Spotrebiteľ

Platná právna úprava spotrebiteľských vzťahov sa vzťahuje na všetky služby poskytované subjektmi finančného trhu, ako aj poskytovateľmi spotrebiteľských úverov a ďalšími osobami s obdobným predmetom činnosti. Dôvodom pre zabezpečenie zvýšenej kvalitatívnej ochrany práv spotrebiteľa zákonnou úpravou je bezpochyby fakt, že sa objavuje čím ďalej tým viac nekalých obchodných podmienok a agresívnych obchodných praktík zo strany dodávateľov.

V odborných príspevkoch budeme prinášať komplexne vypracovanú problematiku z pohľadu:

  • právneho a daňového,
  • možnej náhrady škody,
  • priradenia k príslušnému základnému ľudskému právu,
  • priradenia k možnému trestnému činu/priestupku
  • ako aj sumárnu možnú právnu ochranu.

Unikátny zdroj informácií sprostredkúvame aj prostredníctvom zásadných súdnych rozhodnutí slovenských a európskych súdov. 

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (26)

Smernica európskeho parlamentu a rady 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov Smernicaeurópskehoparlamentu a rady2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES Smernicaeurópskehoparlamentu a rady2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“) Smernicaeurópskehoparlamentu a rady 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame Smernicaeurópskehoparlamentu a rady2002/65/ES z 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku a o zmene a doplnení smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES Smernicaeurópskehoparlamentu a rady2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) Smernicaeurópskehoparlamentu a rady2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úverea o zrušení smernice Rady 87/102/EHS Smernicaeurópskehoparlamentu a rady1999/44/ESz 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar Smernicaeurópskehoparlamentu a rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách Smernicaeurópskehoparlamentu a rady2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES Zákon č. 513/1991 Zb.- Obchodný zákonník v platnom znení Zákon č. 40/1964 Zb.- Občiansky zákonník v platnom znení Zákon č. 160/2015 Z. z.- Civilný sporový poriadok v platnom znení Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení Zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu v platnom znení Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov v platnom znení Zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v platnom znení Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku v platnom znení Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami v platnom znení Zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní v platnom znení Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov v platnom znení Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame v platnom znení Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v platnom znení Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republikyč. 406/2008 Z. z.,o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách v platnom znení

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (3)

Postavenie a úlohy SOI v systéme ochrany práv spotrebiteľa

17.4.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Zmyslom tohto odborného článku je zmapovať bližšie postavenie a úlohy Slovenskej obchodnej inšpekcie v systéme ochrany práv spotrebiteľa, vrátane povahy rozhodnutí ukladaných touto inštitúciou.

Právny status spotrebiteľa

27.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na právny status spotrebiteľa, t.j. kedy sa osoba považuje v zmluvnom vzťahu s dodávateľom za spotrebiteľa.

Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu a jej nedostatky

10.9.2014

Magister Officiorum

Pod vplyvom finančnej krízy sa ochrana spotrebiteľa dostala do väčšej pozornosti regulačných a dohľadových orgánov na celom svete. Článok analyzuje slovenskú legislatívu v oblasti ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu. Kým právny rámec v oblasti ochrany klientov subjektov kolektívneho investovania a obchodníkov s cennými papiermi je dostatočne robustný, v oblasti ochrany klientov bánk, poisťovní a spotrebiteľských úverov je právne úprava menej podrobná. Slovenská republika neposkytuje efektívne nástroje mimosúdneho riešenia sporov na finančnom trhu.

Odborné stanoviská (1)

Povinnosť umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať hmotnosť výrobku

8.4.2019

Mgr. Monika Ivanová

Prípadové štúdie (1)

Zakázané poplatky za balenie jedla

6.11.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Môžu nám v reštaurácii účtovať poplatky za obaly na jedlo? 

