Štát

Štát je verejnoprávna korporácia, ktorej inštitúcie (štátne orgány a štátne organizácie), ich usporiadanie, funkcie, vzájomné vzťahy, vzťahy k obyvateľstvu a ich práva a povinnosti ustanovuje vnútroštátne i medzinárodné právo. Štát je právna inštitúcia. Chápanie štátu ako právnej inštitúcie vychádza z princípov právneho štátu, v ktorom vládnu zákony a nie ľudia. Zjednodušene možno konštatovať, že štát ako verejnoprávna korporácia je forma organizácie spoločnosti, ktorá vznikla a existuje na základe spoločenskej zmluvy.

V odborných príspevkoch budeme prinášať komplexne spracovanú problematiku z pohľadu:

  • právneho a daňového,
  • možnej náhrady škody,
  • priradenia k príslušnému základnému ľudskému právu,
  • priradenia k možnému trestnému činu/priestupku
  • ako aj sumárnu možnú právnu ochranu.

Unikátny zdroj informácií sprostredkúvame aj prostredníctvom zásadných súdnych rozhodnutí slovenských a európskych súdov.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (15)
Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (4)

Povinnosť odôvodňovania rozhodnutí o pobyte cudzincov v SR

14.3.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Definíciu pojmu cudzinec upravuje ustanovenie §2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení (ďalej ako „zákon o pobyte cudzincov“), v zmysle ktorého sa „za cudzinca považuje každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky.“ Slovenské cudzinecké právo sa riadi princípom dodržiavania základných práv a slobôd. Jedným z jeho prejavov je aj povinnosť štátu umožniť cudzincom prístup k súdnej ochrane a s tým súvisiace právo obhajoby v konaní pred súdom. Uvedené naberá na význame v prípade zamietavého rozhodnutia o žiadosti cudzinca, ktorou chcel po právnej stránke svoj pobyt na území SR zlegalizovať.

Utečenci a základné povinnosti štátu

6.8.2015

Mgr. Ivana Gumanová

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na práva a povinnosti štátu voči utečencom.

Právo na dobrú správu vecí verejných

30.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme podstate a uplatňovaniu princípov dobrej správy vecí verejných v podmienkach Slovenskej republiky. 

Nález ÚSSR k povinnej účastí detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie

27.1.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zámerom tohto článku je poukázať na tie časti nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 24/2014-90, v rámci ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky poskytol výklad k  štvrtej referendovej otázke, predmetom ktorej bolo posúdenie, či zúženie predmetu vzdelávania len na základe právneho úkonu rodiča alebo dieťaťa môže zasahovať do podstaty a zmyslu základného práva na vzdelanie. Zjednodušené povedané, predmetom štvrtej referendovej otázky je posúdenie, či rodič môže zabrániť vyučovaniu svojho dieťaťa v oblasti sexuálneho vzdelávania a eutanázie v rámci školského vzdelávacieho programu. 

Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (12)

Najvyšší súd SR z 13.12.2017 - K spôsobu vyhlásenia rozsudku v trestnom konaní

1.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd v Bratislave z 26.4.2017 - Ponechanie žiadateľa o azyl v zaistení napriek podaniu žiadosti o azyl je hospodárnejším postupom

11.6.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd SR z 26.3.2014 - Konanie o udelenie azylu. Osoba sa nestáva utečencom tým, že by jej bol priznaný status utečenca, ale status jej bol priznaný pretože utečencom je.

8.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Ústavný súd SR z 29.11.2007 - Zákon o rodine úpravu výkonu rodičovských práv a povinností v určitých špecifických situáciách rieši osobitne, čo čl. 41 ods. 4 ústavy nielen umožňuje, ale aj predpokladá.

15.7.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd SR z 13.5.2014 - Možnosť zmeny rozhodnutia, resp. nariadenia predbežného opatrenia v priebehu konania v závislosti od priebežných výsledkov dokazovania, ktoré sú nevyhnuté pre voľbu najvhodnejšej úpravy styku s dieťaťom

15.7.2015

Bc. Monika Širilová

Európsky súd pre ľudské práva z 18.2.2014 - Záujem verejnosti a záujmy dieťaťa prevážili nad záujmom otca zaprieť svoje otcovst

14.7.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd SR z 11.12.2003 - novela Zákonníka práce vs. Ústava

27.4.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd ČR z 13.3.2013 - Priznanie invalidného dôchodku, osobe ťažko zdravotne postihnutej

4.3.2015

Bc. Monika Širilová

Európsky súd pre ľudské práva z 26.2.2002 - Odobratie dieťaťa z osobnej starostlivosti

3.3.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd ČR z 19.4.2001 - Svěřění dítěte do pěstounské péče

2.3.2015

Bc. Monika Širilová

Ústavný súd ČR z 30.9.2014 - Vyživovacia povinnosť rodičov vs. samoúčelné „štúdium pre štúdium“

1.11.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd ČR z 10.10.2007 - Podmienky pre nariadenie ústavnej výchovy a pre odňatie dieťaťa biologickým rodičom

5.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Register pojmov (2)

Orgán verejnej moci

Zákonná definícia:
Orgán verejnej moci je: - štátny orgán, - orgán územnej samosprávy, verejnoprávna inštitúcia, orgán záujmovej samosprávy, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorým zákon zveril výkon verejnej moci.

Výkon verejnej moci

Zákonná definícia:
Výkon verejnej moci je rozhodovanie a úradný postup orgánov verejnej moci o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb.