Energetika

V právnom inštitúte energetika budeme spracúvať právnu problematiku, ktorá je spojená s využitím všetkých zdrojov a zásob energie. Budeme sa venovať právu odberateľa elektriny a plynu vypovedať zmluvu, informáciám o zmluvných podmienkach v oblasti energetiky, povinným náležitostiam zmlúv a ďalším dôležitým informáciám pre odberateľov v domácnosti.

Unikátny zdroj informácií sprostredkúvame aj prostredníctvom zásadných súdnych rozhodnutí slovenských a európskych súdov.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (1)

Energetická certifikácia budov

29.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

V článku sa venujeme problematike energetickej certifikácie budov a s tým súvisiacim právam a povinnostiam.
Odborné stanoviská (1)

Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

8.12.2015

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky

Problém energetickej chudoby sa v Európskej únii rieši v právnych aktoch tretieho energetického balíčka, v ktorom Európskej únia členským štátom určila povinnosť prijať vhodné opatrenia, ktoré by mali v konečnom dôsledku prispieť k ochrane práv konečných spotrebiteľov.

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ukladá v § 9 ods. 3 písm. f) Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vypracovať do 31. decembra 2013 a následne na každé regulačné obdobie v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby, ktorú úrad predloží vláde.

Cieľom tejto koncepcie nie je analyzovať príčiny zvyšovania cien energie, ale poukázať na nutnosť chrániť spotrebiteľov, aby sa zabránilo výskytu energetickej chudoby. Boj proti energetickej chudobe je novou sociálnou prioritou, ktorou sa treba zaoberať na všetkých úrovniach. Je dôležité, aby Európska únia vypracovala spoločné usmernenia a aby všetky členské štáty postupovali rovnakým smerom.  

Prípadové štúdie (4)

Povinnosť revízie plynových zariadení v rodinnom dome

3.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Mám povinnosť ako vlastník rodinného domu zabezpečiť revíziu odberných plynových zariadení? Kto je oprávnený revízie robiť?

Zmena dodávateľa elektriny pre domácnosť

5.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

V našej obci niekoľko obyvateľov zmenilo dodávateľa elektriny a pochvaľujú si, že za elektrinu platia oveľa menej. Keď som sa informovala u svojho dodávateľa elektriny, či je takáto zmena možná aj v mojom prípade, ten mi povedal, že až na základe uhradenia administratívneho poplatku za zmenu. Myslím, že ma v tomto prípade zavádzal. Môžem napriek jeho tvrdeniam zmeniť dodávateľa elektriny pre domácnosť bez akýchkoľvek poplatkov?

 

Pochybnosti o správnosti merania údajov o odbere plynu

5.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

Väčšinu kalendárneho roka som sa kvôli pracovným cestám zdržiaval v zahraničí, no napriek tomu mi prišla faktúra za plyn oveľa vyššia ako som očakával. Keď som kontroloval hodnoty na  meradle a faktúre, tieto údaje sedeli. Z uvedeného dôvodu mám pochybnosti o správnom meraní určeného meradla. Ako mám postupovať?


Možnosť vstupu prevádzkovateľa distribučnej sústavy na cudzí pozemok

5.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

Je prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý má povolenie na distribúciu elektriny, oprávnený vstupovať na môj pozemok bez toto, aby som mu na to udelil predchádzajúci súhlas?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (3)

Ústavný súd SR z 14.2.2018 - Náhrada škody pri neoprávnenom odbere plynu, ktorého množstvo je presne určiteľné

22.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 31.1.2013 - Uloženie povinnosti podľa zákona o energetike

17.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 16.2.2011 - Právomoc správneho orgánu, Štátna energetická inšpekcia vs. Slovenská obchodná inšpekcia

17.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Register pojmov (3)

Energetika

Zákonná definícia:
Energetikou sa rozumie elektroenergetika, plynárenstvo, preprava pohonných látok alebo ropy potrubím, plnenie tlakových nádob so skvapalneným plynným uhľovodíkom.

Univerzálna služba

Zákonná definícia:
Univerzálnou službou sa rozumie služba pre odberateľov elektriny v domácnosti, odberateľov plynu v domácnosti alebo malé podniky, ktorú poskytuje dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu, a ktorá zahŕňa súčasne distribúciu elektriny a dodávku elektriny alebo distribúciu plynu a dodávku plynu a prevzatie zodpovednosti za odchýlku, v ustanovenej kvalite za primerané, jednoducho a jasne porovnateľné, transparentné a nediskriminačné ceny,

Vnútorný trh

Zákonná definícia:
Vnútorným trhom sa rozumie trh s elektrinou alebo trh s plynom, ktorý sa realizuje na území Európskej únie.