávateľom za spotrebiteľa.

Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu a jej nedostatky

10.9.2014

Magister Officiorum

Pod vplyvom finančnej krízy sa ochrana spotrebiteľa dostala do väčšej pozornosti regulačných a dohľadových orgánov na celom svete. Článok analyzuje slovenskú legislatívu v oblasti ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu. Kým právny rámec v oblasti ochrany klientov subjektov kolektívneho investovania a obchodníkov s cennými papiermi je dostatočne robustný, v oblasti ochrany klientov bánk, poisťovní a spotrebiteľských úverov je právne úprava menej podrobná. Slovenská republika neposkytuje efektívne nástroje mimosúdneho riešenia sporov na finančnom trhu.

Odborné stanoviská (1)

Povinnosť umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať hmotnosť výrobku

8.4.2019

Mgr. Monika Ivanová

Prípadové štúdie (3)

Nedodanie tovaru eshopom

23.11.2021

JUDr. Monika Ivanová

Ako postupovať ak tovar, ktorý som si objednal z e-shopu a zaplatil na základe zaslanej predfaktúry, mi nebol doručený a predajca na moje dopyty nereaguje?

Záručná doba pri nákupe tovaru právnickou osobou podnikateľom

25.1.2021

Mgr. Vladimír Fujak

V máji 2019 som zakúpila práčku ako podnikateľ právnická osoba. V priloženej faktúre je uvedená záručná doba v dĺžke 24mesiacov. V novembri 2020 sa práčka pokazila. Predajcovi som tovar reklamovala. Následne mi bolo oznámené, že ide o pozáručnú opravu, nakoľko záručná doba je 12 mesiacov. Po sťažnosti mi bol prisľúbený odvoz a vybavenie reklamácie, avšak nič nesplnili. O mesiac neskôr prišla odpoveď, že reklamácia bola zamietnutá. Aká záručná doba je pre nákupe právnickou osobou podnikateľom?

Zakázané poplatky za balenie jedla

6.11.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Môžu nám v reštaurácii účtovať poplatky za obaly na jedlo? 

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (15)

Preventívne zabezpečenie prevádzky pred vznikom škody na zdraví

23.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Výška úroku pri predčasnom splatení úveru

25.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Neplatenie pitnej vody a uzavretie zmluvy bez súhlasu spotrebiteľa

15.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Nekalá povaha priamo vykonateľnej notárskej zápisnice pri hypotekárnej zmluve

5.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Najvyšší súd SR z 24.10.2018 - Uplatnenie zníženého majetkového cenzu v sporoch s ochranou slabšej strany

23.10.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 11.10.2018 - Márne uplynutie lehoty na reklamáciu vs. existencia reklamovanej vady

22.8.2019

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 25.7.2018 - K predaju cigariet osobám mladším ako 18 rokov

15.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 11.2.2014 - K povinnosti súdu zverejniť informácie o prebiehajúcich súdnych konaniach vedených proti spotrebiteľom podľa infozákona

13.3.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 28.9.2016 - Ochrana spotrebiteľa pri podomovom predaji

14.8.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Ústavný súd ČR z 6.11.2007 - K ponímaniu spotrebiteľskej ochrany

22.7.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 31.7.2012 - Spotrebiteľ ako podnikateľský subjekt

19.3.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd SR z 22.9.2010 - Spotrebiteľská zmluva vs. rozpor právneho úkonu s dobrými mravmi

19.3.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd SR z 15.12.2011 - Určenie neplatnosti ukončenia poistenia

19.3.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd SR z 9.1.2014 - Nekalá povaha rozhodcovskej doložky vs. spotrebiteľ

18.3.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd SR z 29.10.2014 - Rozhodcovské konania ako spor zo spotrebiteľského právneho vzťahu

18.3.2015

Bc. Monika Širilová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (1)

NKÚ – Spotrebiteľské práva občana

19.4.2023

Alexandra Močárová

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (50)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.