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (11)

Najvyšší súd SR z 24.10.2018 - Uplatnenie zníženého majetkového cenzu v sporoch s ochranou slabšej strany

23.10.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 11.10.2018 - Márne uplynutie lehoty na reklamáciu vs. existencia reklamovanej vady

22.8.2019

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 25.7.2018 - K predaju cigariet osobám mladším ako 18 rokov

15.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 11.2.2014 - K povinnosti súdu zverejniť informácie o prebiehajúcich súdnych konaniach vedených proti spotrebiteľom podľa infozákona

13.3.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 28.9.2016 - Ochrana spotrebiteľa pri podomovom predaji

14.8.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Ústavný súd ČR z 6.11.2007 - K ponímaniu spotrebiteľskej ochrany

22.7.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 31.7.2012 - Spotrebiteľ ako podnikateľský subjekt

19.3.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd SR z 22.9.2010 - Spotrebiteľská zmluva vs. rozpor právneho úkonu s dobrými mravmi

19.3.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd SR z 15.12.2011 - Určenie neplatnosti ukončenia poistenia

19.3.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd SR z 9.1.2014 - Nekalá povaha rozhodcovskej doložky vs. spotrebiteľ

18.3.2015

Bc. Monika Širilová

Najvyšší súd SR z 29.10.2014 - Rozhodcovské konania ako spor zo spotrebiteľského právneho vzťahu

18.3.2015

Bc. Monika Širilová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Register pojmov (50)

Dovozca

Zákonná definícia:
Dovozca je: podnikateľ, ktorý doviezol do členského štátu výrobok zo štátu, ktorý nie je členským štátom.

Agresívna obchodná praktika

Zákonná definícia:
Agresívnou obchodnou praktikou je: konanie, ktoré obťažovaním, nátlakom vrátane použitia fyzickej sily alebo neprimeraným vplyvom podstatne zhoršuje alebo je spôsobilé významne zhoršiť slobodu výberu alebo správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k výrobku a tým zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobi.

Bezpečná služba

Zákonná definícia:
Bezpečnou službou je: služba, ktorá za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok poskytovania nepredstavuje nebezpečenstvo alebo jej poskytovanie predstavuje pre spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia len minimálne nebezpečenstvo.

Bezpečný výrobok

Zákonná definícia:
Bezpečným výrobkom je:  výrobok, ktorý za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok používania, inštalácie alebo údržby nepredstavuje po dobu určenú výrobcom alebo po dobu obvyklej použiteľnosti nebezpečenstvo pre spotrebiteľa alebo jeho používanie predstavuje pre spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia len minimálne nebezpečenstvo alebo svojimi vlastnosťami zodpovedá požiadavkám podľa osobitného predpisu.

Bežná kvalita

Zákonná definícia:
Bežnou kvalitou je: taká kvalita, ktorá zabezpečuje zachovanie všetkých podstatných vlastností výrobku, ktoré podmieňujú jeho bezprostredné používanie a spĺňajú predpokladané očakávania spotrebiteľa.

Celková výška spotrebiteľského úveru

Zákonná definícia:
Celkovou výškou spotrebiteľského úveru je: maximálna výška alebo súčet všetkých finančných prostriedkov poskytnutých na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

Dodávateľ

Zákonná definícia:
Dodávateľom je:  podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodal predávajúcemu výrobok a ktorého činnosť neovplyvňuje vlastnosti výrobku.

Finančná služba

Zákonná definícia:
Finančnou službou je služba poskytovaná: 1. poisťovňou, poisťovňou z iného členského štátu, zahraničnou poisťovňou alebo ich pobočkami, 2. obchodníkom s cennými papiermi, zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi, 3. správcovskou spoločnosťou, zahraničnou správcovskou spoločnosťou, pobočkou zahraničnej správcovskej spoločnosti, 4. bankou, zahraničnou bankou, pobočkou zahraničnej banky, 5. dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, 6. inštitúciou elektronických peňazí, zahraničnou inštitúciou elektronických peňazí, pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí, 7. veriteľom, ktorý poskytuje spotrebiteľský úver v rámci svojho podnikania,alebo 8. inou osobou s obdobným predmetom činnosti, ako majú osoby uvedené v prvom až siedmom bode

Fixná úroková sadzba

Zákonná definícia:
Fixnou úrokovou sadzbou spotrebiteľského úveru je: jedna úroková sadzba spotrebiteľského úveru dohodnutá medzi veriteľom a spotrebiteľom v zmluve o spotrebiteľskom úvere na celú dobu trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo viac úrokových sadzieb spotrebiteľského úveru dohodnutých medzi veriteľom a spotrebiteľom v zmluve o spotrebiteľskom úvere na čiastkové obdobia s výhradným použitím fixného konkrétneho percenta; ak v zmluve o spotrebiteľskom úvere nie sú stanovené všetky úrokové sadzby spotrebiteľského úveru, úroková sadzba spotrebiteľského úveru sa považuje za fixnú iba na tie čiastkové obdobia, na ktoré sú úrokové sadzby spotrebiteľského úveru určené výhradne použitím fixného konkrétneho percenta dohodnutého pri uzavretí zmluvy o spotrebiteľskom úver

Jednotková cena

Zákonná definícia:
Jednotkovou cenou je: konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných daní za kilogram, liter, meter, meter štvorcový, meter kubický výrobku alebo inú jednotku množstva, ktorá sa často a bežne používa pri predaji výrobku.

Kódex správania

Zákonná definícia:
Kódexom správania je: dohoda alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám alebo obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu verejnej správy.

Komerčná komunikácia informácie o tovare, službe, podnikateľovi alebo o osobe

Zákonná definícia:
Komerčnou komunikáciou informácie o tovare, službe, podnikateľovi alebo o osobe, ktorá vykonáva povolanie alebo regulované povolanie podľa osobitného zákona, vrátane reklamy, ponuky a predaja tovaru okrem: 1. informácií umožňujúcich priamy styk s poskytovateľom služieb prostredníctvom elektronického zariadenia, najmä o názve domény alebo o adrese elektronickej pošty; doménou sa rozumie symbolická adresa v elektronickej komunikačnej sieti, 2. informácií o tovare, službe, podnikateľovi alebo osobe, ktorá vykonáva povolanie alebo regulované povolanie podľa osobitného zákona, zostavených na iný účel ako na ich reklamu a poskytovaných bezodplatne,

Nebezpečná napodobenina

Zákonná definícia:
Nebezpečnou napodobeninou je: výrobok, ktorý má formu, vôňu, farbu, vzhľad, obal, označenie, objem alebo rozmery, ktoré môžu spôsobiť jeho zámenu spotrebiteľom, najmä dieťaťom s potravinou, čo môže byť nebezpečné pre jeho zdravie.

Nebezpečný výrobok

Zákonná definícia:
Nebezpečným výrobkom je: výrobok, ktorý nespĺňa požiadavky bezpečného výrobku. Za nebezpečný výrobok nemožno považovať výrobok iba preto, že bol do obehu uvedený bezpečnejší výrobok.

Neprimeraný vplyv

Zákonná definícia:
Neprimeraným vplyvom je: využívanie silnejšieho postavenia vo vzťahu k spotrebiteľovi, aby sa vyvinul nátlak aj bez použitia alebo hrozby použitia fyzickej sily spôsobom, ktorý významne obmedzuje schopnosť spotrebiteľa urobiť kvalifikované rozhodnutie.

Obchodná praktika

Zákonná definícia:
Obchodnou praktikou je: konanie, opomenutie konania, spôsob správania alebo vyjadrovania, obchodná komunikácia vrátane reklamy a marketingu predávajúceho, priamo spojené s propagáciou, ponukou, predajom a dodaním výrobku spotrebiteľovi.

Odborná starostlivosť

Zákonná definícia:
Odbornou starostlivosťou je: úroveň osobitnej schopnosti a starostlivosti, ktorú možno rozumne očakávať od predávajúceho pri konaní vo vzťahu k spotrebiteľovi, zodpovedajúca čestnej obchodnej praxi alebo všeobecnej zásade dobrej viery uplatňovanej v jeho oblasti činnosti.

Odborné posúdenie

Zákonná definícia:
Odborným posúdením je: písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

Podstatné narušenie ekonomického správania spotrebiteľa

Zákonná definícia:
Podstatným narušením ekonomického správania spotrebiteľa je: využitie obchodnej praktiky na značné obmedzenie schopnosti spotrebiteľa urobiť rozhodnutie, ktoré by pri dostatku informácií inak neurobil.

Poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti

Zákonná definícia:
Poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti je: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na účely podnikania alebo na iné účely poskytuje služby informačnej spoločnosti; ak je poskytovateľ služieb podnikateľom,9) umiestnenie elektronických zariadení potrebných na poskytovanie služieb informačnej spoločnosti nie je pre určenie sídla alebo miesta podnikania rozhodujúce.

Povolené prečerpanie

Zákonná definícia:
Povoleným prečerpaním je: forma spotrebiteľského úveru, ktorý umožňuje spotrebiteľovi disponovať s peňažnými prostriedkami nad rámec aktuálneho zostatku jeho platobného účtu, ktorý má vedený u veriteľa.

Predajná cena

Zákonná definícia:
Predajnou cenou je: konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní za jednotku výrobku alebo za určené množstvo výrobku.

Predávajúci

Zákonná definícia:
Predávajúci je:   osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Prevádzkovateľ

Zákonná definícia:
Prevádzkovateľom je: prevádzkovateľ alebo poskytovateľ prostriedku diaľkovej komunikácie, ktorý v rámci svojho podnikania sprístupňuje jeden alebo viacero prostriedkov diaľkovej komunikácie na použitie dodávateľovi.

Príjemca služieb informačnej spoločnosti:

Zákonná definícia:
Príjemcom služieb informačnej spoločnosti je: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá využíva služby informačnej spoločnosti, najmä vyhľadáva alebo poskytuje informácie; ak je príjemcom služieb fyzická osoba, ktorá využíva služby informačnej spoločnosti na iný účel ako na podnikanie alebo výkon svojho povolania, považuje sa za spotrebiteľa.

Produkt

Zákonná definícia:
Produktom je: výrobok alebo služba vrátane nehnuteľnosti, práva alebo záväzku.

Prostriedok diaľkovej komunikácie

Zákonná definícia:
Prostriedkom diaľkovej komunikácie je: prostriedok, ktorý bez súčasného fyzického kontaktu dodávateľa a spotrebiteľa možno použiť pri poskytovaní finančnej služby na diaľku, najmä elektronická pošta, telefón, fax, adresný list, ponukový katalóg.

Reklama

Zákonná definícia:
Reklama je: predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu.

Reklamácia

Zákonná definícia:
Reklamáciou je: uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.

Rozhodnutie o obchodnej transakcii

Zákonná definícia:
Rozhodnutím o obchodnej transakcii je: rozhodnutie spotrebiteľa o tom, či, ako a za akých podmienok výrobok kúpi, zaplatí zaň vcelku alebo po častiach, ponechá si ho alebo s ním bude ďalej nakladať, alebo si uplatní práva zo záväzkového vzťahu vo vzťahu k výrobku bez ohľadu na to, či sa spotrebiteľ rozhodne konať alebo zdržať sa konania.

Služba

Zákonná definícia:
Službou je: akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne vrátane činností upravených osobitnými predpismi, nad ktorými vykonávajú dozor profesijné komory alebo iné orgány verejnej správy, tým nie je dotknutá povinnosť mlčanlivosti podľa osobitných predpisov vrátane zákonom prenesenej právomoci profesijných komôr,

Služba informačnej spoločnosti

Zákonná definícia:
Službou informačnej spoločnosti je: služba poskytovaná na diaľku počas spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťou spravidla za úhradu na žiadosť príjemcu služby informačnej spoločnosti, najmä komerčná komunikácia, spracovanie, prenos, uchovávanie, vyhľadávanie alebo zhromažďovanie dát a elektronická pošta okrem osobnej elektronickej pošty; službou informačnej spoločnosti nie sú rozhlasové a televízne vysielanie vrátane teletextu, hlasové telefonické služby, telefaxové služby a služby, ktorých obsah vylučuje ich poskytovanie na diaľku.

Spostredkovateľ

Zákonná definícia:
Sprostredkovateľom je: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je podľa osobitného zákona oprávnená vykonávať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca o uzavretie zmluvy na diaľku mal príležitosť takú zmluvu uzavrieť.

Spotrebiteľ

Zákonná definícia:
Spotrebiteľ je: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Spotrebiteľský spor

Zákonná definícia:
Spotrebiteľským sporom je: spor medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. 

Trvanlivým nosičom

Zákonná definícia:
Trvanlivým nosičom je: prostriedok, ktorý umožňuje uloženie informácií spôsobom dostupným na používanie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelom informácií a ktorý umožňuje presné reprodukovanie uložených informácií.

Tvorca kódexu správania

Zákonná definícia:
Tvorcom kódexu správania je: subjekt vrátane predávajúceho alebo skupiny predávajúcich, ktorý je zodpovedný za vytvorenie a zmenu kódexu správania alebo za kontrolu jeho dodržiavania tými, ktorí sa zaviazali ho dodržiava.

Ubytovacie zariadenie

Zákonná definícia:
Ubytovacím zariadením je: budova, priestor alebo plocha, v ktorom sa spotrebiteľovi poskytuje za úhradu prechodné ubytovanie a s ním spojené služby.

Úroková sadzba

Zákonná definícia:
Úrokovou sadzbou spotrebiteľského úveru je: úroková sadzba vyjadrená ako fixné alebo variabilné percento, ktoré sa na ročnom základe uplatňuje z výšky čerpaného spotrebiteľského úveru.

Veriteľ

Zákonná definícia:
Veriteľom je: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ponúka alebo poskytuje spotrebiteľský úver v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Pojmová definícia:
  Veriteľ je strana záväzkového vzťahu, ktorej vzniká právo na na plnenie voči dlžníkovi. Základom záväzkovo-právneho vzťahu je veriteľsko-dlžnícky vzťah. Veriteľ je osoba, ktorá nemusí byť účastníkom konkurzného konania do vyhlásenia konkurzu, pokiaľ podá návrh na jeho vyhlásenie dlžník alebo iná osoba, ktorá má aktívnu legitimáciu. Veritelia musia byť účastníkom konania po vyhlásení konkurzu. Ak by sa veritelia na základe výzvy súdu v uznesení o vyhlásení konkurzu neprihlásili pohľadávky, nie je daný dôvod, aby konkurzné konanie pokračovalo, pretože cieľom konkurzného konania je uspokojenie pohľadávok veriteľov.  

Vybavenie reklamácie

Zákonná definícia:
Vybavením reklamácie je: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Výmenný systém

Zákonná definícia:
Výmenným systémom je: systém, prostredníctvom ktorého môže spotrebiteľ nadobudnúť právo užívať ubytovacie zariadenie alebo iné služby za to, že iným osobám dočasne poskytne prístup k právam, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení a do ktorého sa spotrebiteľ zapája za odplatu na základe zmluvy o účasti vo výmennom systéme.

Výrobca

Zákonná definícia:
 Výrobca je: 1. osoba, ktorá výrobok vyrobí, vyťaží, obnoví, upraví alebo inak získa a má sídlo alebo miesto podnikania na území členského štátu Európskej únie, členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Turecka (ďalej len „členský štát“), alebo ten, kto sa za výrobcu vydáva označením výrobku svojím menom, ochrannou známkou alebo iným rozlišovacím znakom, alebo osoba z dodávateľského reťazca, ktorej činnosť môže ovplyvniť bezpečnostné vlastnosti výrobku, 2. osoba, ktorá má sídlo alebo miesto podnikania na území členského štátu a je splnomocnencom3) výrobcu, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania na území členského štátu, 3. dovozca, ak výrobcu nemožno určiť podľa bodu 1 alebo 2,

Výrobok

Zákonná definícia:
Výrobkom je: nová, použitá alebo upravená hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej spracovania, a ktorá je určená na ponuku spotrebiteľovi alebo pri ktorej možno predpokladať, že ju spotrebiteľ použije, ak sa táto vec dodáva za odplatu alebo bezodplatne; výrobkom je aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom inej hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, elektrina, plyn, voda alebo teplo určené pre spotrebiteľa.

Výrobok predávaný na množstvo

Zákonná definícia:
Výrobkom predávaným na množstvo je: výrobok, ktorý nie je balený a meria sa alebo váži v prítomnosti spotrebiteľa.

Výzva na kúpu

Zákonná definícia:
Výzvou na kúpu je: obchodná komunikácia, ktorá obsahuje opis základných znakov výrobku a jeho cenu spôsobom zodpovedajúcim charakteru použitej obchodnej komunikácie, umožňujúcou spotrebiteľovi uskutočniť kúpu.

Zmluva na diaľku

Zákonná definícia:
Zmluvou na diaľku je: zmluva medzi dodávateľom a spotrebiteľom o poskytnutí finančnej služby výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.

Zmluva o spotrebiteľskom úvere

Zákonná definícia:
Zmluvou o spotrebiteľskom úvere je: zmluva, ktorou sa veriteľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi spotrebiteľský úver a spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť celkové náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom.

Zmluva o spotrebiteľskom úvere

Zákonná definícia:
Zmluvou o spotrebiteľskom úvere je: zmluva, ktorou sa veriteľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi spotrebiteľský úver a spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť celkové náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom.

Zmluvná pokuta

Zákonná definícia:
Zmluvnou pokutou je: sankcia alebo iné plnenie spojené s odstúpením od zmluvy na diaľku.